OD LIBRARIJE (O KNJIŽNICI)

Ova internetska stranica je nastavak Male početnice kurzivne glagoljice. Vjerujem da će biti zanimljiva studentima bibliotekarstva, kroatistike, povijesti i bogoslovije. Opisat ćemo 17. poglavlje sadržano u izvornom glagoljskom rukopisu Konštitucioni fratrov tretoga reda Svetoga Otca Frančiska redovskoga obsluženja - hrvatskog prijevoda redovničkih pravila Franjevaca trećoredaca, koje je papa Klement XII. potvrdio godine 1734. Pravila su pisana u glagoljaškom franjevačkom samostanu u Glavotoku. "Konštitucioni" se danas čuvaju u glagoljaškom samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, gdje su dospjeli nakon izgnanstva franjevaca trećoredaca s otoka Krka tijekom talijanske okupacije otoka od godine 1919. do 1922.

Članak je s malim izmjenama preuzet iz lista Bašćina broj 1, 1993.-1994., str. 6-7. Komentare uz "Konštitucione" je za Bašćinu priredio Vladimir Ćepulić, a glagoljička slova u lijevom stupcu kaligrafirao je Vlatko Bilić. Pripremu za web obavio je Darko Žubrinić godine 2002.

Poglavije 17., Od Librarije (18. st.)

 

Pogledajmo sada čitanje Od librarije po odjeljcima. Polaganjem strelice s pomoću miša na bilo koju riječ na dolnjoj interaktivnoj mapi dobit ćete latinično čitanje. Važno je da vam pritom cijela mapa bude na ekranu. Najprije prvi odjeljak:

Poglavije 17.

Od Librarie

1. Kadi se nahodi librarija, da se izbere jedan
komu bude izručena od gvardijana kopija od in-
ventarija
svih librov s'ključem od librarie,
a inventarij rečeni da se postavi u škrinju trih
ključi.

Poglavije17Odlibrarije (librarija - knjižnica)1Kadi se (Gdje se)nahodi (nalazi)librarija (knj�nica)da seiz bere (odabere)jedankomubudeizručenaodgvardijanakopijaodin -- ventarija (inventarij - popis)svihlibrov (libar - knjiga)sključemodlibrarijeainventarij (popis)rečenida sepostaviu škrinja trih ključi - škrinja s tri ključa (svaki je ključ bio kod druge osobe, te se škrinja, koja je imala i tri brave mogla otvoriti tek uz sudjelovanje svih triju osoba!)

2. Da prokura on, komu je izručena librarija, spraviti
z ordinom
svi libri, i čuvati ih od praha, i
dati ih štiti onim, ki zato dohode u librariju.Daprokura (da prokura - neka se pobrine)on (onaj)komu jeizručenalibrarijaspraviti (držati)z ordinom (u redu)svilibrii čuvatiihodpraha (prašine)idatiihštitionimki (koji)zatodohode (dolaze)ulibrariju

3. Biti hoće slobodno samo rejentom i lekturom
i onim ki budu dostignuli licenciju od prvon-
cijala nositi libri van librarije. Oni paka ki
odnese libri ima zapisati vlašćom rukom
na libru zato odlučenomu ovako "Ja fra ime,  i
ostalo u ta dan, miseca, i lito. Iznesoh iz li-
brarie libar, ili libri, imenom toga, ili tih"
a kada ih bude donesal, da zapiše: 'povratih', 
i to vazda na prežencu čuvara od librarije."

3bitihoćeslobodnosamorejentom (rejent - predavač na redovničkim učilištima)i lekturom (lektur - predavači na redovničkim učilištima)ionimki (koji)bududostignulilicenciju (dopuštenje)odprovin -- cijalanositilibrivanlibrarijeOni (onaj)ki (koji)paka (pak)odneselibriimazapisativlašćom (vlastitom)rukomnalibruzatoodlučenomu (određenomu)ovako (:)Jaafraimeiostalouta (u taj)danmisecai lito (godine)?iznesohizli -- brarijelibarililibriimenomtogailitiha kadaihbudedonesaldazapišepovratihitovazda (uvijek)naprežencu (na prežencu - u nazočnosti)čuvaraodlibrarije

4. Librarija nima se umaniti, anci ako je moguće, um-
nožiti, dakle ki ima pomnju od librarije, ako naide
libri raskinuti, da prokura u jedno z'gvardijanom,
da budu povraćeni, i napravljeni, a oni ki bi po-
dvojičeni
bili, budući prez koristi, da prokura
prodati, ma ne mogu se predavati prez licencie od
familje, i potvarje od provincijala, na ta način,
da s pinezi, ki se za ti libri prijmu, da se obrati
za kupiti drugi libri kih nije u librarije.

Manje poznate riječi

librarija - knjižnica, kadi - gdje, nahodi - nalazi, inventarij - popis, libar - knjiga, škrinja trih ključi - škrinja s tri ključa (svaki ključ je bio kod druge osobe, te se škrinja koja je imala tri brave mogla otvoriti tek uz sudjelovanje svih triju osoba), da prokura - neka se pobrine, on - onaj, spraviti z ordinom - pospremiti, poredati, držati u redu, praha - prašine, štiti - čitati, dohode - dolaze, rejentom i lekturom - regentima i lektorima (regenti i lektori - predavači u redovničkim učilištima), ki - koji, licenciju - dopuštenje, oni - onaj, paka - pak, vlašćom - vlastitom, odlučenomu - određenomu, na prežencu - u nazočnosti, nimase - ne smije se, anci - dapače, ima pomnju - ima na brizi, najde - nađe, u jedno - zajedno, napravljeni - popravljeni, podvojičeni - podvostručeni, u duplikatu, od familije - samostana, potvarje - potvrda, ta - taj, s pinezi - s novcima, prijmu - dobiju,  kih nije - kojih nema.

 4Librarijanima se (ne smije se)umaniti (smanjiti)anci (dapače)ako jemogućeum -- nožitidakleki (tko)imapomnju (na brizi)odlibrarijeakonaide (nađe)libriraskinuti (oštećeni)daprokura (osigura)prodatima (ali)nemogu seprodavatiprez (bez)licencije (dopu�tenja)odfamilije (samostana)ipotvarje (potvrde)provincijalanata (taj)načindas pinezi (s novcima)ki seza ti (za ove)libriprijmu (dobiju)da seobrate (uporabe)zakupitidrugilibrikihnije (kih nije - kojih nema)ulibrarijeodu jedno (zajedno)s gvardijanomdabudupovraćeni (vraćeni)inapravljeni (popravljeni)a oniki bi (koji bi)po -- dvoičeni (podvoičeni - duplikati)bilibudućiprez (bez)koristidaprokura (osigura)


Mala početnica kurzivne glagoljice

Društvo prijatelja glagoljice