Božićno Evanđelje po Luki
u hrvatskom Prvotisku iz 1483.

Vladimir Ćepulić i Darko Žubrinić, Zagreb 2021.

Isusovo rođenje (hrvatski štokavski), Luka 2, 1-20

2. U ono vrijeme iziđe zapovijed cara Augusta da se provede popis pučanstva u svoj zemlji. To je bio prvi popis u vrijeme Kvirinijeva upraviteljstva Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice, uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem, da se upiše. Dok su tu bili, njoj dođe vrijeme da rodi. I rodi sina svoga, prvorođenca, te ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesta za njih.

U tom istom kraju boravili pastiri; noćivahu pod vedrim nebom, bdijući nad stadom svojim. Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja, pa se vrlo uplašiše. Anđeo im reče: "Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama!"

Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga:

"Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!"

Kad anđeli od pastira odu na nebo, pastiri počnu govoriti jedan drugomu: "Hajdemo, dakle, do Betlehema i vidimo ovaj događaj s kojim nas upozna Gospodin!" Odu žurno i nađu Mariju i Josipa s Djetešcem gdje leži u jaslama. Kad ga vide, saopće što im je rečeno za to Djetešce. Svi koji su čuli pastire, divili su se onomu što su im rekli. A Marija je pamtila sve te događaje i razmišljala o njima u srcu svome. Zatim se pastiri vrate slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli onako kako im je bilo rečeno.


Izvor
Biblija, Novi zavjet, Evanđelje po Luki, Poglavlje 2


Del II. (hrvatski kajkavski), Lukač 2, 1-20

Včinjeno je pak vu dnevih onih; izišla je zapoved od cesara Augustuša, da bi popisal se ves svet. Ov popis včinjen je pervič od Cirinuša, poglavara Sirianskoga. I išli jesu vsi vu mesto pokolenja svojega, da bi vsaki popisal se. Išel je pak gori i Jožef iz glalilejanskoga varaša Nazaret vu Judeju vu varaš Davidov, koj zove se Betlehem, ar bil je iz hiže, ter pokolenja Davidovoga. Da bi zapisal se z Marijum, zaručenom sebi ženom nosećom.

Včinjeno je pak, kada bi tam bili, spunili se jesu dnevi, da bi rodila. Ter porodila je sina svojega pervorođenoga, i zavila je njega vu plenice, ter položila je njega vu jasle, ar nisu dobili mesto vu oštariji.

Pastiri pak bili jesu vu oni isti okolici skoznajući [bdijući], ter čuvajući stražu zverhu črede [stada] svoje. I, ovo! Angel Gosponov stal je pole njih, ter svetlost Božja sinula je okolo njih, i z velikem strahom bojali se jesu. Rekel je pak njim angel: Najte bojati se, ar, ovo! Nazvestčjuem vam veselje veliko, koje bude vsakomu narodu: Ar narodil se je vam denes Zveličitel [Spasitelj], koj je Kristuš Gospon, vu varašu Davidovom. I ovo vam znamenje: Najdete dete vu plenice zavito, ter položeno vu jaslah. I sproti postala je z angelom vnožina duhov nebeskih hvalečeh Boga, ter govorečeh:

Dika na visini Bogu,
i na zemlji mir ljudem dobre volje.

I včinjeno je poklamkom bi odišli bili od njih angeli vu nebo, pastiri govorili jesu med sobum: Idimo prek do Betlehema, ter vidimo ovu reč, koja včinjena je, koju Gospon pokazal je nam. I hitro došli jesu ter našli jesu Mariju i Jožefa i dete položeno vu jaslah. Videči pak spoznali jesu reč, koja rečena je bila njim od deteta ovoga. I vsi, koji jesu čuli, čudili se jesu takaj zverhu ovih koja rekli jesu njim pastiri.

Marija pak čuvala je vse ove reči, premišlavajuča vu serdcu svojem.

I povernuli se jesu pastiri dičeči [slaveći; od dika], ter hvaleči Boga vu vseh, koja čuli jesu, ter videli, kako rečeno je njim.


Izvor
Rupert Gusič: Sveto Pismo Novoga zakona, HKD Sv. Jeronima, Zagreb 2018.
(prema izvorniku iz 1810.-1820., priredili Alojz Jembrih i Zvonimir Kurečić)


Prvotisak 1483. (hrvatski crkvenoslavenski, zajedno sa suvremenim hrvatskim)

V ono vrijeme vzide poveljeni-
e ot Avgusta kesara n-
apisatise vsei vseljenei.
Se napisanie prvo bje ot vlada-
tela surjeiskago Ciria. I odje-
hu vsi napisatise každo
v svoi grad. Vzideže i Osip
ot Galiljee ot grada Nazara-
ta v Ijudjeju v grad Davidov
naricaem Vitljeom, zane b-
je ot domu i ot obitjeli Davidovi, d-
a napišetse s Marieju, obrečenoju
emu ženoju, sućeju neprazdn-
oju. I bisi sućima ima tu ispl-
nišese dani da porodit. I por-
odi Sin svoi edinočedi. I pl-
jenami povit i položi i v jas-
leh, jako ne bje ima mjesta v o-
bitjeli. Pastiriže bjehu v
stranje toi, bdeći i strjeguć-
e straže noćnie o stadje s-
voem. I se anjel gospodin sta pri n-
ih i svet Boži isijae. I ubojašes-
e strahom veliem. I reče im
anjel gospodin: "ne boitese, se bo
blagovješćaju vam radost
veliju, jaže bude vsjem lju-
dem, jako roen est vam danas Spas-

itelj mira iže est Hrst Gospodin v gradje
Davidovje. I se vam est znamenie: Obrje-
čete Mladjenac pljenami pov-
it, i položen v jasleh." I v-
nezapu bisi sa andjelom mno-
žstvo voi nebeskih, hvaleći-
h Boga i rekućih: "Slava va vi-
šnih Bogu i na zemli mir v človjecje-
h blagovolenija".

V ono vrjeme pastiri
glagolahu meju soboju: "Prjeid-
jem daže do Vitljeoma Da-
vidovim sie slovo eže bje eže s-
tvori Gospod i skaza nam". I prjeidu
pospješno i obrjetu Mariju i Osip-
a i Mladjenac povit i položen
v jasleh. Vidjevšeže pozna-
še ot slovese eže rečeno bje im o
otročeti sem. I vsi iže sliš-
aše divlahuse o sih jaže gl-
agolahu se ot pastiri onjeh. Marijaže
sabljudaše vse glagoli sie s-
kladajućie v srci svoem. I
vzvratišese pastiri hv-
aleće i slaveće Boga, o vsjeh
jaže slišaše i vidješe jakož-
e glagolano est im.

U ono vrijeme iziđe zapovijed
cara Augusta da se provede popis pučanstva u svoj zemlji.
To je bio prvi popis u vrijeme Kvirinijeva upraviteljstva Sirijom.
Svi su išli,
svatko u svoj grad, da se upišu.
Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice,
uziđe sa svojom ženom Marijom,
koja bijaše trudna,
iz Galileje, iz grada Nazareta,
u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem,
da se upiše.
Dok su tu bili, njoj dođe vrijeme da rodi.
I rodi sina svoga, prvorođenca,
te ga povije u pelenice
i položi u jasle,
jer u gostionici nije bilo mjesta za njih.
U tom istom kraju boravili pastiri;
noćivahu pod vedrim nebom,
bdijući nad stadom svojim.
Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji,
i sjaj ih Gospodnji obasja,
pa se vrlo uplašiše.
Anđeo im reče:
"Ne bojte se, jer vam, evo,
donosim radosnu vijest
o velikom veselju za sav narod:
Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin.
I neka vam ovo služi kao znak:
Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice
gdje leži u jaslama!"
Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga:
"Slava Bogu na visini
i na zemlji mir ljudima koje ljubi!"

Kad anđeli od pastira odu na nebo,
pastiri počnu govoriti jedan drugomu:
"Hajdemo, dakle, do Betlehema
i vidimo ovaj događaj
s kojim nas upozna Gospodin!"
Odu žurno i nađu Mariju i Josipa
s Djetešcem gdje leži u jaslama.
Kad ga vide, saopće što im je rečeno
za to Djetešce.
Svi koji su čuli pastire,
divili su se onomu
što su im rekli.
A Marija je pamtila sve te događaje
i razmišljala o njima u srcu svome.
Zatim se pastiri vrate
slaveći i hvaleći Boga
za sve što su čuli i vidjeli onako
kako im je bilo rečeno.Rječnik crkvenoslavenskih termina

v - u
vzide - iziđe
poveljenie - naredba
ot - od
kesara - cara
napisatise - popisati se
vsei vseljenei - cijelom svijetu
se - ovo
vladatelja - vladara
surjeiskago - sirijskoga
idjehu - iđahu
vsi - svi
každo - svatko
vzide - uziđe
že - pak, a
Osip - Josip
Ijudeju - Judeju
naricaem - koji je zove
Vitljeom - Betlehem
zane - jer
Marieju - Marijom
obručenoju - zaručenom
emu - njemu, s njime
sućeju - bivajućom, koja bijaše
neprazdnoju - trudnicom, ne bez djeteta
bisi - bi, bješe
sućima ima - dok su oni bili
pln - pun
d'ni - dani
sin' - sina
edinočedi - jedinca
pljenami - pelenama
povit (j)i i položi (j)i - povi ga i položi ga
i (čitaj ji) - ga
jako - kako, budući da
v obitjeli - u svratištu, gostionici
bdeće i streguće straže - bdijući i čuvajući stražu
svjet - svjetlost
osija e - osvijetli ih
se bo - jer evo (bo - naime, jer)
blagovešćaju - javljam vam veselu (dobru) vijest
veliju - veliku
jaže - koja
vsjem - svim
jako - kako, jer
roen - rođen
mira - svijeta
iže - koji
Hr'st' - Krist
se - ovo
znamenie - znak
obrjećete - naći ćete
mladjenec - dijete, djetešce
vnezapu - iznenada
voi nebeskih - vojnika nebeskih, vojske nebeske
v višnih - na visinama
blagovolenija - dobrostivosti, dobrohotnosti
sie slovo eže (čitaj ježe) - ovu riječ koju
eže stvori - što učini
skaza - reče
pospješno - žurno, hitro
obrjetu - nađu, poznaše
poznaše - razumješe, shvatiše, obznaniše
ot slovjese - o riječi
eže - koje, što
sjem - ovom
o sih - (o) ovom
jaže glagolahu se - koji govorahu ovo, što bijaše pripovjedan
onjeh - onih
sabljudaše - čuvaše
glagoli sie - ove riječi
skladajući e (čitaj je) - stavljajući ih, pohranjujući ih
vzvratiše se - vratiše se
o vseh jaže - poradi svega što
jakože glagoleno est im - kako je njima rečeno
o otročeti - o djetetu
skladajući e - stavljajući ih, pohranjujući ih

Preslici iz Prvotiska iz 1483.

Izvor faksimila: glagoljica.hr

Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK),
dno lijevog stupca lista 11v; tekst "V ono vrijeme..." počinje na gornjoj slici od predzadnjeg redka
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK)
desni stupac lista 11v
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK)
desni stupac lista 11v
Electrical Experimenter, travanj 1919.
Naslov svetago Evanđelija ot Luki (Prvotisak 1483., NSK)
desni stupac lista 12r

Prvu inačicu ovog prikaza priredio je prof. dr. Vladimir Ćepulić u časopisu Bašćina br. 1 (vidi [PDF, str. 6-9]), objavljenom 1993. g.


Literatura