Iz Muke po sv. Luki
u hrvatskom Prvotisku iz 1483.

Vladimir Ćepulić i Darko Žubrinić, Zagreb 2022.

Iz Muke po sv. Luki (hrvatski štokavski), Luka 23, 32-53

Raspeće

A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njima pogube. I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva. A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke. Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!" Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: "Ako si kralj židovski, spasi sam sebe!" A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."

Dobri razbojnik

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!" A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini." Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje." A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"

Isusova smrt

Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoej predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu. Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravedenik!" I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa. Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.

Ukop

I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga, i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.


Izvor
Biblija, Novi zavjet, Evanđelje po Luki, Poglavlje 23


Del XXIII. (hrvatski kajkavski), Lukač 23, 32-53

Vodili pak jesu i druge dva zločince ž njim, da bi vumorili se. Ter, poklamkam došli jeu na mesto, koje zove se Glubanje, ondi raspeli jesu njega, i razbojnike; jednoga iz desne, a duroga iz leva.

Jezuš pak rekel je: "Otec, odupusti njim, ar ne znaju kaj čine. Deleči si pak opravu njegovu hitali jesu kocke."

Vse pak ljudstvo stalo je gledeče, ter zasmehavali se jesu iz njega poglavniki ž njim i govoreči: "Drugem je pomogel; sada sam sebi naj pomore, ako je ov Kristuš od Boga izebrani". Zešpotovali se jesu iz njega vojniki takaj pristupljuči k njemu, ter ocet podavajuči njemu. Ter govoreči: "Ak ti jesi kralj židovski, oslobodi tebe samoga." Bil je pak i nadpis pisan zverhu njega z slovima gerčkemi, diječkemi i židovskemi: "Ovo je kralj židovski".

Jeden pak zmed oveh, koji visili jesu, razbojnikov, blaznil je njega govoreći: "Ako ti jesi Kristuš, oslobodi tebe samoga i nas." Odgovoreči pak drugi karal je njega govoreči: "Niti ti bojiš se Boga, akoprem vu jednakom obsudđenju jesi. Ar mi pravično terpimo, ar vrednu za zločine kaštigu prijemljemo; ov pak nikaj zla včinil je." Ter rekel je Jezušu: "Gospone, spomeni se i mene, kada dojdeš vu kraljevstvo tvoje." Jezuš pak rekel je njemu: "Istinito velim tebi; denes z menum budeš vu paradižumu."

Bila je pak okolo šest vura, ter tmica nastala je po vsi zemlji tia do devete vure. Ter pomerčalo je sunce, i zaslon cirkve razpučil se je na dvoje. Jezuš pak kričeči z velikem glasom rekel je: "Otec! Vu ruke tvoje preporučam dušu moju." I ova rekuči izdehnul je.

Videči pak stotnik, kaj pripetilo se je bilo, dičil je Boga govoreči: "Istinito ov človek pravičen je bil." I vsa vnožina oneh, koji zajedno ondi bili jesu pri gledališču ovem, ter videli jesu, koja zgodila se jesu, bijuči persa svoja povračali se jesu domom. Stali pak jesu vsi znanci njegovi iz daleka, ter žene, koje išle jesu za njim iz Galileje, ova gledeče.

I, ovo, človek z imenom Jožef, koj bil je desetnik, človek dober; ter pravičen. Ov ni privoljil tolanču i činom njihovem; od Airmateje varaša židovskoga, koj čakal je sam taka kraljevstvo Božje. Ov pristupil je k Pilatušu, ter prosil je za telo Jezuševo. I doli vzemši omotal je vu plahu, ter postavil je njega vu grob izrezan, vu kojem jošče nigdo položen je bil.


Izvor
Rupert Gusič: Sveto Pismo Novoga zakona, HKD Sv. Jeronima, Zagreb 2018.
(prema izvorniku iz 1810.-1820., priredili Alojz Jembrih i Zvonimir Kurečić)


Prvotisak 1483. (hrvatski crkvenoslavenski, zajedno sa suvremenim hrvatskim)

Vedjehu že i eteri dva
zlodjeja ubiti š nim. I priš-
adše na mjestu naricaemo K-
alvarie, raspeše i tu. I ra-
zboiniku edinogo o desnoju a
drugago o šuju ego, Isus že g-
lagolaše: "Oče, otpusti im, ne
videt bo čto tvoret".
I razdjelajuće rizi ego me-
taše žrjeb. I stojahu ljudi
žduće i rugahuse emu i kne-
zi š nimi glagoljuće: "Inie est
spasal
, da spaset sebe a-
šće est Hr'st' Sin' Boži, Izbrani".
Rugahužese i voini pristu-
pajuće i ocat pridavajuće
emu i glagoljuće: "Ašće t-
i esi cesar ijudjeiski, spasise s-
am". Bje že napisanie napi-
sano nad nim slovesi grčki-
mi i latinskimi i ebrjeiskimi:
"Se est cesar ijudjeiski." Edin ž-
e ot visečiju zlodjeju hula-
še i glagole: "Ašće ti esi Hr'st' s-
pasi sebe i naju". Otvečav
že drugi karaše i glagole: "N-
e li ti boišise Boga jako v tom-
žde osuenii esi. Mi ubo v pr-
avdu dostoina po djelom n-
aju vspriemljevje. Asi ničto-
že zlje stvori." I reče k Isus-
u: "Gospodi, pomeni egda pride-
ši v cesarstvo tvoe". I reče e-
mu Isus: "Amen. Glagolju tebje, danas
sa mnoju budeši v rai". Bje že
godina jak šestaja i tma bisi
po vsei zemli do godini dev-
etoe. Slnce pomrče, kamenie r-
aspadese i opona crkvena r-
azdriese po srjedje. Isus že
zavapi glasom veliem glagole:
"Oče, vrucje tvoi prjedaju d-
uh moi". I se rek, izduše. Vi-
djevže satnik bivšee, pro-
slavi Boga glagole: "V istinu sa
človjek pravdan bje". I vsi naro-
di prišadše na pozor. Sa vide-
će bivajućija, bijućese v
prsi svoe vzraćahuse, stojah-
u že vsi znani ego izdale-
ka zreće sih i ženi prišedšee
po nem ot Galieljei. [Sie poi v to-
n evangelija] Se muž imenem Osi-
p
, iže bje desetnik muž bo-
gat i pravedan, sa ne bje pri-
stal svetu ih i djejaniju ot
Aramatie grada ijudjeiska-
go, iže čajaše i ta cesarstvija bo-
žije. Sa pristupal k Pila-
tu i sprosi tjelo Isusovo i, sna-
m, obite v platno i položi
e, v nemže niktože nikoliže po-
ložen bje.

A vodili su i drugu dvojicu, zločince,
da ih s njima pogube.
I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja,
ondje razapeše njega i te zločince,
jednoga zdesna, drugoga slijeva.
A Isus je govorio: "Oče, oprosti im,
jer ne znaju što čine!"
I razdijeliše među se haljine njegove
bacivši kocke.
Stajao je ondje narod i promatrao.
A podrugivali se i glavari govoreći:
"Druge je spasio, neka spasi sam sebe
ako je on Krist Božji, Izabranik!"
Izrugivali ga i vojnici,
prilazili mu i nudili ga octom govoreći:
"Ako si kralj židovski, spasi sam sebe!"
A bijaše i natpis ponad njega:
"Ovo je kralj židovski."

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao:
"Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"
A drugi ovoga prekoravaše:
"Zar se ne bojiš Boga ni ti,
koji si pod istom osudom?
Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili,
a on - on ništa opako ne učini."
Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
A on će mu: "Zaista ti kažem:
danas ćeš biti sa mnom u raju!"

Bijaše već oko šeste ure
kad nasta tama po svoj zemlji
- sve do ure devete, jer sunce pomrča,
a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
I povika Isus iza glasa:
"Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!"
To rekavši, izdahnu.
Kad satnik vidje što se zbiva,
stane slaviti Boga:
"Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravedenik!"
I kad je sav svijet koji se zgrnuo
na taj prizor vidio što se zbiva,
vraćao se bijući se u prsa.
Stajahu podalje i gledahu to
svi znanci njegovi i žene
koje su za njim išle iz Galileje.

I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik,
čovjek čestit i pravedan;
on ne privoli njihovoj odluci i postupku.
Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga,
i iščekivaše kraljevstvo Božje.
Taj dakle pristupi Pilatu
i zaiska tijelo Isusovo.
Zatim ga skinu, povi u platno
i položi u grob isklesan
u koji još ne bijaše nitko položen.



Rječnik crkvenoslavenskih termina

vedjehu (že) - vodiše (pak)
jetera - nekakva
zlodjeja - razbojnika
prišadše - došavši
naricaemo - zvano
raspeše i - raspeše ga
o šuju ego - njemu s lijeva
že - pak, a
glagolaše - govoraše
otpusti - oprosti
ne videt bo - jer ne znaju
tvoret - čine
rizi ego - njegove haljine
metaše žrjeb - bacaše kocku
žduće - čekajući
glagoljuće - govoreći
inie - drugi
ašće - ako
napisanie - natpis
Hr't' - Krist
voini - vojnici
emu - njemu
cjesar - kralj
slovesi - riječima
se est, ovo je
visećiju - visećih, raspetih
hulaše i - huljaše ga (huljaše ga na njega)
glagole - govoreći
naju - nas
otvećav - odgovarajući
ne li ti bojišse - zar se ti ne bojiš
jako - kako, kao, otprilike, jer
i (čitaj ji) - ga
v tomžde - u istom
po djelom naju - po djelima našim
vsprjelevlje - primismo
si - ovaj
pomeni me - sjeti me se
egda - kada
emu - njemu
amen - doista
glagolju tebje - kažem ti
godina - sat (vrijeme)
opone - zavjesa
po srjedje - po sredini
vzapi - zavapi
v rucje - u ruke
se rek' - ovo rekavši
izdaše - izdahnu
bivšee - što se dogodilo
mladjenec - dijete, djetešce
pravdan - pravedan
vsi narodi - svi ljudi, sav narod
pozor sa - ovaj prizor
vzvraćahu - vraćahu se
znani ego - njegovi znanci
zreće sih - gledajući ovo
po nem - za njim
se - ovo, evo, gle
iže - koji
sa - ovaj
svetu ih - njihovu savjetu
djejaniju - postupku
čajaše - čekaše, očekivaše
ta - on
pristupal - pristupivši
snam' - skinuvši
obit' e - obavi ga (umota ga)
v nemže - u njemu (u kojemu)
niktože nikoliže - nitko nikada

Preslici iz Prvotiska iz 1483.

Izvor faksimila: glagoljica.hr

Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK),
lijevi stupac lista 72r
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK),
lijevi stupac lista 72r
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK),
desni stupac lista 72r
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK),
desni stupac lista 72r
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK),
lijevi stupac lista 72v

Prvu inačicu ovog prikaza priredio je prof. dr. Vladimir Ćepulić u časopisu Bašćina br. 2 (vidi [PDF, str. 6-9]), objavljenom 1994. g.


Literatura