Anđelko Badurina: Boljunski glagoljski rukopisi

Dr. fra Anđelko Badurina (1935.-2013.), kojega sam često posjećivao u Institutu za povijest umjetnosti, jednom mi je prigodom darovao svoju staru disketu na kojoj se među inim nalazio i važan tekst pod naslovom BOLJUNSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI U ARHIVU HAZU U ZAGREBU. Tom mi je prigodom dr. Badurina dao dopuštnje da ih objavim putem Interneta, na čemu mu i ovom prigodom najljepše zahvaljujem. Radi se o pripremnom materijalu za njegovu knjigu "Boljunski glagoljski rukopisi" koja je objavljena godine 1992. u tadašnjem Historijskom arhivu (danas Državnom arhivu) u Pazinu. Niže slijedi uvodno štivo fra Badurine, a nakon toga i transliteracije (preslovljenja) Boljunskih matičnih knjiga s brzopisne glagoljice na latinicu.

 

Darko Žubrinić, 2017.

Sadržaj:


        

BOLJUNSKI GLAGOLJSKI RUKOPISI U ARHIVU HAZU U ZAGREBU

 

     U arhivu JAZU u Zagrebu nalazi se više glagoljskih rukopisa koji su nastali u Boljunu, a u ovaj su arhiv došli u 19. st., vjerojatno posredstvom župnika Jakova Volčića, koji ih je poklonio, kako stoji na rukopisu "Od dot crekav boljunskih": "Slavnomu Družtvu za Poviesnicu i Starine Jugoslavenah u Zagrebu" koju je pokrenuo Kukuljević. To su mahom matične knjige (matrikule) župnog ureda ili pojedinih bratovština koje su postojale u Boljunu. Nabrajamo ih redom:

 • Matica krštenih, (1598-1634), krizmanih (1588-1658) i vjenčanih (1576-1640) /Signatura: III-c-4/
 • Matica vjenčanih (1640-1667) /Signatura I-d-94/
 • Odlomak knjige bratovštone sv. Mikule (1583-1623,1662-1668) /Signatura II-c-77/c/
 • Računi /Kvaderna/ "Od dot crekvenih" (1595-1660) /Signatura II-c-77/b/
 • Knjiga bratovštine sv. Roka (sv. Katarine i sv. Blaža) (1595-1663), /Signatura III-c-3/
 • Komad knjige bratovštine sv. Tijela (1612-1658) /Signatura II-c-77/a/.
 • Volčičevi prijepisi glagoljskih isprava iz Boljuna (1583-1658) /Signatura 1-b-136/.

 

     Kako je vidljivo to su matice nastale u razdoblju između 1583. do 1668. godine. Budući da se iza 1660. g. već i u ovim maticama uvodi talijanski jezik, zaključiti je da tada prestaje upotreba glagoljice. Kojim jezikom su matice vođene prije ovog razdoblja ne znamo, ali zaključiti je da su bile vođene također glagoljicom.

 

     Sve su ove knjige prvorazredni izvori za povijest ne samo Boljuna nego i čitave Istre u prvom redu za društvene  i gospodarske odnose. Obračuni primitaka i izdataka osobito su važni izvori za povijest gospodarstva i gospodarskih odnosa na ovim prostorima, a za njih kao takve nije mario niti ih je koristio ni slavni Istranin i povijesnik hrvatskog gospodarstva akademik Mijo Mirković (Mate Balota).

 

     Ovdje ćemo se posebno pozabaviti "Kvadernom od dot crekav boljunskeh", koja je najopsežnija i najbogatija podacima svih vrsta. Osobito je zanimljiva s jezičnog gledišta.

 

          Kako je vidljivo iz sačuvanih matica u Boljunu je postojalo nekoliko bratovština, u u ovoj koja se na f 50v i 51v

naziva "Vela Braća", izgleda da su bili učlanjeni svi Boljunci a

u ovoj "kvaderni" su se vodili svi primici i izdaci svih boljunskih crkava. Dobrima je upravljao "starešina" koji se birao na godinu dana, a nakon isteka godine dana mogao je ponovno biti biran, ali se ne vidi da je netko bio više od dva puta uzastopce.

Obračun primitaka i izdataka kao i primopredaja "starešinstva" vrši se oko mesopusta, a nerijetko na sam dan mesopusta, a rijeđe u mjesecu svibnju, iza Uskrsa. Taj obračun i primopredaja vrši se pred svom javnošću, pred cijelim "komunom" kako se navodi u knjizi.

 

     O njoj su do sada pisali 

 • I. Milčetić, Hrvatska glagoljska bibliografija, Starine JAZU XXXIII, Zagreb 1911., str. 440-441.,
 • R. Strohal, Anali ili kronika boljunskoga plovana Vicenca Frlenića i njegova nastavljača Ivana Križmanića, Kršćanska škola, Zagreb, g. 1910/11, str. 23-28., gdje donosi prijepis čitave kronike sadržana na 5 prvih listova, s dosta grešaka ili nepročitanih djelova;  
 • R. Strohal, Nešto o pravnom životu hrvatskog naroda u austrijskoj Istri u 16. i 17. vijeku, Mjesečnik pravničkog društva za g. 1911. str. 777-794.;
 • R. Strohal, Mjesto Boljun u Istri koncem 16. i početkom 17. vijeka. Zbornik za narodni život i običaje, XXIII, str. 215-231.; te 
 • V. Štefanić, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske Akademije II, Zagreb 1970., str. 202-203.


     Matica sada ima 74 lista papira, veličine 21x30 cm, bez korica. Iza lista 46 nedostaje šest listova (godine 1615. i 1616.), a vjerojatno i kraju nedostaje još koji  sveščić.

Postoje dvije folijacije, jedna izvorna pisana tintom gore desno,  i ide od broja 1 do 80, a druga sadašnja pisana tiskanim arapskim brojkama, dolje lijevo i ide od broja 1 do 74. Pri obradi se držimo ove druge numeracije.

Knjiga je kroz svu debljinu u gornjem dijelu uz hrbat oštećena od vlage, zbog čega je tekst veoma teško ili nikako čitljiv. Ta nečitka mjesta naznačena su točkicama.

 

     Od f 1do f 65 pisano je glagoljicom, s nekoliko umetaka talijanskih ovjera primopredaje, od od f 65 do kraja talijanski.

Glavninu glagoljskog teksta pisale su dvije ruke: od f 5 do f 44

(1595-1614) pisao je župnik Vicenc Frlanić. Nakon njegove smrti nekoliko godina izmjenjuje se više ruku te umeće i talijanski, a od f 51 do kraja (1620-1657.g.) župnik Bernardin Velijan.

Nakon 1630. godine u nabrajanju troškova uz glagoljske nazive i iznose stavljaju se i talijanski, što znači da opada poznavnje glagoljice, ali to je možda i zato da bi kontrolu mogli vršiti i pazinski kapetan i puljski biskup, odnosno njihove kancelarije.

 

     Zanimljivo je da je u ranijim godinama u obračunu prevladavala novčana privreda, tj. u imetku se nabrajaju uglavnom lire. Od godine pak 1636. novaca je u blagajni veoma malo, a nabraja se uglavnom žitarice i stoka. Još malo kasnije navodi se da se novčani obračuni vode u posebnoj knjizi "kvaderna od dugi", međutim ona nam nije sačuvana.

 

     Nekoliko se puta spominje neki opat, ali se ne navodi koji.

 

     Na listovima 1r do 5v ispisana je izvjesna kronika, koja teče negdje od 1400. do 1622. Stariji datumi i događaji su sumarni i često pogrešne godine, a noviji, od 1590. do kraja opisi događaja su opširniji i datumi točniji, a opisuju se prvenstveno događaji u Istri, posebno na Boljunštini.

 

     Posebna osobitost ovog rukopisa jest to što on jedini, koliko je meni poznato, donosi određeni grafem za fonem (poluglas) koji se i danas ponegdje u dijalektima upotrebljava u nekim riječima ispred slova "r", a taj se grafem sastoji od zrcalno, odozgo prema dolje, okrenutog glagoljskog slova "r".(vidi sliku    ). Ni u ovom, ni u bilo kojem drugom glagoljskom rukopisu ovaj grafem nisam susreo. Uporebljava ga samo u dvije riječi "'rž", koju upotrebljava za dnašnju riječ raž (žitarica), te u drugom dijelu "Kronike" u riječi "'rvaše" = napali su. U prvom dijelu "Kronike" upotrebljena je na sličnom mjestu riječ "arvaše". Ovaj znak upotrebljava samo pisar Vicenc Frlanić, dok ostali pisari ne upotrebljavaju niti samu riječ raž, nego riječi "šećala" ili "šegala", od talijanske riječi la segale.

 

     Od 1648. uvodi se "jotacija" pomoću "đerva", ili 30oričnog i, dok je do tada prejotacija podrazumljiva.

     Jedan pisar 1628. godine za slova lj i nj upotrebljava udvostručeni osnovni znak, tj. ll (ulla) i nn (škrinni), dok u ostalom dijelu upotrebljava samo osnovni znak podrazumjevajući  jotaciju (ula, skrini).

 

     I djelovi pisani talijanski imaju svojih zanimljivosti u prvom redu pravopisnih. Tako na pr. oko 1645. g. za hrvatski dočetak prezimena "ć" pisar upotrebljava "ch", a iza 1660. drugi pisar za isti glas upotrebljava "gh".

    

     Premda će razni stručnjaci u ovoj "kvaderni" naći  različite dragocjenosti, ovdje podsjećam samo na neke koje se tiču nabave umjetnina, odnosno vrijednih liturgijskih predmeta, kao na pr:


     1596. kupuje se platno i konac za ankoniju, a stoji 18 lira.

     1597. kupuju latinski misal, a stoji 7 lira.

     1601. neki slikar (pintor) Domenigo radi neki križ

           koji stoji čak 500 lira.

     1602. kupuju kadionicu koja stoji  14 lira.

     1603. kupuju maticu krštenih a toji 4 lire.

     1609. za neku sliku (figuru) daju 18 lira.


(Za orijentaciju navodimo da jedna nadnica stoji otprilike 10 soldini, pola lire, a starić pšenice 2 lire.

 

 

 

     Zbog višetruke važnosti ovog rukopisa za poznavanje života u Istri koncem 16. i početkom 17. stoljeća ovdje donosimo cjelovit glagoljski tekst transkribiran. Pri tom smo se držali pravila da donosimo znak za znak koliko je to bilo moguće. Uglavnom je prepisivan redak za redak, osobito u nabrajanju i tamo gdje je tekst u originalu oštećen.

     Tamo gdje nije bilo moguće pročitati tekst, osobito na mjestima koja su oštećena od vlage, stavljene su točkice. Tamo gdje su crtice tu su i u originalu  crtice.  

 

* * *

 

Arhiv HAZU  II c 77/b

 

KVADERNA OD DOT CREKAV BOLJUNSKEH

 

Računi crkvenih imanja od 1595. do 1660.

 

 

f 1r

 

 

Kvaderna od dot crekav boljunskeh kupi jo

(Andrei Sandrović) starešina v to vreme ja

(pop Vicenc) Frlanić plovan tada v Boljune

........tu kvadernu a libre  4

 

        (1) 5 9 5.

 

 

f 2r

 

Tada počeše Ugri kralevat.

Tada počeše benačani stavit duže.

Tada počeše neverni Turko gospodovat.

Tada vazeše Turki Erusolim Boži grob,

     požgaše ga na sopet ga sazida c(e)s(a(r) va (vreme).

     Leona papi 1409.

Tada biše početak kralevstva krstjanskega v Erusolime.

Tada počeše veliki Rim zidat.

 

1441. Tada vzeše Turki Bosnu.

1432. Tada vmre krepki Mikola ban Hrvacki.

1463. Tada beše izabran knez Matijaš i postavlen kral        

      Ugrski.

1490. Tada umre Matijaš kral Ugrski i plakaše ga vse       

      kralevstvo nega dobroti.

1469. Tada porobi Sabeh Hrvate.

1479. Tada knez Žanko zgubi Brine.

1499. Sektembra dan 11. pobiše neverni Turki bana Derenčina na polu Udvinskem. [treba biti 1493.; D.Ž.] 

1471. To leto vzeše Turki Negro Ponte na onu stran Carigrada.

 

 

f 2v

 

1509. Meseca oktubra dan 2. tada ..........

      i požgaše Benečani Reku idoše pod........

1511. Sektembra dan 20. vzeše na.......

      Erusolim i udržaše ga.

1521. Vaze car Suliman Rodos po tatbine zač ie inače    

      nemogaše.

1521. Vzeše Turki Tnin i Kradin zač behu  vsi vanka pobegli.

1523. Aprila dan prvi pride pod Sen knez Frankapan i s dvema 

      sinoma i voisku i 'arva ga i nemori ga vzet ide....

1529. Marča dan 19. Pride pod Sen  kapitan......

      šaran Nemac s voisku i vze ga i......

 

1511. Tada zače bit rat meju krali...

      črni i trpe rat let 7 i učiniše ligu meju sobu ki bihu

      veće začele plati peni zlata kusi tri milioni.

1532. Pride car Turski pod Beč z veliku voisku, a naš cesar

      Rimski pride suprot njemu i ne rači pas car boja bit.

1532. Juleja dan 30. pobiše gs.poda Hrvacka Turki

      na gorah Senskih.

1558. Počeše Benečani uživat kralevstvo ciparsko.

1571. Otubra dan 12. uzeše Turki Cipar.

1571. Oktebra na dan sedmi. Ta dan beše pobiena armada

      carova na moru. Beše jeneral Zvan od Avštirie.

 

 

f 3r

1560. Uzeše Turki trdni Seget. Onde beše ubien Mikula Zrinski

      Hrvacki ban, i onde umre pas car Suliman. [Treba biti 1566.; D.Ž.]

1541. Envara dan 20. Pomreše uliki i smokvi pod Učku i v     

      Istre.

1576. Beše morija v Benecih i be nih  mrtvo dvesto milari.

1577. Beše ubien dobri don Zvan od Avštrie.

1563. Vzeše junaci Senski i voevoda Grgurica veliki butin

      i dosta ih imeše zlo.

1574. Maja dan 4. Ubiše Jožefa pod Kožlakom.

1574. Tresnu grad Lupoglav i beše čuda škodi.

1577. Beše zvezda z repom zgoru napoldn.

1580. Be nasopet zvezda le z repom.

1590. Umre Karlo princip od Avštrie.          

1591. Beše glad veli mnogo. Pšenici spud lbr. 24,    

      ovas lbr. 9, vina spud lbr. 12.

1591. Aprila dan 12. To noć v Petak Veli počešehmo v Boljune

      procesion. Beše plovan Vicenc Frlanić. I beše okole

      aer krvav, a posrid aera prek vsega staše kako mavrica

      a ljudi i lačni gledahu.

1952. Juleja dan 2. Ćepulo sakiža Bag prehinivši na vere

      kapitana od Baga.

1592. Juna. Vzeše Turki Bihać i Hrastovicu i Brest

      i veće mest i uzidaše Petrinu.

 

 

f 3v

 

1593. Vzeše Turki trdn Sisak. 1594. vazeše nasopet

      Krstjani  Sisak.

1594. Preminu kral Filip sin S.toga Posaga.

1594. Umre pas car Turski.

1595. Aprila dan 19. Pade sneg veilki do mora i tada ne

      cvatehu čerešne i višne.

1596. Beše Klis vazet od Krstjan i vaspet zgublen

      i ubien biskup Senski pod Klis, i vzeše

      vaspet Krstjani.

1558. Beše tada morija v Istre.

1580. Beše edna bolezan v Istre ki se imenovaše

      Mal onton, vsi padahu doli kako mrtvi  nič  za se

      ne vededeć  kade su.

1594. Beše ubien Ivanac Barbo kapitan Senski.

1594. Beše sneg maja meseca dan 22.

1594. Juna dan 14. Vazeše Krstjani Ostrogon.

1584. Pogore Pazin hiš 180. 1590. pogore kor S.tem

      Mikolave v Pazine na Mikulju.

 

1586. Beše tuča velika ležaše kako sneg.

1586. Beše škodan vetar i metaše grmle mnogo i zidi

      i hiše i štali i stabri van iz zemle izrivaše.

1604. Miseca ijuna dan 22. Ta dan komun Boljunski odlučiše

      da ote držat blagdan na dan S.toga Voldriha  ki

      prihodi ijuleja na dan 4. Pop Vicenc Frlanić plovan

      boljunski ki to zapisah. I to leto žito ozimo beše

      suho v polju. Bogu hvala. A leto pasano tuča vaze.

 

 

f 4r

 

1587. Beše Jurjeva i cvatihu preskve i čerešne i broskvi

      a višne ne bazg malo kazaše cimi, a vinogradi se

      neznahu ki e zelen ali suh ležaše mraz kako o Božiće.

1589. Tada umre  Misaldo Barbo marča 23. i mnoga gospoda.

1590. Beše tada čudna semrt v Barbane i sahniše drvle

      i gori beše suhe, i nahajaše se mnogo ubienih

      i beše glad.

1598. Poginu Ćepulo zalega srca.

1602. Be ubijen Rabat Jozef v Senu i nenadiećse.

1599. To leto beše false pratiki i beše pisan pust vndk

      i beše v torak na viiliju  S.toga Matije. 

1594. Pobiše mnogo voisku tursku Ugri i vzeše ćuda Turčije.

1597. Beše morija na Ugreh i v Lublane.

1599. Hitaše  pukšami Benečani v Reku i Lovran popleniše.

1599. Envara 23. beše Uskoci vlezli v Plomin i pleniše ga.

1599. Juna dan 15. javi se morija na Reke.

1600. Beše juleja dan 23. Arbanasi vazeli ovce v Učke

      Boljunske i Vranske i voli i kravi i zlo činili

      kako prokleti.

1601. Beše prišal Rabat v Sen z voisku obešat junaki

      i malo trpe prie konac zač ni delae ugodno.

1602. Beše mnogo škodan vetar 'rži  grmle žiri i trupi

      i tada su gorile gori po vsem svete ognem.

1600. Beše v Rimu Sveto leto a pod Učku tuga i plač.

1607. Beše nuncijo apostolski prišal na vižitu v deželu.

1608. Beše snegi mnogo  od mirakula i škodi.

1609. Beše zmutna mnoga ciću soli za kuharice.

      i beše mnoga bolezan i smrt febra ogan i griža

      umre u Boljuni  ljudi veće osamdeset i beše malo

      intradi žita i vina a sirak i proso i bar i ajdo

      i žilud i uliki vetar vaze i zavedoše usta trpe daž

      dan 27 a vetra škodnega ni mankalo da e vazev

      na vijač pol hiše.

1600. 'Rvaše Benečani Mošćenice na viliju S.toga Andreja

      i sramotni pobegoše i čuda nih mrtvih povukoše i vino

      se zledi v kaleže ki tada služah misu ja pop Vice

      Frlanić plovan v Boljune.

1601. Beše morija velika v Trste i strg velik u dan 2 decebra

      ne be vidit sunce do dan 7. decebra.

1604. Beše bandižani kvatrini i Vid Perić vaze 2 kape  

      na Pašćice i plati libar 50. Pop Vicenc Frlanić plovan            

      Boljunski zapisah ta 2 mirakula.

 

 

f 4v

 

1601. Pride voiska papina v Reku juleja 20, idoše pod koanžu

       malo nih se vrati i zeme svoe.

1609. Pride Kobencal v Pazin i potrebovaše novega urbara

      i tada beše  tihi mraz decebra 7 dan do 16 i beše tada

      galčon po drvin i led pod Učku.

1610. Meseca envara na dan 27 do dan trideset dan i noć da

      vse hiše drhtahu i kamene i zvoniki .....

      lahko i tada se oženi Vid Perić.     

1610. To leto bihu voženi župani...... ciću novega i veće 

      drugeh muži ki su pravo govorili i držali dan edanaesti

      envara do dan 13 febrara beše tada župan Petar.

1611. Bori se cesar rimski suprot luteranom i pobiše...

      voiski cesarove 16 milari, i to.......

      jniki po puložine i po dežele idući......

      ni bil pravo bašador naputil.....

      nego e cesar držav 40 milari vojski.....luteranom...

 

1611. Envara na dan 21. pridoše spreko gor jedni ptići dleski

      leteći sunce zakrivahu od velikega množastva i mnogo

      mrtvih padaše i projdoše hitro zdolu v Istru s takem mi

      rakulom ča nih veće lovlahu i ubijahu veće sva... nih

      ćahu i grizehu pupki od žiri i drev i ne behu pishi

      ni behu tusti, pop Vicenc Frlanić plovan boljunski 

      pisah.

 

1612. Meseca sektembra na dan 12. pridoše neverni  Arbanasi

      pod Boljun i požgaše vse mesto da malo hiš osta i

      i 'arvaše pod forticu i ne mogoše ništar opravit i beše

      nih dosti ubienih i ranenih brez konca i ki od nin beše

      raneni malo ki od nih zdrav osta a oni ubiše našeh ludi

      malo taki beše ranen niedan ne mogaše ustat i tada  

      nevernaki plovana boljunskega i beše tada velika   

      nenavist mej kumun boljunskem.

1612. Na dan 15 meseca decembra kada Arbanasi važgaše Lovran

      i Opatiju poli S. Jakova i požgaše vse dvori Plominšćine

      i na Kastavšćine i čuda škodi učiniše. I ja žakan Ivan             

      Križanić pisah.

     

1615. Meseca prvara na dan 22. I ta dan se učini edan mirakul

      na kuntrade boljunskoj da se učini edan piš  iz gori da            

      vse pole ploveše i za vsake dragi iz gori voda tečaše

      kako reka i malo mankaše da dvor Ivana Velančića ne vaze

      da e moral van  iz nega bežati, i va pole veliko čudo

      učini da vse žito po nivah   vaze voda ka gredeše iz

      Vučje dragi prek vsega pola ide  i oblačci nanese v  

      stari potok. I to zapisah ja pop Ivan Križanić zapisah.

 

 

 

f 5r

 

1614. Na dan 25 angošta. Tada neverni Arbanasi popleniše 

      Pićansćinu i Karšanšćinu i Tukalšćinu i  Čepalšćinu

      i idoše na porat Plominski da nim niedan rič ne reče

      i pustiše ih pasat kako i veće krat Bogu hvala

 

1614. Pridoše Arbanasi pod Mošćenice i arvaše ih i nič ne

      učiniše zač Mošćeničani ih odagnaše i otše šest pari

      loitar edan ovan skim otehu vrata 'rvat i tako ih 

      odrgoše i pobiše i odaidoše tija malo kuntenti beše  

      oni najbole znaju.

1615. Meseca agušta dan drugi ali treti da se prikaza edan

      mirakul  ..... iz oblaka se ispusti edan dim kako edan

      sak vse zdolu do zemle........ i pria poče popada iz   

      Miline dragi i ide preko polih i ......... i putem na

      pole i vse ogan iz onoga oblaka goreše ....... ričici

      kade se vanjele čini više ne ide. Od onde se ......

      i vaze dve kupi žita i nošaše v aer i letahu .......

      po vihru niki ptići mi se vidi kako i  djavli i se    

      povrnu .........    i edan puč i živim ognem izgore voda

      ka tečaše da vas put suh osta do od pol dan do noći i 

      vaze žito v kogoder ni voda ogan požga. Bogu hvala i Bog

      s nami  amen. Ja pop Ivan Križanić nodar očit pisah za

      mirakul. A to e  na dan S. Magareti.

1615. Meseca sektembra dan za dni ča e na vijiliju Vseh Svetih           

      da beše velik daž kakov ni bil za pametara da e se    

      učinila velika voda da po vsaki dražice tečaše kako    

      naiveća reki pride voda v reku i v potok da vsi malini 

      ki su  okoli reki vsi behu va vodi da malinari esu  

      morali van bežat. I ta dan se e zaprl slap vodi malina 

      poli Letajskeh i Boljunskeh da i braidi v lugu poli S.te

      Marii i do same crekvi staše da se ludi bahu da oće  bit           

      potop i poli Guštaca bačvi plavahu i pole boljunsko   

      kako more se belaše. I to zapisah ja pop Ivan Križanić.

 

 

1622. Na 14 ijuna v Boljune. Va to isto leto piše velik glad i

      kareštija vina i ula kade beše ni spud pšenici za

      libr. 30 i 6, a starić sirka za libr. 3 so. 10, a vina

      žban so. 10 a ule librica so. 20 i 4 i to nemoguć imet

      kupit kadi, i to gonnahu ludi ot robi s Kopra, i to isto

      leto beše velika smućna za pinezi i soli, ne mogahu ludi             

      kupit zač ne imejahu pinez benetskih  .....  zač muneda

      cesarova biše  bandižana na zemle Svetoga Marka.     

 

 

f 5v

(latinicom)

1710. na 30 meseza maija Chrisni petak kada procession je priša od S.te Marie i kako krisi z pukom su ulisli na Crechvu  strel je tresnula u  suonich i fseh oneh ki du bili pod zuonikom je omorila ali  zast Majki Boxioij su fsi osiuelli, pallo je na tla 8 person ma ni jedan mrtav.

     Supan Mate Supliza Sudac Jadre Anonzouich...

     chos od Lesischine Mertin Suttera Nicholla....

     i Jurra Roi..

 

 

(Novijom rukom, latinicom)

1710. Meseca maja na 30 Križni petak kada procesion je priša

     od Ste Marie, i kako križi s pukom su ulizli va stolnu

     Crekav strel je tresnula u zvonik i vseh oneh ki su bili

     pod zvonikom je umorila, ali čast maiki Božjoj su vsi

     oživeli palo je na tla 8 peršon.

 

 

f 6r

 

V ime Božje amen. Let G.dnih 1595. meseca pervara na dan 8.,

ta dan beše vkup komun mesta Boljuna kade po svojoi balote

postaviše starešina na leto greduće Andreja Sandrovića i dadoše mu v ruki kvadernu i dinari broenih.......sto i dvadeseti i četiri i po............. trinaiste.

 

.........spudi-----------------26-----starić 1 mane

 .....le spudi-------------------------------3

........me.tie  pirevucu  strć.  1 i pol

......Martina Fabića  pšenici strići 3  'rži 3

.........pšenici strić----------------------1

.......Nartina Gojaka pšenici strić 1 veli 1 mali

..... r Rogovića pšenici strić --- 1 --- mali

........Sandala  mastri striće--------- 3

(Vina)spudi --------------------------- 5

(Ula)   libric ----------------100--40---5.

 

        To je prietak v držanu Andreja Sandrovića.

Prieh  za edan spud vina  lbr.  4  so. 5

Prieh  za pol librice ula sodini      6

Prieh  za ednoga praščića ki e dar va ime Božie lbr. 4 so 10

Prieh  za ednoga vola  lbr. ----- 40-----8

Prieh ošće za ednega vola  lbr ----  25.

Prieh  za part živini od Gojaka  lbr--- 13.

Prieh za dug od Guština Firnića  lbr. 30 plati Jure

Ošće prieh od Guštaca za 3 strće pšenici i za tri 'rži lbr. 10

  so. 10, plati L...    zač prie pošes ča e ngov otac zabil.

 

 

f 6v

 

Prieh za 3 librice ula so....

Prieh ošće za 2 librice ula

Prieh za 10 žban octa---

Prieh za 500 cveki lbr.--

Prieh za 29 dasak lbr....

Prieh fiti sinožet lbr. ..

 

    To e vandane v držanju ......

Kada uliki delah dah za 1 strć ...

Dah za kruh i ribi soldini--- ...

Kada kopahu uliki  dah za 1 strić....

Dah sedmim kopačem ki uliki kopaše...

Dah v petak križni za bob i ribi i manestre lbr. 3 so 6

Dah za tamijan  so. 32

Dah ošće za tamijan so. 16

Dah ki opraše robu crekvenu soldini 20

 

Dah ki križ nosi pod Brest i na Ezero i na Markovu

     i na Lupoglav so 16 i vina žbani 4

Dah za edan duplir lbr. 7

Dah za konop so. 22

Dah ki umeša uliki lbr. 5

Dah na prekrst S.te Marie za sveće so. 6

Dah ki uliki  zagnoi lbr. 3

Dah pinorom lbr. 40

 

 

f 7r

 

...ošće ....r.m  lbr. 88

Dah opevaru po vse leto lbr. 13 so. 19

Dah za 1 klučanicu na tabrnakul so. 24

Dah za 1 klučanicu na krstivnik so. 10

Dah na prekrst S.toga Jurja i S.toga Ivana za meso

     ......i vino  lbr. 8

Dah  ...... ki bačvu pobi so. 20

 ....... .trgaše dah za meso so. 40

 ........ki trgaše trem trgačem so. 35

 ........S.toga Antona za meso lbr. 3

 .........stalnicu napravihu so 8

Dah na dan S.tga Kuzmi za sveće so 6

Dan na dan S.tga Šebeštijana za 2 kandelota

    i za sveće soldini 30--1

Dah županu Matu Belveder ča e bil dal na sinožet libr. 10

Dah Antonu va Zmine ča e bil dal na sinožet na račun libr. 20

Dah Martinu Gojaku ča e bil dal na sinožet na račun libr. 46

Dah popu i žaknom na šebeštijanju ča cimiter krope soldini 53

Dah za 2 aplice v crekvu so. 8

Dah ki hodi po krizmu so. 12

Dah ki oštie peče v Četrtek Veli so. 6

 

 

f 7v

Dah  i županu Jurju za fit sinožeti ....

Dah Šebeštijanu Belved ča e bil....

Dah Jakovu Rogoviću ča e bil dal

Dah županu Jurju ča e bil dal pe....

Dah Jurju Troštu ča je bil dal....

Dah mladem Jurju Troštu ča e bil dal...

Dah Mihelu Grubiću ča e bil dal

Dah sirotam pokoinega Elenča...

 

1596. meseca pervara dan 28 stori....

rović pred županom i sudci i beše prietka a....

lbr. 598 so. 5. ima bit dinari lbr, 40...

1596. meseca pervara dan 20...

župan Matija Belveder i sudci....

Pecko, Jakov Prihal, Petar Grubić....

Matii Kirac Paval Sergošić, Toma...

Kovač, Andrei Sandrović komun B.....

gda vikara jenerala premari...

balote postaviše starešine...

od dot crekvenih  Vivenca Velijana  na leto

greduće, i daše mu v ruki kvadernu i dinari broenih

libr. 41 so. 4. (precrtano, a sa strane): ni beča.

 

Pšenici strić--- 5---  poli pre Šimuna pšenici

strić 1 -- poli  Goski strić a 2 mala pšenici

     'rži strić 12

Prosa starić 2

Mastri v skrine spdi 20

Ošće sirka spdi 20 i 6 i strića 2

Poli Petra Poloica sirka strića 2

Ča e šumi vsega spdi 58

Vina spdi 8 i žbn. 48

Ula novega libric---

 

 

f 8r

   To e prietak v držanu Vicenca Velijana

 

........strić pšenici leta minuloga so. 20

........ vina lbr. 58

........ ula  so. 54

...... ula so. 44

.......soldini  3

Prieh za pol edne kravi s polovine z..kom lbr 15 so. 10

Prieh za 40 spdi žita ino 1 ino 1 strić dukat 51 do. 20

     ča e lbr. 200 ino 40 ino 7

Prieh za meso ednega vola lbr. 24

Prieh za kožu tega vola lbr. 12

Prieh fiti vseh sinožet i vrt lbr. 60 so. 3

     ča plaća Luke  Fabić od kmetšćini

 

 

f 8v

 

    To e vandane v držanu Vicenca Velijana

kada prieh pošes kada beše.........

     bi i druge maneštri...........

 

Dah galiotom va ime Božie.......

Dah za vino žbani 4 sold......

Kada uliki delah  špendah.....

Kada uliki kopahu dah za

le tada dah za 1 starić

----kada uliki delahu i ........

----mastri starić----....

----le tada špendah vina....

----ula le tada lbrce---......

Dah za tamijan soldi--- 20

Dah za platno i za špag i konci ča  beše za anko-

     niju libr------------- 18  soldni 2

Dah ki saši platno za figuru  so. 12

-----dah vinograd komunski žita strć.  15

     taga da  z dobre voli na sramotu plovanu.

-----v Petku Križnom samlih mastri strć.  6

Dah v Petak Križni dah za 2 strića prosa

     i ečmaka soldni    40

Dah za kruh  lbr. 5  so. 12

Dah za ribi v Petak Križni lbr. 4

kada meriše žito špendah soldni 40

Dah v Petak Križni za vino lbr. 5 so. 2

 

 

 

f 9r

 

Dah za ..... na zvoni lbr. 6 so. 12

Dah za........praviše i ča dah za vosk  so. 24

Dah........... na Markovo i na Križnu Sredu

.....................aru  so. 12

Dah  Četrtak Veli oštijarom so. 6

...........S.te Marie za sveće  so. 6

.......četrtak  za 5 žban vina  so 20

......Petak Križni špendah ula  lbr. 5

.....aše vikari dah v pomoć špendie  lbr 8

....ki uliki mešaše  lbr. 4 so. 10

Dah križaru na Vazam i na Ezero  so. 12

Dah...oć dupliri lbr. 9

Na dan prekrsta S.toga Ivana dah za meso  lbr. 3  so. 17

Le tada dah za vino za 20 žban vina  lbr. 4

Dah za edan par petešići soldni 16

Dah za sveće soldni  6

Dah ki spravi gnoj izrova  soldni 16

Dah ki očisti tri pari korporali  so. 48

---na sanam ula špendah  lbr. 1 i pol

---samleh pšenici starić 2 i pol

---mastri starića 2 i pol

Dah za tamijan  so. 20

Dah za obruče i ki pobi bačvu  so. 20

 

 

f 9v

 

Dah na dan Vseh Stih za kruh  so. 8

Kada uliki trgaše dah za meso  lbr. 3

Dah 12 težakom ki uliki pobraše lbr. 3

Le tada špendah za kruh soldni 20

Na dan S.toga Antona dah za 1 starić boba  so. 46

Dah za 1 starić prosa so. 24

Dah za riži so. 12

Dah za ribi so. 16

Dah za 3 librice sira  so. 24

Ki stori stalnicu špendah  so. 4

Dah popom i žaknom i za obliju ka kropiše cimitr

     na Šebaštijanju vsega  so. 53

---Na dan S. Antona samleh pšenici  starić 4

---mastri starić 8

---vina žban 38

---ula librice 4

---kada uliki trgaše samlih mastri strć 5

---ula librice  3

---vina žban 20

Dah za 4 kandeloti  so. 48

Dah opevariju po vse leto  lbr. 13  so. 19

Dah ula špendah   lbrc. 30

Dah opatu i v kandel i popom  ula librice 4

Dah Marete Brozovice  za pašu ula  lbr. 5

Dah Andreju Snadroviću  lbr. 30 so. 4 za dug

Dah opevaču po vse leto lbr. 13 so 19

 

 

 

f 10r

 

1 5 9 7. Meseca febrara dan 18. Ta dan beše vkup v hi(ši)

mene plovana župan Juri Matijašić i sudci Matija Belveder

i Matko Velan Kocijan Pecko Jakov Pregal Tomina Čohil Petr

Belindić Matei Kirac Štefan Kovač Paval Sagović Andrei Sandrović podžup i Petar Matijašić komunšćar Juri župan

sudci po odlučeniju Gs.na vikara jenerala videše račun

od dot crekvenih ke učini Vicenc Velijan od leta minućega

i beše prietka lbr. 400 ino 12 so. 16.

van dana  lbr. 170  so. 11

beše vancamenta  lbr. 240 ino 2 so. 11

pšenice starić 5 'rži starić 10

prosa starić 1, mastri starić 100 ino 6

vina spudi 3

ula novega libric 26

 

I rečeni župan i sudci naspet pritrdiše Vicenca Velijana i zručiše mu više rečene dinare i žito i vino i ule da governa kako se pristoi na leto greduće i desetinu ku oće ima terat

i ča stera.

 

 

f 10v

 

1 5 9 7.

To e prietak v držanu Vicenca Velijana.

Prieh za vino  lbr. 11 soldni 18

Prieh za 1 strć pšenici  so. 40

Prieh za del edne kravi  lbr. 16

Prieh za ula 2 librice so. 24

Prieh fit senožet i za.....

     i zunem ča plaća....

Prieh za 3 strć 'rži....

Prieh za 94 strće mastri lbr 94

 

 

 

f 11r

 

1 5 9 7.

 

To e vandane v držanu Vicenca Velijana.

Kada prieh pošes špendah  lbr. 5

Kada uliki kopaše dah kopačem 10  lbr. 4

Dah le tada za 1 strć. boba i za 1 ečmika lbr. 4

Dah le tada za kruh  so. 20

Kada uliki delah dah za kruh   so.  30

Dah za tamijan so. 20

Dah ki zagnoiše uliki trem gonačem i ki spravi gnoi  lbr 4

Dah oštijarom v Četrtak Veli   so. 6

Dah ki prinese krizmu  so. 12

Dah za 5 žban vina le ta dan  so. 25

Dah za edne lojtre  so. 40

Dah ki robu opraše v četrtak Veli i ki napravi stalnicu.

Dah na Markovo i na Vazam i v Križnu  Sredu križaru  so. 18

Dah za 1 laternu i za tamijan soldni 56

Dah za 1 mesal latinski  libr. 7

Dah za 30 dasak  libr. 18

Dah ki omešaše uliki  libr. 4  i za 2 žbana vina so. 12

Na prekrst crekve S.toga Ivana dah za meso libr. 3

Le tada dah za petešiće  so. 16

Kada žito zmerihomo i dahmo ga van dah za kruh so. 24

Dah za 12 libric dupleri ino 4 kandeloti lbr. 20 a so. 12

Kada uliki trgah dah 20 trgačem  lbr. 6

Dah le tada za meso  lbr. 4 so. 3

Dah le tada za kruh  so. 40

Dah na prekrst S.te Marie  so. 6

Dah za poboi i za obruče i za pobit bačvi  so. 30

Dah na dan Vse Stih za kruh so. 8

Dah opevariju po vse leto  lbr. lbr. 13 so. 5

 

 

f 11v

 

Dah na dan S.toga Antona za vse aneveršari lbr. 8

Dah Mareki za junca crekvenega so.  8

Dah za vosk i ki napravi  stalnicu....

Dah Križni Petak za kruh  so. 20

Dah ki opraše robu dah nim  so. 20

Dah na dan S. Šebeštijana popom i žaknom  ča pokropiše

     cimitr i za obliju  lbr. 3  so. 13

Dah za sviće  so. 6

 

 

 

f 12r

 

    Vandane žita i vina

 

-----kada uliki okopaše uliki  mastri strić 10

-----'rži starića 2

-----i pšenici strić  1

-----ula librice   2

-----kada uliki delah  mastri strć. 1

-----kada uliki zagnoiše mastri strć. 1

-----le tada 'rži strć. 1

-----v Petak Križni  samleh mastri strć. 1

-----le tada 'rži strć. 1

-----v Četrtak Veli samlih pšenici strć. 1

-----dah v komunski vinograd mastri strć 12

-----le tada 'rži strća 2  vaze župan Posil

-----na sanam špendah ula libricu 1 pšenici strć 2

-----dah ki daski prignaše vina žbana 2

-----na sanam vina špendah žban 16

-----kada prodahomo žito vina žban 8

-----kada uliki kopahu i delahu vina žban 20

-----v Petak Križni špendah vina žban 4

-----v Četrak Veli vina žban 20 crekvu žban 4

-----dah oštijarom v Četrtak Veli vina žban 1

-----obećah prosa k sanmu strć 1

-----dah ula v kandel  libric 22

 

 

 

 

f 12v

 

1 5 9 8. Meseca pervara na dan 3.  Ta dan beše vkup župan Matija Beleveder i sudci i ostali komun mesta kade  Vicenc Velijan stori prav i čist račun s komunom boljunskim

od dot crekvenih od svoega držana leta

minućega i beše prietka lbr 426 (?)

vandana lbr. 139  vanca lbr 295 lir broenih

libr. 200 osta dužan Šimunu Čohilu lbr. 95

posujeno e  Komarice lbr. 28 .......

lbr. 6 plati vse.

 

1 5 9 8. Meseca pervara dan 3. Ta dan beše vkup

komun boljunski i postaviše starešinu

od dot crekvenih na leto greduće Šimuna Čohila (?)

i daše mu v ruki kvadernu i dinari broenih lbr 200 a dug

više pisani lbr. 95 pustiše .........

tišlara semenšćice (?) župan.

 

pšenici starić 1

'rži strić 3

prosa strić  nič

ečmika strić nič

mastri spudi 18 i strić 1

vina žban 33

ula novega libric  28.

 

beše....

pz da župan Matija tišlaru na račun Vicka lbr. 10

pz da Vicku tišlaru lbr. 20

manka lbr. 65

 

 

f 13r

 

To e prietak v držanju Šimuna Čohila 1598.

Prieh za 70 strić žita lbr. 56 od Komcića (?)

Prieh za fiti vseh sinožet i zemli libr. 59  so. 1

 

 

 

f 13v

     To e vandane v držanju Šimuna  Čohila.

Kada prieh pošes i zmiriše žito i .... lbr. 5 so. 10

Dah v Četrtak Veli oštijarom ....

Dah za 1 starić pšenici ....

Dah ki krizmu prinese ula.....

Dah za 17 dasak lbr. 9 so. 15

Dah za vino Veli Četrtak ....14

Dah za dasak 37 ošće za 12 lbr. 31 so. 17

Kada uliki delah špendah lbr. 6 so. 10

Dah za tamijan  soldini 12

Dah za vosk ča učinih sviću Velu Subotu  so. 18

Kada nese križ krišnak na Markovo i na Vazam

     i na Paz vsega  so. 30.

Kada uliki kopaše dah 8 težakom lbr. 6

Dah v Četrtak Križni ča špendah na redovniki

     i križari  lbr. 4 so. 12

Dah v Petak Veli za edan starić pšenici  so. 44

Dah ki omeša uliki dah lbr. 4 so. 10, vina 1 žban

Na prekrst S.toga Ivana špendah lbr. 8 so. 10

Dah za konopi i tamijan  lbr. 4 so. 15

Dah na prekrst S. Kuzmi i S.te Marie za sviće so. 12

Dah za kruh na Vse Ste so.4

Dah ča prodah za ednu kravu Gojakom lbr. 8

Kada idoše po prah v Pazin dah so. 40

Kada uliki trgaše dah trgačem 48 lbr. 14 so. 10

Dah za meso leta dan lbr. 8 so. 14, za kruh lbr. 3 so. 10

Dah libre 28 ča se posudiše Komarice

 

 

 

f 14r

 

Dah le tada za sir i druge maneštri lbr. 5 so. 10

Na d(an) S.toga Antona špendah lbr. 6 so. 13

Dah opevaru po vse leto lbr. 14 so. 19

Dah na dan S.toga Šebeštijana popom i ča su

     cimitr pokropili  so. 40.

Dah tišlaru lbr. 42

Dah Vicku libr. 20 kako e podpisano pod negov račun.

Dah plovanu le tišlaru so. 20

Dah županu libr. 4

 

 

1 5 9 9. Meseca febrara dan 23. Ta dan beše vkup komun

boljunskikada Šimun Čohil stori prav i čist račun s komunom boljunskem od dot crkvenih i beše prietka libr. 400 so. 11.

vandano libr.  250 so. 11, vanca dinari libar 141 so. 2,

i tri starići pšenici ino 3 'rži to e dužan Šimun z Guštaca

ošće 1  za Ilijašiće pšenici

 

1 5 9 9. Meseca febrara dan 23.  Ta dan beše vkup komun Boljunski i postaviše svoga starešinu od dot crekvenih na leto greduće Andreja Sandrovića i daše mu v ruki kvaderno i dinari mu fručiše poli Šimuna Čohila lbr. 141 so. 12. i pšenici za Guštaca     starić 3, 'rži 3 za Iliašiće pšenici strić 1. ...

 

 

 

f 14v

 

       Vandane žita i vina i ula 1598.

-----kada uliki delaše dah za edan starić

-----boba vina žban 6

-----le tada špendah vina žban 15

-----kada uliki kopaše špendah vina žban 12

-----le tada dah nim mastri kopačem sta 4 očnev

-----kada uliki delaše strć. 6

-----vaze župan Matija v komunski vinograd

-----'rži starić  2

-----ošće mastri strić 12

-----kada uliki delaše 'rži strić 1

-----samlih le tada pšenici starić 1.

 

 

1 5 9 9. Meseca febrara dan 22. Ta dan beše vkup komun boljunski kade Šimun Čohih stori prav i čist račun od dot crekvenih od svoga sterešinstva leta minućega i beše prietka

lbr.400 ino 1 so. 12, vandana lbr. 250 so. 11 vanca dinar

lbr. 141 so. 2, te dinare ostaje vse dužan Šimun Čohil starešine novemu i tri starići pšenici i tri 'rži za Guštaca 

i edan starić pšenici le veli za Ilašiće i na račune od žita starega strć. 12

Da Šimun Andreju libr. 50, plati vse.

 

 

 

f 15r

 

 

     Prietak v držanu Andreja Sandrovića. pz

Prieh za 50 starići mastri lbr. 30

Prieh za 50 libric ula  ula lbr. 24

Prieh part s polovini od priviše lbr. 6

Prieh za orihi lbr. 6

Prieh za 30 žban octa lbr 6

Prieh za edan  krcal poli dvora Grubčega so. 30

Prieh za vse fiti senožet i vrt lbr. 60 so. 11

     a plaća Luke Fabić od kmetšćini.

 

 

        Ot vandana

Kada uliki delah dah za edan spud vina lbr. 9.

Dah le tada za edan strć. boba so. 40

Dah za druge maneštri  lbr. 4 i ribi

Kada uliki kopah dah za 1 spud vina lbr. 9

Ošće dah za edan strć. boba so 40

Dah za 1 strć. ečmiki  so. 20

Dah le tada za kruh i ribi lbr.3

Dah 8em kopačem lbr. 3 so. 4

Dah za vino Veli Četrtak  so. 24

Dah za 1 spudić vina ča dah tielaru lbr. 7

 

 

 

f 15v

 

Ki prinese krizmu so. 16

Dah ki opra robu crekvenu so. 20

Dah opevaču lbr. 14 so. 19

Dah za sveći v Velu Sobotu so. 12

Dah ki nosi križ na Vazam i na Markovo

     i v Križnu Sredu  so. 20

Dah na prekrst S. Marie za sveći so. 6

Ki omeša uliki lbr. 5

Kada idohu vidit zele  so. 20

Dah na dan S. Šebeštijana popom  so. 49

Kada dilihu opasili dah za kruh i ki ga dilaše lbr. 3

Na prekrst S.toga Ivana špendah vsega lbr. 10

Kada poidihu u Mošćenicu dah za cviki(?) so. 40

Dah tada za kruh i meso so. 50

Dah ki popodi u istu so. 24

Dah za obruče i ki pobi lbr. 3

Dah ki trgaše uliki lbr. 10

Le tada špendah lbr. 4

Dah za 2 konopa za zvoni lbr. 5

Dah za tamijan po vse leto lbr. 3 so 10

Dah za edan duplir lbr. 8

Dah na prekrst S. Kuzmi i Domjana so. 6

Dah na S. Šperna za sviće so 2

 

 

 

f 16r

 

Dah za obliju vino i kruh na Špetirnu so. 8

 

 

1 6 0 0. Meseca febrara dan 15. v Boljune na vrateh beše vkup komun boljunski stori prav i čist račun s komunom boljunskem

od dot crekvenih Andreji Sandrović od svoga držana leta minućega i biše prietka lbr. 182 so. 11, beše vandana lbr. 120

so. 10  imeše bit dinari broenih lbr. 20  vzmi 62 so 1, i beše vsi broeni.

 

 

1 6 0 0. Meseca febrara dan 15. v Boljune na vrateh beše vkup komun mesta Boljuna kade po svoei balote postaviše svoega starešinu na leto greduće po imenu, naspet Andreja Sandrovića

i daše mu v ruki kvadernu i dinari broenih lbr. broja lbr. 62

so. 1, ošće so. 6  ča da Ivan Velan za ovo leto a za napred bude plaćal so. 12.

 

 

Pšenici strić. 5, 'rži strić. 3 i pol, ečmika strić. 3, prosa starići 5, pirevici strić 4 i pol, sirka i hila strć. 28, v kaselah starić 220 ča e šumi s.pudi 44 strć. 5 vina spdi 14

ula libric 94.

 

 

 

f 16v

 

      To e prietak vdržanu Andreja Sandrovića.

 

Prieh za 6 strić prosa i pirevice lbr. 3 so. 12

Prieh za 33 strići mastri sirka i hla  lbr. 16 so. 10

Prieh za 2 strića pšenici  lbr. 3

Prieh za 6 spudi octa  lbr. 30

Prieh za 1 spud vina i žbani 3, lbr. 6

Prieh za ednu kravu od moe spušćevini  lbr. 40

Prieh za pol edne junici od te polovini ka e

     poli Šimuna Čohila lbr. 11

Prieh za fit ednega vola od Mateja Mikulića lbr. 9.

Prieh za orihi vse soldini  40

Prieh za vse fiti lbr. 60 so. 9

     i z onem ča pr.aem  u ..fitu..

Prieh za 20 libric ula lbr. 14

 

 

 

f 17r

 

       Vandane v držanju Andreja Sandrovića

 

Kada zmeriše žito špendah so.  40

Kada uliki delah špendah za edan strć. boba soldini  40

Le tada dah za kruh i maneštri lbr. 3

Dah za 2 konopa na zvoni lbr. 4 so. 5

Kada kopah uliki dah za 1 strć. boba so 40

Le tada dah za kruh i maneštri lbr. 3

Dah osmem kopačem lbr. 3 so. 4

Dah ki uliki omeša lbr. 5

Dah za dupliri 2 vijača  lbr. 9

Dah ki prinese krizmu so. 12

Dah za tamijan po vse leto lbr. 3 so 10

Dah v crekvu za kruh so. 6 na Vse Ste

Dah Veli Četrtak ošpeijarom(!) so. 6

Dah ki nese križ k S.tmu Eildrihu so. 4

Dah ki omeša uliki lbr. 5

Dah ki napravi kluč S.toga Kuzmi so. 24

Dah za daski  lbr. 8 so. 10

Dah Križni Pet(ak) za 1 strć. boba so 40

Dah za drugi maneštri tada lbr. 3

Dah za vosk i za naprav  stalnice so. 40

Dah Vsetu(!) Sobotu za sveću so. 30

 

 

 

 

 

f 17v

 

Dah na prekrst S. Ivana za vino

     i vse druge špendi lbr. 10

Dah za pomoć edne pateni lbr. 12

Dah za edan konopac na zvončić so. 3

Dah opevaru po vse leto lbr. 14 so. 19

Kada uliki trgaše dah za meso lbr. 5

Le tada za sir  so. 40

Dah 38 trgačem lbr. 11 so 8

Dah na prekrst S. Kuzmi za sveće so 6

Dah na dan S. Šebeštijana popom so. 40

Dah pre Martinu od Pazi so. 12

Dah za ednu survu(?)  so. 1

 

 

 

 

f 18r

 

       Vandane žita i vina i ula

-----kada uliki delah mastri strć. 6

-----le tada pšenici strć. 2

-----le tada vina sp(u)da 2

-----kada kopaše uliki mastri strć. 7

-----le tada pšenici strć. 2

-----le tada vina žban 8

-----............

-----v Petak Križni mastri strć. 4

-----le tada vina žban 48.

-----kada uliki kopaše ula lbr. 4

-----v Četrtak Križni lbrce 4

-----na prekrst S.toga Ivana lbrce 4

-----dah v grad ula lbrce 2

-----dah v kandel ula po vse leto lbrc. 30

-----v S.ti Kuzma ula lbric 14

-----isto Marie .......... lrc.  4

-----kada uliki trgaše mastri strć. 12

-----le tada pšenici strć. 2

-----le tada vina spda 2

-----le tada ula lbrce 4

-----Dah Veli Tjedan(!) i na Vazam vina žban 4

     To leto ne da žita vinograd komunski  nego po sile   

 

     1 6 0 1. Meseca marča dan 6. Ta dan beše vkup župan Juri Matijašić i sudci i ostali komun kade Andrei Sandrović stori

prav i čist račun od dot crekvenih leta minućega i beše prietka libar 241 so. 18, vandano lbr 115,

ima bit dinari lbr. 126 so. 17.

 

 

 

 

f 18v

 

1 6 0 1. Meseca marča dan 6. Ta dan beše vkup župan Juri Matijašić i ostali komun kada po svoji bolote postaviše svoega starešinu na leto greduće od dot crekvenih naspet Andreja Sandrovića i daše mu v ruki kvadernu i dinari

lbr. 126 so. 18

 

Pšenici starići 11, prosa strić. 6, bara saca 2, v kasele novoi špelti strć. 100, v kasele staroi stć. 120, poli Baštijana sirka strć. 10, poli Črnčića sirka strć. 3, ošće mastri strić 109, ečmika saci 3, 'rži saci 5, pirevici strć. 8, poli Guštaca 'rži strić 3, a boba strć. 1, poli Ilašić pšenici strć. 1 i pol, Broz plati svoi del, poli Matije Belveder vina žbani 4, poli Baštijana Belveder vina spud 1, poli Ivana Sagovića vina spud 1 i žban 13, ula lbrc. 7,

novega lbrc. 20, nove pšenici strć. 8 žbana 2, 'rži strć 3 žbana 2, ečmika str. 5, špelti spudi 6 saca pol.

 

Prieh za 2 spuda vina lbr. 11

Prieh od Baštijana za 1 spud vina lbr. 5 so. 10

Ošće prieh za edan spud vina lr. 5 so. 10

Prieh za 20 libric ula lbr. 15

Prieh za 25 spudi mastri lbr. 100 ino 12 so 10

Prieh za 6 starić pšenici lbr. 12

 

 

f 19r 

 

Prieh za ednoga vola fit od Mateta Mikulića lbr. 9

Prieh za (fiti) ki su v senožetah lbr. 6

Prieh za ....... od Jurja Trošta nad braidi so. 16

Prieh ...  . .. . . . fiti sinožet lbr. 60.

 

 

 

         To e vandane v držanu Andreja

Kada kordahomo bandadu s pintorom za križ

     za dukat 30 muci dah za l. 500 so. 24

Dah pintoru Domenigu kapari lbr. 20 soldn. 16

Kada merihom žito špendah so. 40

Kada uliki delah špendah lbr. 5

Dah ki zagnoi uliki lbr. 6

Dah ki uliki okopaše lbr. 15

Na prekrst crekvi lbr. 15

Dah ki pobi bačvi i za obruče so. 20

Dah za tamijan so. 40

Dah opivaru po vse leto lbr. 14 so 19

Dah za pomoć opasila so. 40

 

 

 

f 19v

 

Dah v pomoć dupliri so. 8

Dah v pomoć kandeli so. ..

Dah na dan S. Šebeštijana i na grob  so. 40

Dah Križnu Sredu križaru ............. na

     Pazi soldini .......

Dah za ednu kropilnicu so ...

Dah na prekrst  crkvi S. Marie .....

Dah za edan konop na zvon na.... ....

Dah ošće za konop na zvon vrć...

Dah na prekrst S. Kuzmi za .....

Dah na Vseh S.teh dan za kruh .....

Dah osamdest trgačem lr. ......

Dah za meso kada trgaše uliki ....

Dah za sir kada trgaše uliki lr. ....

Dah za krov crekvi soldni 40

 

 

 

f 20r

 

Kada uliki delaše pšenici strć. 4

........... tada strć. 8

Dah ...... vinograd 'rži strć. 1 i pol

................... strća  2

Kada uliki delaše ečmika 1 prosa 1

Na prekrst crekvi pšenici strć. 3

'rži ...... dva 1 pirevic

Kada uliki trgaše samlih mastri spudi 6

Pšenici striće 4

Prosa striće 3

..... starića 2

.... Veli Četrtak strć. 1

Kada uliki delaše vina spudi 2

Dah v Petak Križni vina žban 10

Na saman pod zimanni žb. 10

Veli Četrtak žbana 2

Na Vse Svete žban 1

Kada uliki trgaše vina spudi 5

Na Tri Krale i na Šebeštijanu žbana 2

Dah ula v kandel v S.ti Juri libric 30

V crekvu S.toga Kuzmi ula libric 12

V kandel S.toga Antona v S.toj Marii ula lbrc. 6

Ki kopaše uliki ula libricu 1

Na sanam pod zimanni librice 3

Kada uliki trgaše libric 7

 

 

 

f 20v

 

1 6 0 2. Meseca pervara na dan ...........

beše v kup župan Kocijan Pe...............

komun kade videše račun.................

Sandrović kade beše.......................

so. 6 špendie libr. 100..................

lbr. 100 ino 3 so 5......................

osta dužan lbr. 100 .....................

ki župan Kocijan ča postaviše...........

ča e kavidala  lbr. 126.................

ča e šumi lbr. 130 so. 2.

 

 

 

1 6 0 2. Meseca pervara dan.............

beše vkup župan Kocijan iso.............

voi balote postaviše  s(tarešinu)......

na leto greduće Vicko Veler.........(ru)

ki kvadernu i dinari lbr. .............

ustali poli Andreja Sandrovića ........

 

Pšenici strć.  5 ečmika strć.. pirevici 6

mastri v kasele novoi strć. 100, druge

mastri strć. 72, 'rži strća 2.

 

               To e prietak

 

Prieh za vino od Šimuna Žvanića lbr. 20

Prieh za 2 strća pšenici lbr. 3

Prieh od Mateta Mikulića fit vola lbr. 9

Prieh za 5 libric ula lbr. 5

Prieh za 40 bokali vina staroga po so. 3 lbr. 6

Prieh za 2 strića pšenici lbr. 4

Prieh za 100 strć. mastri lbr. 100

Prieh ošće za 49 strć. mastri lbr. 49

Prieh od Šimuna Žvanića za vino spudi 4 lbr. 20

Prieh za fiti vsi lbr.60 i z onem ča plaća

     ljude Fabić od komuntšćini.

 

 

 

 

f 21r

 

      To e vandane v držanu Vicka Veliana

..........žito  špendah so. 40

..........ča prepravil paramenti lbr. 3 so. 2

Dah Križnu Sredu za 2 žbana vina so. 10

Dah Četrtak Križni za kruh lbr. 3

Ošće dah za maneštri so. 40

Dah za vino le tada so. 32

Dah na prekrst S. Marie za sviće so. 6

Dah ki opraše robu crekvenu so. 40

Dah za konopi lbr. 11 so. 10

Dah v pomoć dupliri lbr. 10 so. 16

Dah ki omešaše uliki lbr. 4 so. 10

Dah za tamijan so. 54

Dah opevariju po vse leto lbr.14 so 19

Dah na prekrst S. Kuzmi i Dom.na za sviće so. 6

Dah Veli Četr.k oštijarom so. 12 e b let

Dah ki prnese krizmu so 24   e b let

Na dan Vsih S.tih za kruh v crekvi so 6

 

 

 

 

 

f 21v

 

Dah na prkrst crekvi ča šp(endah).....

Dah za ednu bačvu i ki o napra.......

Dah za obruče i ki pobi vašel........

Dah ki napravi pod i komu e..........

Kada uliki delah špendah.............

Dah za vosk i ki napravi s...........

Dah Veli Četrtak v crekvu za.........

Dah ki uliki okopaše lbr. ...........

Dah ki napravi laternu so. ..........

Kada idoh dva vijača po dup..........

     dvanaiset pintoru za p...........

Dah pintoru lbr. 72

Dah na dan S.ga Antona za maneštre lbr....

Dah na dan S.toga Šebeštijana popom i ž....

Le tada za sviće so 6

Dah za kadilnicu lbr. 14

Kada poslah po tm.en i ki ga prnese so 48

Ki nosi križ so. 18

Ča napravi stalnicu i sviću Velu Subotu  so. 41

 

 

 

f 22r

 

Špendija žita i vina i ula v držanu Vicka Velana

 

Dah vinograd komunski mastri strć. 15

.... Četrtak Križni mastri strć. 6

Dah ki .... otrebi sirka strć. 1

Kada (uliki) delah pšenici strić 1

.............ečmena strć.  (da) 15

...............strć. (da) 15

.............ila starića 2

..........pšenici strć. 1

....... uliki kopahu pšenici strć. 1

......ada ula libricu 1

.....uliki delah vina žban 42

 

 

 

1 6 0 3. Meseca aprila na dan 23. Ta dan beše vkup župan

i komun mesta Boljuna kade sudac Vicenc Velijan stori prav

i čist račun s komunom boljunskim od leta minućega svoega

starešinstva i beše prietka libar 253 špendie lbr. 235

so. 16 vancamenta lbr. 17 so 4.

 

 

f 22v

 

1 6 0 3. Meseca aprila na dan 23.  Ta dan

beše vkup komun boljunski.....

starešina na leto greduće....

i daše mu v ruki  kvadernu...

94, pšenici strć 6 ...........

str. 4 i pol, pirev(ice)....

i bara strć. 6 i pol, v.......

vina spudi 9.

 

 

                     To e prietak v dr(žanu)......

 

Prieh za 66 strić mastri lbr. ...

Prieh za vse fiti lbr. 60 i z onem ča ....

Prieh fit za vola od Mateta Mikulića.....

Prieh za 2 librice ula i pol so. 40...

Prieh za pol edne koži od Mičanića (?) lbr. ...

Prieh za 6 spudi vina lbr. 60

 

 

f 23r

 

............vandana  v držanu Vicenca

...........te žito i vino so. 20

...........kopaše dah nim lbr. 15

Kada pokriše pritvor pred S.ti Kuza(m) dah

......za žlebce i moistru lbr. 15

........ću zvon i napraviše creki S.te

    Marie dah soldin 30

Na dan prekrsta S. Marie za sviće so. 6

Dah križaru ča nosi križ na Vazam i na Markovu

     i Križnu Sredu za tri hlbi kruha so 12

Dah za 1 kvaderno v ko se piše ki su kršćeni so. 50

Dah za 2 pasa za paramenti so. 50

Dah za očišćene treh pari korporali lbr. 3

Dah v Petak Križni za kruh i ribi lbr. 3 so 2

Dah ki omešaše uliki lbr.4 soldni 10

Dah ki opraše robu crkovnu so. 40

Dah za kolu ča be za kor lbr. 3

Dah na prekrst crekve S. Ivana lbr. 15 za pnd..

Dah za cveki lbr. 4

Dah tišlaru libar 20 ino 8 ošće lbr. 9 ošće lbr. 3

Kada višita G.dn  bskp (biskup) dah v pomoć  špendie lbr. 6

Dah tansi za G.na biskupa lbr. 12 so. 15

 

 

 

f 23v

 

Dah na prekrst S.ga Kuzmi za sveće so. 6

Dah za cški ostri sto lbr. 6 so. 8

Dah opevaru po vse leto lbr. ..

Dah na dn. S. Šebeštijana  i on da...

Dah za 2 ampulice soldni ...

Dah za 12 dasak plovanu lbr. ..

Dah za tamijan so. 10 ošće so. ...

Dah na dan S.toga Antona špendih ....

Dah ki vodu pripravi na Tri Krale ....

 

 

f 24r

 

..........žita i vina i ula

.........žito i vina vina (!) žbani 3

.......(Kr)ižni vina žban 7

.......(Kr)ižnu vina žban 5

...pokriše pred S. Kuzma vina žban 1

.......vina žbani 3

......(kom)unski vinograd strć. mastri 13 posiln

.......strć. 1 prosa 2

.......aše uliki vina žbani 3

Dah na pisara vina žban 1

...tišlaru pšenici strć. 6

... ula v kandel leta minućega do Petka

     Križnega libric 20-----5 ošće lbr. 3

Pšenici Veli Četrtak za oštie pšenici strć. 1

V Četrtak Veli žbani 3 na Vazam žbana 2

Na sanam žban 30--6, Na Se Ste žban 1

 

 

 

f 24v

 

Die Mensis 9. mensis aprilis ......

Il Ren. supan Zorzi Matiasich insieme con....

d'hoggi hanno dato ad affitto a Z.....

della Chiesa di S.ta Maria posto .....

con obligo e cond.ne che il d.o Zo.....

sii tenuto di dare.....

sia di d.ta Chiesa....

cio, et perda imediante il fino....

o sii tenuti di pagare il fitto del...

.... e pato confirmato dell ...

vic.o Castaldo presenti alli ....

          Laus Deo.

               Il V. Canc.......

               serisse pregat....

               cons.re .......

 

 

Adi 29. 9bre 1603.

Confesso io pre Giac.o Canulichio Canonico d'Albona

auer riceuuto dal R.do piouan pre Vicenco Forlanich

da Bogiuno per la tansa del Ill.mo Veschouo di

Pola lire quaranta otto ual. - - - - -  L. 48

e questo in nome delle schole.

 

 

 

f 25r

 

1 6 0 4. Meseca marča na dan 2. Ta dan

beše vkup župan Juri Matijašić ostali komun

.........an sudac  Vicenc Velijan od le

........ega svoega starešinstva i be

......... lbr. 200 ino 14 so. 6

..........lbr. 200 ino 40 so 10, osta

.........a i komun starešini lbr. 26 so. 2.

 

 

1 6 0 4. Meseca marča na dan 2. Ta dan beše

(vkup) župan i komun kade po svoim svete i po ba-

.....na leto greduće starešinu i governado

...od dot crekvenih Ivana Belvedere

(i daše) mu v ruki kvadernu i pšenici strć. 1

.... strć 7, prosa strć. 7, mastri v jednoj ka

sele poli zid strć. 100, v kasele za mrai str. 91

mastri poli Šimuna Žvanića strć. 12

poli Petra Velana vina spud 1, vina octenega

spudi 3 i pol, ne prie ča beše posueno županu Juru lbr. 100.

ima.

 

Kravi su na spolovine na previše ošće poli Šimuna Žvanića

ošće poli Šimuna Čohila, ošće poli  Andreja Sandrovića

i da rečeni Edre ednu ovcu i z ne jancem.

 

 

f 25v

 

           To e prietak v držanu Iv......

Prieh za 32 spda mastri i edn strć. .....

Prieh za vse fiti lbr. 69 so. ....

Prieh za 8 pokali vina soldn. ...

Prieh za 2 spuda octa i žban 31 lbr. 20 so 12

Prieh za orehi soldni .....

Prieh za fit vola od Mateta Mikulića lbr. 9 ...

     Prietka lbr. 218 so. 11

     Vandana lbr. 200 so. 15

 

     Račun Baštijanov za lbr. 100 ke ime.....

 

Dah Enžipu ča e mankalo za oštrencu let...

     ča ostaše dužni starešine lbr. 26.

Dah za 9 libric ula lbr. 9 so. 5

Dah za kandelota 2 i vino k sanmu lbr. 10

Kada križi lupoglavski ovde pridohu so. 40 ...

 

     i salda račun i mankaše Baštianu so. 40 i daše...

 

                     To e vandane

Dah za tamijan soldini 6, ošće so. 12

Dah ki nese križ na Vazam k Svetomu Jurju za 1 žban vina so. 5

Dah ki oštie činiše Veli Četrtak so. 6

Dah ki prnese krizmu so. 12

Kada da Andrei Sandrović da 1 ovcu i z janicu  i kada da

     Mihel Vilan 1 erušicu špendah so. 15.

Dah na Uličnu Nedelu v crekvu za pričešćevane za 1

     žban vina so. 5, Četrtak Veli so. 10

Kada v malin napraviše i kada kruh spekoše

     dah za 2 žbana vina so. 10

Kada kopaše uliki dah za 32 žbani vina lbr. 8 so. 5

Le tada dah za edan strć. boba so. 32

Dah sedmim težakom so. 8 ino 6

Le tada za kruh dah so. 8

 

 

f 26r

 

........sveću Velu Sobotu so. 5

....Jurja otvori  35 so.   35

Dah ki uliki omešaše lbr. 4 so. 10, ošće lokun so. 5

Dah za .......bih i na zvoni lbr. 3

Dah za križ ki  nam posla G.n biskup lbr. 12

Dah ...... ča daše zidarom na cimiter lbr. 3 so. 15

Dah na Petak Križni dah za kruh lbr. 3

Le tada za ribi i za ule so. 44

Le tada za špeco so. 3

Dah za 16 žban vina lbr. 4

Dah za 3 librice  ula za kandel lbr. 3

Dah za tamijan soldini 14

Dah za dupleri lbr. 9 so. 10 i za kandeloti

Dah na dan posvećena S. Ivana ča špendah na

     na popi domaće i zvanske i na žakni lbr. 11 so. 8

Dah le na ta dan i na dan S. Katarini i na dan

     S. Antona za sviće soldini 14

Dah na dan S. Antona popom so. 48

Dah na dan S. Fabijana i Šebeštijana popom

     i žaknom i ča se kropi cimitr so. 48

Dah pre Jurju z Gole Gorice na ta dan so. 24

Dah na dan S. Šebeštijana za 1 kokošu so. 12

Kada ulike trgaše dah za meso i loi i sir lbr. 8

Dah le tada za kruh  so. 30

Dah ki hodi po dupleri soldini 8

Dah trgačem ki trgaše uliki 51  lbr. 15 so. 6

Dah za 4 librice ula za kandel lbr. 4

Kada uliki delahu dah za kruh soldini 30

Kada pobihu bačvi za obruče ki pobi so. 24

Dah za bardunal na račun ....... lbr. 8

Dah opevaru po vse leto  lbr. 15

Dah kovaču za cveki i ča zvon napravi so. 12

Kada se pravdahu s Petrom Velanom špendah na suci lbr. 3

Učinih tri puti v Pazin lbr. 3, za kopije sentenci so. 16

Dah Govorčinu so. 12

 

 

 

 

f 26v

                  Vandane žita i vina i ula

Dah v komunski vinograd mastri strć.....

Kada kopaše uliki mastri ......

Le tada 'rži i prosa......

Dah 1 starić pšenici ča činiše......

/novo/ Samlih na sanmi pšenici str. .....

Fit Luke Frančić

Kada uliki trgahu samlih pšenici....

Le le tada mastri strć. ...

Na dan S. Šebeštijana  samlih pšenici ....

Le tada mastri strć. ...

Kada uliki trgaše vina spud. ....

Na dan S. Šebeštijana spud 1

Ošće ki samliše i ča dah sudcem ...

Popom žban 18

Kada behu Lupoglavci ovde .....

Dah opatu kada ide po ednu ovcu na ... žban 1

Kada zvon napraviše žbani 3

Ka popisah računi žbani 3

Kada uliki delaše pšenici starić 1 mastri strć. 9

Vina kada se pravdahu s Petrom Vilanom špendah na sudci lbr.3

 

 

1 6 0 5. Meseca febrara na dan 12. Ta dan beše vkup župan

Petar Trentin i ostali sudci i komun mesta Boljuna kade

Ivan Belveder podžup od leta minućega svoega starešinstva

od dot crekvenih i beše prietka lbr. 210 so. 11

beše špendie lbr. 146.

Pinez beše vancamenta lbr. 66 so. 11, ima bit lbr. 65

i muke mankalo od Vicka Velana, ošće manka poli Andreja

Sandrovića lbr. 33. Osta poli starešini mimo kavidala

lbr. 47.  a kavidala lbr. 65 so. 12, ča e šumi lbr. 113

so. 12.

 

 

 

f 27r

 

1 6 0 5. Meseca febrara na dan 12. Ta dan beše vkup

župan i kumun mesta Boljuna kade po svoem svete i po

balote postaviše na leto greduće svoega starešinu

............ od dot crekvenih Ivana  Blved  z licencu

G.na vikara i daše mu v ruki kvadernu i osta mu v rukah

lbr. 113. so. 12, a pšenici starića 2, 'rži i prosa stća 2

masturi starić 46 i ovsa ća da županu  strć 5  sirka starić 25 i edan rašan šumi str. 80 i edan rašan.

 

 

 

Kravi su na spolovine napreviše, a junica poli Andreja Bakšića

ošće poli  Šimuna Žvanića brija krava s telcem

ošće poli Šimuna Čohila 3 vele bree i dva ozmeka

ošće poli Andreja Sandrovića

ošće 1 vol na fite poli Mateta Mikulića

ošće esu poli Romana Barića na vintarie

Ovce 2 i edna strpla na ovce 2 gre ovo

leto na vsaku sira librice 3 a na strplu

vuna za ovo leto a za napred bude plaćal na vse

tri na vsaku sira librice 3.

Ča bude šumi libric 9 sira a ne vuni

Krava edna e poli Martina Čohila od sada

napred ima dat vsako leto 1 spud vina

i edna telica e ta budi na pol koko

i pripas a junca ima past dokle bude

dobar postavit v jaram, i ako ga bude

otel fitat Martin neće mu se vzet da

bude plaćal fit kako i drugi zač e vlašći

junac crekveni, a poli Šimuna 1 krava i edna junica

ima bit krava nazad i junica one dobi koko e

sada podatru ako ne bi toliko ča ima telica

tako bude ta nazad budi breja ali ne.

 

 

 

f 27v

 

                  To e prietak v držanu Ivana Belveder

Prieh za 2 strića pšenici lbr. 3 so 12

Prieh za 48 strć. mastri strć. .... lbr. 34 so. 4

Prieh od Šimuna Brozovića ča e sen.......

Kada hodihomo na oištru naidoh .....poli pra-

     ha munedi bele so. 28 bč....

Prieh za vse fiti sinožet i vrt.....

Prieh od Mateta Mikulića fit vola ......

Prieh za vino za 7 spudi lbr. 4o

Prieh za orehi soldini 24

Prieh za vino u sve so. 20

Prieh za pol strića pšenici od Guštini li....so. 18

Prieh za tri librice sira so. 24

Prieh za tri librice vune so. 15

Prieh od Andreja Brozića ča imel dat za put lbr. 5

Prieh za 4  librice ula novega lbr. 3 so. 12

 

Prietka lbr. 172 so. 18 bude 146 so. 4

Od leta 114 so. 12 ča e šumi lbr. 226 so. 9

Špendie lbr. 143 so. 43

 

 

 

f 28r

 

1 6 0 5. vandane v držanu Ivana Belveder

... kada miriše žito i vino špendah soldini 14

Ki e prinesal krizmu i za bonbak so. 14

.............koše v Četrtak Veli so. 6

Dah ki omešaše uliki lbr. 13

............ i na Markovu križaru so. 12

...........tu za vosk so. 4 za vino so. 4

Dah za 2 ampulice so. 8

Dah na prekrst S.te Marie za sveće so. 6

Dah za loitre i ki e napravi lbr. 3

Dah kada pasaše križi Lupoglavski i Vranski

     tada za 6 žban vina so. 24

Dah za kandelo lbr. 9 so. 12

Dah za klučanicu  na kamik so. 18 ošće za ednu so. 10

Dah križaru ča hodi na Ezero i Križnu

     Sredu ča nosi križ soldini 12

Kada oprahu robu dah za 2 žbana vina i hlbi 4 so. 16

Dah za konopi lbr. 5

Dah Šimunu Čohilu ča e govoril proti Petru Velanu

     ciću puta soldini 12

Dah ki omešaše uliki dah nim lbr. 4 so. 10

Na dan Petka Križnega špendah lbr. 15 so. 6

     i s križari vanskemi

Dah na sanam vse špendie lbr. 17 so. 10

Dah na dan S.toga Antona ča se špenda lbr. 12 so. 10

Kada bardun postaviše so. 36

Dah za tamijan soldini 7 beč 1

Kada delihomo kravi Šimunom Čohilem so. 33

 

 

 

f 28v

 

Dah kada prekriše crekvu  S.te Marie mistrom lbr. 3 ....

Dah ki prnese dupleri i kandeloti so. 6 .......

Kada pripelaše  loitre dah za špend....

Dah ki prigna 1 ovcu k crekve S. Marie ......

Kada napravih bačvu i za obruči ...........

Dah opevariju po vse leto .....

Dah na dan S. Šebastijana i ča su ........

Kada otrgaše uliki strć. 4 pš.....

Kada beše jubilei dah za 3 žbana ......

Kada idohomo videt sedbi  i žita nan....

     nih špendah so. 30

Dah Bariću Rumanu za 1 ovcu lbr. 6

Kada leto pasano beše gospoda prišli vodit defer-

     ciu na put  meju Petrom Velanom špendah lbr. 6

Dah za edan vašel lbr. 8

Kada učinih ovega leta tri put ........ suprot

     rečenomu Petru Velanu i ča dah za pečat lbr. 4 so.10

Ki stori uliki str.ći 4 špendah so. 12

 

 

 

f 29r

 

1 6 0 5. špendah žita i vina i ula.

Kada kopahu uliki ula libricu 1

Le tada vina žbani 3

Dah ......... vina žbana 2

Dah Veliki Tjedan vina žban 9

Dah ....... vino 5 mastri strć. 5 pod penu istu

Dah ki pripelaše loitre vina žbana 2

     i p.......atu žbani 4

Špendah Križni Petak  mastri strć. 6

.... 1 strć. pšenici na Veli Tjedan za oštie.

 

 

                 1605. febrara 8

.....i župan Marin Čohil ima 1  srebrn kvarnin oralki 4

.....dića 2 i kvaterni lbr. 3 so. 1 ednu zlatu kvatren podoban.

 

 

1 6 0 6. Meseca febrara na dan 8. Ta dan beše vkup

župan Vicenc Velijan i sudci mesta Boljuna kade

Ivan Belveder kaštald od dot crekvenih i beše

prietka lbr. 226 soldini 8 beč 1

špendie lbr. 145 soldini 14 beč 1

ima bit dinari 140 soldini 3, prez lir 36 poli Rogovića.

zopet lbr. 178 so. 13

Na tem račune beh ja pop Vicenc Frlanić plovan boljunski i Šebeštijan Belveder prokurator i postaviše svoega starešinu Martina Čohila i daše mu v ruki pšenici starić 14 z onemi dvemi keh ni dal Petar Velan, 'rži strić. 8 i pol, ečmika stariće 4, prosa strć. 7 i pol, sirka i kila i ovsa spdi 20,

vina spudi 5, octa 1, kali bude vina žban 13, ustri spudi 4.

i žban 23.

Osta poli Mateta Rogovića lbr. 36 ke su poli.

.......................

 

 

 

f 29v

Kravi su naspolovine na previše poli Andreja .....

Poli Šimuna Žvanića brija krava ........

Poli Mateta Mikulića na fit .......

Poli Martina Čohila krav........

Do let 4 stara bude crekve..

dat crekve od pata vsako.......

a edna telica e ta bude.....

a junca ima past dokle bude dobar za sta-

vit v jaram, i ako ga bude....Ma-

rtin neće mu se vazet da bude....

kako i drugi zač je vlašći junac ....

poli Šimuna Čohila e edna krava i ......

krava ta bude naz na konac teh .....

one dobi kako e i sada pod matir....

toliko vremena telici ali mali ozim....

da bude ta ozimka nazad budi ..........ja-

lova.

Poli Barića Romana esu na ventar........ 4

Na vsaku ima plaćat od pata sira librice 3

sira a ne vuni ča bude šumi lbric 12

Poli Ivana Belveder je na ventarie ovca 1

s tem patom kako više plaća na nu sira li-

brice 3 a ne vune.

 

 

1606. Da Ivan Belveder v ime duga lbr. 141 so. 2,

Martinu Čohilu starešine 2 duple raz. lbr. 12,

ostae duga lbr. 119 so. 6.

Da mu Križni Petak r.e.k. 4 ostae lbr. 15 so. 6 da

za 2 para korporali Mohinu lbr. 8, za dupleri i kandeloti

lbr. 28, ostae lbr. 29 so. 6.

Beše starića ula v kamenice lbrc. 95 ino librice 15,

ostae lbrc. 20 dano v kandel ... ipredano lbr. 44 i pol

ostae lbrc. 35 i pol lbrce so. 16 inta lbr. 28 so. 8,

novega v kamen. v leto lbr. 40.

 

 

 

f 30r

                         1 6 0 6.

To e prietak Martina Čohila.

Prieh za tri librice ula so. 48

Prieh od ....ana Blvdr za 1 lbrcu ula so. 16

Prieh od ....... ki kopaše uliki za 15 žban vina so. 16

.................Belveder lbr. 12

Prieh za 13 strć. 'rži lbr. 8

Prieh za 20 spudi mastri strć. so. 12 lbr. 72

Prieh za ednego vola lbr. 41 so. 10

Prieh za vse fiti lbr. 66 so. 11

 

 

Prietka lbr. 362 so. 14

Špendie lbr. 145 so. 6

Vanza pinezi lbr. 150 so. 12

Fit lbr. 66 so. 11 ča e šumi lbr. 217 so. 3

 

 

f 30v

                             1 6 0 6.

            To e špendii v držanu Martina Čohila.

Kada prieh pošes i miriše žito i vino i ule dah za ..

     i maneštri soldini 12

Ki je popisal žito i vino i ule i s polovine i vinta-

     rie od ovac i fit vola špendah ........8

Dah dah za edan kandel soldini ......

Dah Baštijanu Belveder za dug ........

Dah za šest žban vina Veliki Tjedan .....

Dah ki oštie popekoše v Četrtak Veli ....

Dah ki prnese krizmu soldini ....

Dah za tamijan soldini 6

Dah ki nese križ k Svetomu Jurju na Vazam so. ...

Dah ki uliki okopaše dah nim lbr. ...

Dah za 2 duplera i dva kandelota lbr. ...

Dah ki opraše robu i za žaifu so. 20

Dah za edan busol v kem se nosi kalež i za ...

Dah ki omeša uliki lbr. 4 soldini ...

Dah v Petak Križni za obed lbr. 2 so. 12

Dah o kvatrnice Duhovski dah za edan pola... ...

Dah ki nosi križ k S.vmu Vorihu i na Vazam so. 8 

Kada idoh po pečat da plati dug župan i starešina so. 16

Kada činih popisat računi špendah so. 10

Dah za tamijan soldini 48

Dah za franže ča beše za obrusi crekvene so. 48

Dah za konce soldini 8 ča učiniše mreže na obruseh

Dah za bonbak soldina 2

Kada 20 poseć les idoše i gredi v Bukovicu dah so. 42

Dah na sanam ča špendah vsega lbr. 19  beči 5

Dah ki poni računi i za foče so. 20

Dah na prekrst crekvi za sveće so. 6

Dah Šimunu Žvaniću za del junca lbr. 25 so. 8

Dah marak na ednega junca crekvenega soldini 4

Kada uliki trgaše trgaše(!) i braše uliki težaki 32

     dah lbr. 9 so 12

Dah tada za maneštri.

 

 

f 31r

Dah opevaru po vse leto lbr. 15

Dah na dan S.toga Fabijana i Šebeštijana popom i žaknom

     i pokroplenie cimitre soldini 9 sveće so. 42

Kada ......... i Ivan Sergović brdudnal so. 12

Dah ki okresaše skrile za crekvu so. 20 da e Mišetu plavan

Dah ki opra 2 kote soldini 4 i za jufu   

Kada skrili rijahu tada špendah so. 24

Dah za sten soldina 2

Kada stori Mikula Matešić 1 gredu za crekvu so. 9

Kada uliki delah dah za meso soldini 30

Dah Bariću Rumanu za ednu ovcu lbr. 6

 

 

Prietka lbr. 352 so. 14

Špendie lbr. 145 so. 16

Vanca lbr. 150 so. 12, fiti lbr. 56 so. 11

Ča e šumi lbr. 218 so. 3

 

 

                  1 6 0 6.

     To e špendija žita i vina i ula.

Kada prieh pošes špendah vina žbana 2 ula librice 2

Dah pisaru ki popisa žito i vino i spolovini

     ča špendah na nega vina žbana 2

Kada meriše žito pšenici starić 1

Do dan 10 aprila dah ula v kandel S. Kuzma i S.toi Marie

     lbricu 1 i pol

Dah plovanu ča popisa fiti v kvadernu lbrce 2

Dah v kandel ula lbrc. 31

Dah ki uliki kopaše ula lbrcu 1

Dah v kandel S.toga Antona i S.ti Kuzma lbrce 2

 

 

 

f 31v

 

Dah na dan S. Marie Velike v kandel ula lbrice pol

Kada uliki trgaše i braše samlih mastri strć. 17 'rži 1

Le tada opehaše prosa strća. 2

Samleh tada pšenici starića 2

Špendah tada vina žbani 63

Ki otrebiše uliki vina žban 1

Kada bradatoči  baredunal vina žbana 2

Samleh žita k delu ulik 'rži 1 pšnici 1 bara 1

Pirevici 1 špileti strć. 3 ečmika 2 prosa 1 starić

Kada dopisah računi vina žbana 2

Kada kopahu skrile vina žban 6

Kada uliki delah vina žban 54

Vzeše župan Vicko po sile žita strć. 14 .... Mi-

kula Žvanić v prokletstvu a ne krst....

 

 

1 6 0 7. Meseca febrara na dan 27. Na ta dan beše

vkup župan Vicenc Velijan i sudci  i ostali komun

mesta Boljuna kade Martin Čohil stori prav i čist

račun z komunom boljunskem od svoga starešinstva

leta minućega i beše prietka  libr. 352 so. 13

Špendie lbr. 144 so. 16, fiti lbr. 56 so. 11,

Vanca pinez lbr. 217 so. 3.

Beše vancamenta pinez lbr. 150 so 12 fiti lbr. 56 so. 11

Na sem račune beh ja pop Vicenc Frlanić plovan boljunski

i Šebeštijan Belveder prokurator crekveni

Šumi vseh dinari lbr. 217 so. 3.

 

 

 

f 32r

1 6 0 7. Meseca febrara na dan 27. Na ta dan beše

vkup župan Vicenc Vilijan i sudci i ostali komun

mesta Boljuna kade po svoi balote postaviše

svoega starešinu od dot crekvenih na leto

greduće naspet Martina Čohila i daše mu v ruki

kvadernu, dinari e vancamenta lbr. 217 so. 3

pšenici strć. 8 žbana 2

masturi 'rži strć. 5, druge prosa strrć. 7 bara strć 1

mastri črne strći 11, strć. 1,  šumi spudi 13 i po

..vina spudi 8 žban 16, prez pato..na strća 2

ula libric 50

sira libric 15 od ovac vintarie

  ..rc od ventrie 5 ošće ovce 2

 

        1 6 0 8. S. Petar lbr. 190.

 

f 32v

 

Kravi su na spolovine na pre...še poli Andreja Bakšića 1 breja

poli Šimuna Žvanića kravi breja krava i telica i junac crekveni vas poli Martina Čohila krava 1 s telicu od sada naprvo do leta 4, stala bude s polu, ima dat vsako leto vina spud 1 ednega junca ima past za crekvu dokle bude dobar priti v jaram trdi vlaći crekveni, edna telica e od kravi ako bi otel Martin fitat tega junca da se neće vazet od nega a platit

fit kako i drugi, zač je .....ći junac crekveni

Poli Šimuna Čohila 1 krava breja i nega krava od sada

naprvo bude crekve stare od sada naprvo leta 4.

Poli Barića Rumana je na vintarie ovac 5 ke imaju

bit na vsaku Jurjevu i z janci, na vsaku ima platit

od pata sira librice 3, ča je šumi libric 15 ošće 6,

ča je šumi vseh 7, a sira bude šumi libric 13.

Poli Ivana Belveder 1 ovca na vintarie kako više.

Poli Andreja Sandrovića 1 ovca na ventarie kako više.

Plaćaju po tri librice sira a ne vuni vsi.

1608. junac fitan Šimunu.

 

 

               To e prietak v držanu Martina Čohila.

Mntro vsi fiti  lbr. 66 so. 11

Beše mastri spudi 13 starića 2, i prosa lbr. 50                 

Beše pšenici strć 8 i žbana 2, lbr. 16 so. 13

Beše vina spudi 8 žban 16 prez desetini ča e tirnoeh(?)

.... vino lbr. 23 so. 15.

Ula beše libric 50 leta minućega ovega leta

sira libric 21, ča e šumi 36 so. 7, ča e lbr. 12 so. 12

Ne daše desetini Baštijan Ivač, ni brat Petar..

ni fiti ni pinezi ni vuni ni guski ni grubeći..

 

 

f 33r

 

1 6 0 7. prietka lbr. 191 so. 13, špendi lbr. 145 so. 19

Vanca lbr. 45 so. 13.

 

 

 

..............lbr. 178 so. 19, špendi 145 so. 13

......... d.an lbr. 34 so 4, ošće 9 so. 12 za sir.

........ i da da leta pasanega lbr. 217 so. 3

........šumi vsega libr. 253 so 7 , 50 so. 19.

 

           To e vandane v držanu Martina Čohića.

Dah Bariću Rumanu za 2 ovce za vinatriju lbr. 12

Dah za dve klučanice na armarie crekvene lbr. 3 so. 6

Dah ki prnese krizmu so. 12

Dah v Četrtak Veli oštijarom so. 6

Dah za 1 unču tamijana ča kupi plovan so. 6,

     ošće 1 unču so. 6

Dah ošće h Božiću ča kupi 1 unču so. 5

Dah za korduni ča se nosi sakrsant i za 4 kalti so 12

Dah na Tri Krali ki prigna vodu so. 6

Kada meriše žito tada špendah soldini 48

Dah za tamijana 12 unači tamijana soldini 48

Dah ki napravi sveću Velu Sobotu soldini 5

Dah ki nosi križ k S.tu Ioldrihu i na Vazam i Križnu

     Sredu soldini 21

Dah ki uliki okopaše lbr. 14

Dah mistru ki stori gredi za crekvu lbr. 5 so. 10

Dah za klučanicu na S.ti Kuzma i ki ju pribi lbr. 5 so. 5

Na sanam špendah lbr. 21 so. 4

Dah v pomoć depeleri lbr. 11 so. 15

Dah za konop na zvon soldini 48

Dah ki pobi bačvu i za obruče vsega soldini 8

Dah opivaru po vse leto lbr. 15

 

 

 

f 33v

 

Na d(an) Petka Križnega dah križarom domaćem ....

     skem vsega soldini 44 ...........

Kada vižita vditor dah v pomoć špendie lbr. ....

Dah Mihelu Kureliću ča napravla i pokri ....

Dah na dan S. Šebeštojana popom .....

Dah ki bardunal obtesaše .....

Dah za stan soldini .....

Dah za 2 lete paši junca ....

Dah ki trgaše uliki so. ......

Kada vižita biskup lbr. 6 so. ....

Dah kanciliru kada računi učini so. ....

Dah ki uliki omeša lbr. 4 so. 10 na...

Dah za vino v Četrtak Veli so. 36

 

1 6 0 7.  ..l Brkazić(?) beše prietka lbr. 191 so. 12 ...

Špendie lbr. 145 so. 3, vandana lbr. 46 so. 9 .......

Šumi vsega lbr. 263 so. 12. k vo da .......

mso a(1) o.ci da mišt(r)u Grabiću lbr. 6 soldini .....

 

1 6 0 8. Špendah  žita i vina nr.ra dan 9

dr Kuril L..rić sirka 2 i pol prosa 9

....... pšenici starića pol 'rži strć. pol

/tri retka prekrižena i teško čitljiva/

 

1 6 0 8. Na ta dan ča e febrara 19 beše publikan račum

ča e držani Martin Čohil starešina  ovo leta minućega

i beše prietka lbr. 196 so. 12, špendie lbr. 145 so. 3

beše vancamenta lbr. 41 so. 9, leta minućega ka-

vidal lbr. 217 so. 3, ča e šumi lbr. 208 so. 12

 

ošće s kravu i špendi šumi lbr. 172 so. 19 za toliko e

                                    hiša kontana.

 

1 6 0 8. postaviše župana Vicka Žvanića  no.će nega

beše dinari munidi bele lbr. 3 so. 10 kvaterni

lbr. 3 so. 1, i edan kvatren pod račun ....

 

 

f 34r

 

1 6 0 8. Meseca febrara na dan 19. Na ta dan

beše vkup župan Vicenc Velijan i sudci ios-

........komun mesta Boljuna kade po svoi balote

........svoga starešinu od dot crekvenih

........leto greduće Mateja Rogovića

........ v ruki kvadernu, i zručiše lbr. 259 so 19

(pšenici) strć. 6 , manka e žbana 2.

Masturi bele strć. 28

Masturi druge strć. 105

Vina spuda 2 ino pol

Ula libric 8 i pol

 

Zbroi mu se ča ostav Martin Čohil šumi libr. 272 so. 19

...se hišu ka osta u kante rečenoga Martina kako e ......

 

Storiše cenu mastri strć po soldini 10 ča e spud lbr. 5

Vina žban po soldini 4

 

Pri Belveder ima dat za desetinu žban 15 vina po so. 4 lbr. 3

Mihel  Sergović za 6 žban vina soldini 24 ......

Ambroz Ilašić pšenici strć. 1 so. 40

Reče starešina da Martin ni mešal uliki ča e lbr. 4 so. 10

to pride na račun.

 

Reče Martin da e dav 1 kozu za lbr. 6 poli Mateta Grubića

Reče da su e župan po sile izev žita strć. 14 ča e lbr. 8 so.8

Da se bata teh lbr. 14 so. 8 ostaie čistega duga lr.231 so.15

Ošće lbr. 6 so. 4 ošće za kravu pri kravi e lbr. 247 so. so. 3

ča e šumi lbr. 248 so. 3, vsega čistega duga špendi lbr. 249.

     soldina 2.

 

1608.

Pri Belveder Zvanu lbr. 3 ...... strć. o i g (80 i 4)

 

 

      To e prietak v držanu župana Mateja Rugovića.

Prieh ča dah dug ki osta dužan Martin Čohil libr. 2.. so. 9

i za rečene pinezi prieh hišu ka osta nakante del crekve p..

za vola fit lbr. 9 natren.

 

 

 

 

f 34v

 

Prieh od pr...Rugovića ča obeća od pata za nivu lbr. 16

Prieh za orehi libre 4

Prieh za 19 spudi mastri i edan strć. lbr. 96 so. 17

Prieh za 2 spuda vina i žban 12 lbr. 16 soldini 8

Prieh za 5 strić pšenici mane žbana 2 lbr. 9 so 6

     Prietka lbr.  422 so. 1, i fiti lbr. 66 so. 11

 

 

 

          Vandane v držanu Mateja Rugovića.

Dah oštijarom v Četrtak Veli so. 6

Dah ki prnese krizmu so. 12

Dah Subotu Velu za tamijan so. 10

Dah za ....en soldina 2

Dah ki poseče gredi i za pol..i lbr. 17

Dah tada za vino soldini 22

Ošće le kada činahu i prekrivahu crekvu dah za

     meso i manestre težaki lbr. 17 so. 8

Dah za sedam libric ula lbr. 7

Kada prekrivahu S.ti Kuzma dah za vino lbr. 19

Ošće le tada drugi trata dah za vino ino za

     kruh soldini 30

Ošće dah ki znašahu gredi v Učke so. 42

Ošće špendah ki gredi pripelaše lbr. 2 so. 2

Ošće dah ki posekoše gredi za crekvu S. Marie za

     vino i kruh soldini 28

Kada idohom videt gredi na bašćinu špendah so. 8

Kada idohom na Paz povabit Šarića ča ne beše

     učinil gred ke behu posečene špendah so. 6

Dah moistrom ki su pokrivali crekvu S.toga Kuzmi

     i pozidevali dan 9 po soldini 26, ča e

     šumi lbr. 25

 

 

 

f 35r

 

Dah za naprav korporali i za amit libr. 3 so. 10

Ošće dah za edan par korporali napravi i tamijan lbr. 3

Dah za tri librice sira za težaki  soldini 21

Dah križniku za 2 žbana vina ino 2 hleba ča je

     nosiv križ soldini 15

Ošće kada nosi križ na Ezero soldini 8

Dah ki uliki okopaše libar 15 za likof so. 10

Dah ki uliki omešaše lbr. 4 so. 10 i za likof so 5

Dah za vosk i ki napravi sveću Velju Subotu so. 52

Dah za 7 libric ula za kandel lbr. 7

Dah Križni Petak špendie lbr. 7 so. 15

Dah za oštie ča su železa lbr. 14 so. 10

Dah za edan starić ovsa ki prnese železa so. 11 ošće so.5

Dah ošće križaru soldini 8

Dah za trenice lbr. 27

Dah tišlaru ča napravi podac nad vrati S. Jurja lbr. 9

Dah za šest libric ula za kandev(!) lbr. 6

Dah ki napravi škalu v S.tem Jurje soldini 24

Dah obruče libre  3

Dah ošće za 5 libric ula za kandev(!) lbr. 5

Kada trgaše uliki ča dah trgačem i špendi lbr. 22 so. 10        

Dah ki napravi i obradatoči gredi lbr. 3

Dah ošće za tamijan soldini 12

Dah ki pripelaše žlebce z Podplomina v S. Kuzmu

     deseti po libre 3 ča e libr. 30

Ošće dah za 11 libric ula za kandel lbr. 11

Dah za tisuće žlebac lbr. 66

Kada uliki učiniše špendah lbr. 4

Dah ki napravi libricu i za brkveli i za sten so. 16

Dah opevarom po vse leto lbr. 15

Dah na dan S.toga Šebeštijana popom i žaknom i pokroplene

     cimitera, i drugi dan soldini 54

Dah ki uliki okopaše dah nim lbr. 15

Dah ošće za 3  librice ula lbr. 3

Dah kancileru lbr. 3

Dah starešine crekve S. Marie za fit bačav lbr. 3

 

     Špendie lbr. 377 so. 17 vanc.. 114 so. ..

 

 

f 35v

                     

      1 6 0 8.  Špendie žita i vina i ula i sira.

Dah Četrtak Veli za oštie pšenici strć 1

Špendah vina žban 6

Kada uliki trgaše samlih pšenici strć. 2

Le tada mastri strć. 24

Vina žban vse špendie spudi 7 i pol spuda

Kada delahu uliki samlih pšenici strća 2

a mastri starić 6

Dah za kaseli spuda 2 vina

Dah za daski strić. mastri 23 dasak 30

Špendah sira libr. 14 a pri...24 vanca sira lbr. 10

 

 

1608. nell Inditione 7a il giorno .....             

letere 13. del mese di Magio in Bogliuno

in casa del  in,pr Supano alla  ..... del

Clar.mo et Ecc.mo  S. Fran.co Bugni scritt. et Vic.o

di Pisino, del R.do pre Vicenzo Furlani il

pieuano in detto luoco assistenti anco molti

gradi et confratelli.

Doue furono calculati i conti del Supano

Matheo Rogouich Gastaldo della  confraternita di

SS.ti Cosma e Damiano dell'ano 1603. che

.....del mese di Febraio prossimamente passato

er dal calculo di qual fu introuato Debitore

liquido bonificattigli tutte le partite di credito di

L. 111 de Danari It. di formento Staroli 10 It.

di mestura biancha Staroli 17 It. di alba mestura

Staroli 38 It. Lorzo St. 108, Vino spodi 19, It. Oglio

L. 118,di due altri spodi di vino et un Cassato.

It. seccon no.... It. formaggio L. 24 di peso.

               Vidal dell'Argento Canc. ...

               scrisse.

 

f 36r

 

          1 6 1 0. Vandane Šimuna Žaknića žita i vina.

Kada prieh pošes dah vina žban 12

Kada uliki kopaše 3 žbani vina za likufi

Dah Veliki Četrtak v crekve vina žbana 2

Kada kašku napraviše vina žbana 2

Dah kršnaku na Vazam vina žban 1

Dah kopačem ki kopaše uliki ula libricu 1

Dah ula v kandev S.ti Kuzma libricu 1 do Vazma do Duhov pol

Dah oštijarom Veli Četrtak vina žban 1, ošće lbru 1 i pol

Dah za oštie pšenici strić. 1

 

.....   skrbli dohodka mastri strć 1

....... la libricu  1, opatu librice ula 1 i pol.

 

 

Adi ult.o Aprile 1610. in Bogliun.               

Furono uisti et calculati li conti dell'administratione fata

da Zuane Belveder dell'entrato et spese fatte pe la

chiesa di san Cosma e Damiano et calcolato fatto

il dare et hauere alla presenza del M.to R.do Pre Vicenzo

Furlanich Pieuano, del supan Mate Rogouich  di Benco Zochyl,

di Simon Suanich et molti altri di Bogliuno fu trouato uero

et liquido debitore di d.ta chiesa di lire cento nouanta oto

et soldi tre, li.co L. 198 so. 3. nelle quali sono computate

le L. 38 che e debitore And.a Micianich, et lire trenta di Piero

Velano debitore della qual somma si caua lire noue che d.

Michanich ha scartato in esser debitore di L. 29 et pero d.

Zuane Beveder resta solo debitore di L. 189 so 3, compare le

L. 29 di d. Micianich, et su fede io Zuan Bagni Vic.o

fui presente et spttpsctitto.

                     Zuani Bagni, Vic.o  supp

 

       

 

f 36v

 

1 6 0 9. Meseca aprila dan 30. učini račun G.din Frančesco

dostoini vikar knežie pazinske od leta minućega v držanu

Ivana Belvedera, osta dužan lbr. 129 so. 16, zač u se

zbata za Andreja Sandrovića lbr. 9, tako čisto osta

kako e više lbr. 129 so. 10.

 

Pšenici strć 3

Mastri strć 'rži strć. 5, ečmika st..........

str. 53, prosa i bara str. 5

vina spudi 2 žban 10.

 

Ovac poli Barića Rumana ovac broja 6 poli Ivana

Belveder ovca 1, poli Andreja Sandrovića 1

ča e šumi ovac 8, vsaka ovca plaća intradi

librice 3 ča e šumi libric 24.

 

 

f 37r

 

          1 6 1 0.  Prietka v držanu Ivana Žaknića.

Prieh za edan strć. pšenici i pol soldini 45

Prieh od Jurja Trošta Kurilića za 2 ....... so. 10

Prieh od ....ini ka e Martina Čohila za pol 1 kravi lbr. 16

Prieh od spolovini ka e le poli Martina za ednoga junca lr.36

Prieh za ednega prašćića ki e dal va ime Božie Martin pata

     so. 40.

Prieh od Martina Čohila fit 1 vola lbr. 9

Prieh za vrde orehi soldini  40

Prieh za 1 spud vina lbr. 6

Prieh za 24 žbani vina lbr. 4

Prieh za 4 spudi vina novega po lbr. 6 spud, lbr. 24

Prieh od Mihela Kurelića za 6 strć. žita lbr. 3 so. 12

Prieh za 4 spudi mastri, spud lbr. 4 so 10, lbr. 18

Prieh za 16 libric sira, lbrica so. 7, ča e lbr. 5 so. 12

Prieh za 2 spuda vina žban 24 lbr. 15 so. 10

Prieh fiti lbr. 20 so. 7

 

 

Dah za tansu dupliri o Božiće lbr. 12 so. 15

Dah za tamijan i bonbak soldini 8

Dah za konop na zvon S.toga Kuzmi so. 24

Kada napravlahu crekvu i storiše vratila so. 40

Kada napraviše kaseli dah za cveki so. 3

Kada uliki delaše za meso i maneštri lbr. 4

 

 

f 37v

          1 6 1 0.  vandane v držanu Ivana Žaknića

Dah ki junca očisti soldini 7

Dah križaru Križnu Sredu za 1 žban vina so. 5 i beč 1

Dah Križnu Sredu popu i ki hodiše š nim s križi na Paz so. 52

Dah Križni Petak almozinu redovnikom i ki sprovodiše križi

     lbr. 10 so. 9

Dah ki omeša uliki lbr. 4 so. 10

Kada vižita G.dn Biskup dah v pomoć špendie lbr. 10 so. 15

Dah tansu v pomoć dupliri   lbr. 10

Dah ča e mankalo za feguri lbr. 30  .......

Dah ki napravi švaže na feguri lbr.5 so. 11

Dah za 10 libric ula za kandel po so. 14, lbr. 7

Dah moistru ki e delav na crekve S.te Marie  lbr. 5 so. 8

Kada kordah moistra dah za edan žban vina soldini 5

Dah za 2 žbana vina moistru za kordiju soldini 10

Kada pokriše partu crekvi dah ošće za 2 žbana vino so. 10

Dah za konop na zvon na S.ti Juri libre 3

Dah ki okopaše uliki vsega libar 14

Dah ki napravi kašku za cveki i moistru i šp... so. 30

Dah za sten v crekvu soldn. 4 i za stalnicu

Dah ki prnese krizmu soldini 12

Dah za tamijan soldini 4

Dah ošće moistru ča e 2 dni žbukav i zidav v crekve lbr. 4

Dah križaru na Markovu za edan žban vina i hlb so 7

Dah ki robu crekvenu opraše žajfu kupih so. 26

Kada preminu Mikula Žaknić dah za tamijan i sten soldini 6

Kada partihu kravi poli Martina Čohila pridah mu lbr. 4

Kada kravo ucenihu kravo poli Martina Čohila za likuf so. 12

Kada raspartihu kravi špendah soldini 12

Dah za 4 apulice v crekvu soldini 20

Dah za tamijan 2 unče soldini 12

Dah na prekrst crekvi za sveče soldini  6

Dah za vosk i sten i mapravi opasila so. 26

Dah opevaru po vse leto lbr. 17

Dah na prekrst crekvi i vino žban 40 lbr. 10

Dah za druge manesštre  lbr. 6

Dah na dan S.te Katarini na prekrst crekvi za sveče so. 6

Dah ki napravi bačvu i za obruče soldini 20

Kada trgaše uliki ednč i drugič dah za maneštre lbr. 7 so. 10

Dah ki trgaše uliki 16 trgači, lbr. 6 so. 6

Dah za sten so. 2. OKRENI NAZAD NA DUPLERI.

 

 

f 38r

 

                          1 6 0 9. ./.

Ja Ivan Belveder činim popisat špendiju

...... dah na branenaki v.ete braći i na posesa   

.......de škrine od župana Mateta Rugo-

vića.

 

Dah naiprvo kada mi dahu  braću onem

ki nam merihu onem ki duga n.čdili so. 50

Špendah na kencilera i na g.dina Bajana i na

     druge muže kada su računi delali libr. 4

Špendah za tamijan so. 32

Špendah za sveću Velu Sobotu so. 24

Špendah ki je šal po krizmu so. 13

Špendah ki robu praše Veli Tiedan so. 24

Špendah ki uliki okopaše libr. 15, žita

     i edan starić i likuf

Špendah ki uliki omešahu lbr. 5 , likuf

Špendah za jedan konop ki vazeh od župana

     Petriš Manta lbr. 2 mane dva soldina.

Dah županu Petrišu  v ime figuri lbr. 18

Špendah Križni Petak za kruh i za ribi libr. 7

Dah za gredi veli jednu šu.. libr. 17 so 16

Špendah za tamijan libre 2

Špendah za stejn so. 2

Šendah kada suci  uliki meriše so. 16

 

 

 

f 38v

 

Špendah kada je šal sudac ........

     Kocjan peski gledat gredi   so. 16

Dah križaru so. 4

Dah onem mužem Križnu Sredu .......

     hmelin za vedar do pi....

     spareca edan mucineh kru.....

Špendah ki dupleri prnese so. 2

Špendah sopet na dupleri lbr. 16 so. ..

Dah na Božić voska u crikvu za libr. 5

Dah ki krave  partihu poli pok. Šimuna so. 20 i 3

Špendah kada hodih na Pervić partiv kravi so. 30

Dah uneti žikovinu so. 16

Špendah na tergaći od uliki lbr. 9

Špendah večer na trgači i na popi i na drugi

     muži za meso i za kruh lbr. 8 so. 5

Dah mestrom na dobar račun lbr. 32

Špendah kada hodili po gredi so. 56

Dah Lovretu ki je gredi vipelal u se

     libric 4 ..onia soldin 56

Dah  Mervici za obruči so. 12

Špendah ki je bačvu punil so. 6

Špendah na Rogovića kada je desetinu prignal so. 8

 

 

 

f 39(41)r

Špendah vina vse jedno šumi okole leta

     četiri spudi i sedan malih

Špendah .roja vse ednu šumu libric 4 i pol

Špendah kada pridah kravi Čohilevi libric 6

Špendah kada citah Mžetinca pred pravdu

     so. 4 za cimadoriju so. 1 za vašev.

Špendah na Kocjana kada ..ndak napravi S.tem Jure so. 12

Ošće špendah za dupleri libr. 13

     ki po jene hodil dah so. 10

Dah za daski žita starić 51 i dva

     mucenega i za tri žbane vina ča je lbr. 15

Špendah na Sandalića kada je hodil po cveki so. 7

Špendah kada uliki tergah i kada jih delah

     starić žita 14 i četiri starići pšenice

Špendah kada uliki delah za meso

     edan mucineh i četire librice sira

Špendah kada uliki tergah sira libr. 3

Špendah mladega vina na vosci i na

     uliki pet soldi ino pol

Špendah na Damijanju za kruh i za meso

     i za ostalo libr. 6

Ošće špendah va isti dan jedan starić

     prosa za kuhijnu

Ošće špendah za spencu i za papar so. 12

 

 

 

f 39v

 

          1 6 1 0. Špendija vina v držanu Šimuna Žvanića

 

1 6 1 0. Ijuleja na dan 11, (1611) rče vino Šimun Žvanić

dali desetini Ivan Sergović ........

žban 8 Juri Serhović žban 8 Mat.....

....Kovač vina ne da, dah žban 6 i dh....

 

 

 

 

f 40r

1 6 1 1. Meseca febrara na dan 15. Na ta dan beše vkup

župan Matij Rogović i ostali sudci i komun mesta

kada po svoei balote postaviše svoega starešinu

Andreja Sandrovića računi termenani na volju g.dna kapitana

Šimuna Žvanića 1 krava nazad i glav 5 naspolovine

...... ino 2 mlada, ...  Lovreta Vičića krava

Pšenici strć 10 mastri spudi 20  str 4 belega str 18

 

          To e prietak v držanu Andreja Sandrovića

....mastri starić 6 mastri ča e dah težakom so. 30

Prieh za 6 str. mastri lbr. 4 so. 10

Prieh za ednu kravu ka e bila poli Mata Veljana lbr. 35

Prieh za 1 spud pšenici str. so. 30 ća e lbr. 9

Prieh ošće za 1 str. pšenici so. 30

Prieh ošće za 1 str. pšenici so. 23

Prieh za 7 spdi vina spd po lbr. 6 so. 2. ča e lbr. 44 so. 2

Prieh od Martina Čohila fit vola lbr. 9

     kravi ku e ubil Šimun Žvanić prieh

Prieh od Ivana Žvanića za pridavak 1 bačvi so. 40

Prieh vse fiti lbr. 60 so. 7

Prieh za 24 librice sira, lbrica so. 7, lbr. 8 so. 8

 

 

f 40v prazan

 

f 41r

 

     1 6 1 1. Špendija v držanu  Andreja Sandrovića.

Dah oštijarom Veliki Četrtak  so. 6

Dah za tamijana 1 libricu so. 50 ošće so. 2

Dah križaku ča nosi križ k S.tu Vorihu i na Vazam i

     Križnu Sredu soldini 20 i beč 1

Dah ki nese križi soldini 12

........Petak Križni almozini lbr. 5 so. 12

.......uliki okopaše težakom lbr. 15 soldini 10

Dah ki uliki kopaše za aru i likuf za vino žbani 4 so. 26

Kada činiše kopat uliki špendah na redovnika so. 8

Kada idoše plovan i župan i prokuratori videt žita na nivi

     crekvene za korist crekvenu špendah lbr. 4 i soldina 2

Dah opevaru po se leto lbr. 17

Dah za edan konop za zvon lbr. 3 so. 10

Dah za konopac za kandel so. 10

Dah za vosk v Svetu Sobotu so. 48

Dah križaru ki nosi križ na Ezeru i na Učku so. 20

Dah za 4 vina Veliki Četrtak so. 26

Dah za kandelot i dupleri lbr. 8 so. 8

Kada uliki trgaše dah 8 trgačem lbr. 3 so. 4

Dah tada za meso so. 50

Kada storiše uliki špendah so. 56

Na prekrst crekvi lbr. 14

Dah za survi i sten so. 4

Dah ča špenda kada računi popisah so. 20

Dah za obruče so. 40

Dah ki pobi bačvi so. 20

Dah na prekrst crekve za sveće so. 6

Dah za ednu klučanicu so. 15 za kamik uleni     

Dah za konop na zvončić so. 12

 

 

 

f 41v

 

1 6 1 1. Špendie vina i žita.

Kada na prekrst poeše pšenici srć. 4

Le tada 'rži stć. 4

Kada uliki trgaše pšenici strć. 1

Le tada mastri strć. 3

Kada uliki storiše pšenici strć. 1

Mastri leho tada strć. 2

Kada uliki trgaše i storiše vina spuda 2

Dah za 1 bačvu vina Šimunu Žvaniću strć. 2

Kada delaše moištru vina žban 10

Kada činih popisat računi vina žbani 2

 

 

 

1 6 1 2. Maseca marča na dan 6. Na ta dan beše

vkup komun boljunski na dan mesopusta kada Andrei

Sandrović vzda račun od starešinstva leta

minućega od dot crekvenih i beše prietka šumi

libar 110 vandana libr.         imeše

bit dinari šumi  libar 110

Ki račun pinez izručiše Andreju Sandroviću koga

potrdiše po balote komun mesta Boljuna i beše

pšenici strć. 17.

ečmika starić 10

mastri bele strć. 40

mastri sirka i hila strć. 220 i z onemi strići 41

ko e bilo posujeno vse šumi strić. 287 ošće spudi

     47 srtić. 5

vina spudi 8, vina octenega spudi 2

 

 

 

f 42r

 

1 6 1 2. To e prietak v držanu Andreja Sandrovića.

 

Prieh le bari libr. 102

Prieh za dva spuda vina libr. 12

Prieh naspet za dva spuda vina libr. 12

Prieh za edan spud vina libr. 5 so. 10

Prieh za edan spud pšenici libr. 9 so. 12

Prieh za edan spud pšenici libr. 9 so. 12

Prieh za dva spuda mastri libr. 6

Prieh za 9 starić žita libr. 4 so. 10

Prieh od Ivana Brozovića za edan spud žita libr. 3

Prieh od Blaža Čohila za dva spuda žita libr. 6

Prieh od Lovreta Vičića za edan spud žita libr. 3

Prieh za 2 starića žita od Mikuli Vizmini libr. 1

Prieh za 7 spudi žita libr. 21

Prieh za 6 spudi žita od Mateta Rogovića libr. 18

Prieh od Ivana Belvedera za edan spud žita libr. 3

Prieh od Šimuna Žvanića za edan spud žita libr. 3

Prieh ošće od Šimuna Žvanića za edan spud žita libr. 3 so. 15

Prieh od Ivana Kneza za edan spud žita libr. 20

Prieh od Antona Vazmini za edan spud žita libr. 3

Prieh od Mihela Franinovića za 3 starići žita so 30

Prieh od Martina Kovača za spuda žita 2 libr. 6

Prieh od Gašpara Poloica za 2 spuda žita libr. 6

Prieh od župana Vicka za 2 spuda 3 žita libr. 9

Prieh od Ivana Perića za edan spud žita libr. 3

Prieh od Čreta Belveder za edan spud žita libr. 3

Prieh od pokoinega Andrii Mrvici za 7 strć žita lbr. 3 so 15

Prieh od Katarini Belvederici za 2 starića žita libr. 1

Prieh od Šimuna Žvanića za pol edne junici libr. 11

Prieh od Mišeta Kurelića za pol edne kravi libr. 15

Prieh od Lovreta Vičića za pol junčića libr. 10

Prieh od Šimca Žvanića za pol edne koži libr. 12

Prieh za vse  fiti od vsega leta libr. 48 so. 10

Prieh od ženi pok. Martina Čohila za fit od vola libr. 9

Prieh za 4  strići žita od težaki ki su kopali uliki so. 30

Prieh za pol spuda vina libr. 4

Prieh za dva spuda žita libr. 6

Prieh za edan žban vina libr. 1 so. 16

Prieh za dva starića žita so. 20

Prieh od Fištra za 1 spud žita libr. 3

Prieh os Šimuna Žvanića za tri spudi žita libr. 9

Prieh od žakna za 3 starići žita so. 30

 

     1612. župan nćni Benko Vidčić marča 5 lbr. 4 so. 6 ...

 

 

f 42v

     To e vandane v držanu Jadrija Mičanića 1612.

 

Dah za dupleri pomoć libr. 8

Dah za tamijan libr. 3

Dah ki ide po krizmu so. 16

Dah ki ponese križ na Vazam so. 4

Dah ki okopa vse  uliki so. libr. 16

Dah ki uliki omeša libr. 5

Dah ki ponese križ k S.tmu Uldrihu za edan ... so. 4

Kada idohu štimat žito plovan i župan libr. 6

Na prekrst S. Jurja i S. Ivana špendah za vino spud lbr. 10

Dah za meso i za kruh na prekrst libr. 10

Dah Križni Petak za maneštre i za kruh libr. 7

Dah za obruči i ki pobi libr. 1 so. 10

Dah ki ide k biškupu so. 24

Dah ki uliki otrga trgačem libr. 20

Dah za ule v kandel libr. 7 so. 10

Dah za kapuz kada uliki tragše libr. 3

Le tada dah za kruh kada uliki trgah so. 40

Kada uliki delahu dah za meso libr. 4 so. 10

Kada idoše k principu libr. 53 so. 10

Dah opevarim i popom po vse leto libr. 17

Kada uliki delahu dah za kruh i za maneštru libr. 3

Dah ki prekriva crekvu libr. 1

Dah ki napravla vratilo so. 40

Dah za špendiu ki napravla vratilo so. 40

Dah ki opra robu so. 20

Dah za edan konop za zvon libr. 3

Dah ošće za edan konop za zvon S. Kuzmi so 25

Dah na prekrst S. Katarini za sveći so. 6

 

 

 

f 43r

 

  1 6 1 2. Špendija žita i vina v držanu Jadreja Sandrovića.

 

Špendah Križni Petak pšenici starić. 4

Le tada špendah mastri spud 1

Ošće le tada špendah vina spuda 2

Dah Križnu Sredu vina kada su prišli s križi žban 48

Dah Veliki Tiedan za oštie pšenici strć. 1

Dah Veliki Četrtak vina za pričešćevanie žbana 4

Dah ki peče oštie Veli Tjedan so. 6

Dah ki ponese  križ na Vazam i na Markovu vina žban 2

 

 

1 6 1 3. Meseca pervara na dan 19. Ma ta dan beše vkup

komun boljunski na dan mesopusta kada Andrei Sandrović vzda

račun od svoga starešinstva od leta minućega od dot crekvenih

i beše prietka šumi libre 413 so. 10, vandana

libr. 198, ošće imeše bit broja pinez libr. 211 so. 6

 

 

Ki rečeni račun pinez izručiše Andreju Sandroviću koga

potvrdiše po baloti komun mesta Boljuna izručiše mu kvadernu

i pinezi i beše pinez kako zgora, pšenici nič.

Sirka starići 11

Masturi starić

Ula libric 120

Vina octenega spudi 7

 

     To e prietak v držanu Jandreja Sandrovića 1613.

Naiprvo prieh dinari libr. 111 so. 6

Naiprvo prieh za edan spud vina i žban 16 libr. 11

Prieh od Fabića za 25 žban octa libr. 5

Prieh od Ivana Tonšića za 20 žban octa libr. 4

Prieh od Kurila Ilijašića za za 20 žban octa libr. 5 so. 16

Prieh od Ivana Velanića za 10 žban octa libr. 2

Prieh od Crk.. za 5 žban octa libr. 1

Prieh od Martina Sandala za 5 žbani octa libr. 1

Prieh od suca Antona za dva žbana osta so. 8

Prieh za pol ednega junca od Žeža libr. 15

Prieh za ednu juničicu libr. 16

Prieh fit od ednega vola libr. 9

Prieh za osam starić pšenici libr. 15

 

 

f 43v

Prieh od Jačeta Fištra za edan spud žita libr. 3

Prieh od Barića Kuslića za edan spud žita libr. 3

Prieh za edan spud žita od sk..a libr. 3

Prieh od ednega Krinca za pol drugi spud vina libr. 14

Prieh za dva spuda  vana(!) libr. 18

Prieh za 8 žban vina libr. 10

Prieh za ule libr. 10

Prieh za pol librici ula so. 7

Prieh za vse fiti libr. 45

Prieh za fit od vrta od Vicka Peckovića so. 11

Prieh za vino libr. 6

Prieh za edan ..vor vina libr. 16 so. 10

Prieh za 14 žban vina po so. 4 žban, libr. 10 so. 16

 

 

 

f 44r

 

     1 6 1 3. To e špendija pinez v držanju Andreja Sandrovića

 

Kada meriše žito i vino i ule špendah so. 34

Ki ide po krizmu so. 12

Dah za 4 žbani vina Veli Četrtak libr. libr.1

Ki okopa vse uliki libr. 16 so. 16

Ki opra robu po vse leto libr. 2

Dah za tamijan libr. 3 so. 10

Dah za konopi libr. 6

Dah za naprav od korporali so. 48

Dah ki po(mo)že napravit zvon so. 4

Dah na prekrst S.toga Jurja za kruh i za meso libr. 10

Dah za dupleri libr. 7 so. 10

Dah ki uliki trgaše težakom 12 po so. 7 ... libr. 4 so. 4

Dah tada za kruh i za meso libr. 3

Dah ki idoše k principu libr. 20

Dah za dupleri libr. 5

Dah popom  opevariu libr. 17

Dah ki nese križ na Ezero 2 vijača so. 14

Dah ki nese križ S.tomu Vorihu so. 7

Dah ki nese križ Križnu sredu so. 5

Ki nese križ na Vazam pod Brest so. 5

Dah za sveći na prekrst S.te Marii so. 6

Dah za sveći na prekrst S.toga Kuzmi so. 6

Dah ki napravi klučanicu na kašku so. 26

Dah ki nese cizur v Lupoglav so. 26

Dah ki e hodil tri krat v Lupoglav so. 24.

 

 

1 6 1 4. Meseca pervara na dan 11.za vrekvu S.tega

Kuzmi kade na ta dan beše vas komun od Boljuna, i ti

skupni Jadrei Sandrović starešina braći S.toga Tela od

dot i vzda račun od držana od svega starešinstva i beše prietka dinari libr. 334 so. 16, špendii libr.

160 so. 2, vanca dinari čisto libr. 174 so 14,

poli komuna libr. 123 i ošće vsega čisto libr. 294 so. 19.

i pšenici starić 6

šećali starić 8

mastri druge spudi 7 i pol

ečmika starić 6

vina spudi 7

ula libric 43 starega i mladega.

 

Ha contato il sopra scritto And.a a conto del sopra d.to debito

quando fece ilconto in tanti contadi  L. 201 qualli sono tutti

incassatti L. 101. Item lire 30 la Setimana Santa del 1614. per comprar tante ciere quali danari durono poi tornati dalle altre

chiese, et secondo tansa, et posti in cassa solam.te L. 7 quali

se hano cauati di d. Zoani ... tanto ala scola tanto che resta

in cassa L. 23.

 

 

 

f 44v

 

1 6 1 3.  To e špendija žita i vina i ula Andreja Sandrovića.

 

1 6 1 4. Meseca pervara na dan 11. Kade beše vkup komun

boljunski za S.ten Kuzmom. Kade po svojoi balote staviše

svoega starešini Mihela Frlanića na leto greduće koga

imenova Šebaštijan Belveder i daše mu v ruki kvaderno i

žito i vino i ule kako zgora.

 

Župan Matei Rogović prokirator(!) crekveni pšenici str po so 5

šegala po so. 18, ečmika po so. 15 mastri duge po lir 5

vino bukal po so. 6.

 

Riceuuta di Michel Forlanich gastaldo del 1614.             

 

Prima ho riceuuto per doi spodi di uino L. 11

Del Loure Zuk nel partir la mezana      L. 8

Del Simon Suanich la mitta di una uacha  L. 18

Ho riceuutto per un Vello                L. 3

Ho riceuutto per la mitta di una uedela  L. 20

Ho riceuutto per fitto di un manzo       L. 11

Go riceuutto per doi spodi di vino       L. 9

Go riceuutto per quotro spodi di frm.to  L. 36

Ho riceuutto per tutti fitti di pradi et campi

     in tutto  L. 58

Go riceuutto per sette spodi di vin vechio L. 40

Go riceuutto per liana(?)  la qual gli fu rinunziata nel

conto cosi ancho frm.to in tutto        L. 54

  

 

 

f 45r.

          Spese fate  da Michel Forlanich Gastaldo del 1614.

 

Quando si misuro il uino, oglio, frm.to, mistura et altro

....... danari in tutto   L. 1 so 16

....... delle Rogazioni quando si ua in le

...... alla Madonna per far il disnar alli R.di

...... e l ordinario per far, farina, ligumi, spetie

......uino et altro come appare in una polizza

....in tutto    L. 11  so. 13

Oglio speso della scuola d.to giorno  L. 3

Per cera comprata per accomodar il cereo   so. 13

Per dati a chi l'accomdo urno 56  L. 1  so 4

Per incenso per il cereo, et da incensar la Settimana

     Santa   so. 12.

Vino speso per la Settimana Santa alla comminion 56 L. 1 so 20

Frm.to la Settimana Santa per far l'hostie staruchio uno.

Item uino bocali uno.

Item per incenso per le Pentecoste so. 4

Item per dati a qusto anno per la Cresma in Alb.a  so. 16

Item per zapar oliuari in contadi  so. 16.

Item per segondar detti oliuari  so. 5.

Item per dati al crucifero per portar la croce

     a S. Dorligo  so. 8

Item al detto il giorno di Pasqua un bocal di vino.

Item per dati a qui porta la croce a S.ta Maria del Logo so. 8

     per incenso un altrauolta so. 4

Item per luchetti da messi su la casseletta in

     sacrestia et una su la casa  L. 4 so 15

Item spesi il giorno  della fiera per far il disnar alli

     sacerdoti e altri secondo l'ordinario per carne,

     et trippe in tutto  L. 6

     Per cinque para di pollastri L. 2 so. 12

     Per seno di ual  so 10

  

 

 

f 45v

Per spetie et pener  ...      

Per frm.to per far il pan, et lasagne in tutto

     st. no: 5  l. 9

Per vino vechio in tutto boccali no: 58 et mezo

     so 8 il bocal ual in tutto  so 23

Per oglio speso il Sabbato al disnar  so 2 ual ...

Per una botta noua  L. 10

Per cerchi per tutte le botte no: 33 a so 2 per una ual L. 3 so 6

Per conzar la botta noua et le vechie al mistro  L. 1 so. 4

Per le spese al detto mistro dui giorni, per vino,

     carne et manestra  L. 6 so. 12

Per corda per una campana  L. 3

Item  quando a fato a colzar le oliue

     e lignar da lauoranti  so. 15

Item a datto a i roschi per vino un da otto ..  L. 4

Item alle femine per hora sei soldi chi fa intutto L. 1 so. 10

Item a speso per la carne L. 5 so. 2

Item a datto per incenso  so. 10

Item dato al mistro chi a bianchizato la chiesa

     di S. Giorgio   L. 2

Item a spezo quando faceua l'oglio  L. 5 so. 2

Item a datto a una donna qualle a lauatola robba  so. 14

Item a datto per incenso  so. 10

Item ho comprato d.. tauele no. 32 a so.14 una ual L. 22 so. 8

Item ho datto per 50 chiodi  L. 7

Item ho datto al sizar et al suplina per seradura et

     per una Chiaue   so. 16

Item ho datto al mistro il qual ha bianchizato la Chiesa L. 1

Item ho dato per opevaria alli sacerdoti  L. 106

Item ho datto piu per oglio li grudini anno tutto  L. 3 so. 10

 

f 46r

...... delle pr.me che ha riceuuto Michel Forlanich del 1614.

Da...... Miossich pirra marzuola  St. no. 4

Da Pietro Grubich spelta  St. no. 3

...Persinich spelta St. no. 3

.... Matte Rogouich spelta  St. no. 15

...... pirra et biana marzuola  St. no. 15

..... segala St. no. 3

.... Staroli no. 3

... farina  St. no. 2

.... spodi no. 6

.. la vedoua q. Gherse  sarga for.to St. no. 2 sb. 2

Item della d.to orzo St. no. - sb. 2

Item Avena St. no. 1

Da Zuanne Rogouich

Item segala St. no. 2

Orzo  St. no. 1

Item spelta St. no. 2

Item Avena Marzuola St. no. 2 sb. 3

Item pirra grossa St. no. 2

Item jara St. no. - sb. pol.

Da Pietro Grubich.... St. no. 2

Da Pietro Rogouich frm.to St. no. 5

Orzo St. no. 5

Segala Sta. no. - sb. 2

Pirra St. no. 8 sb. 3

Meglio St. no. 2

Sorgo St. no. 12 1/2

Da Pietra Vazonina sorgo St. no. 3

Da Jure Zozigo St. pirra no. 1 1/2

Da Iue Knez St. sorgo no. 5

Da Jure Zisigh sorgo  no. 3 1/2

.... Sergonio orzo St. no 1/2

.... sorgo St. no. 3

 

 

f 46v

Bros ..... pirra St. no. 2

Item da Zuane Velanich  sorgo  St. 3

Gaspar Polijak di Vena St. no. 2

Per legumi ..

Item de pirra piaula  St. 2 1/2

Item un Starol di orzo no. 1

Item de meijo  no. 1/2

Item de Vera St. no. 2

Item de segala St. no. 2

Item de sorgo St. no. 5

Da Zuane Chnez de sorgo St. no. 5

Del Anton Romanich segala  St. no. 2

Item di orzo  St. no. 2

Item di frm.to  St. no. 1/2

Item di paniz (?) St. no. 1/2

Item di meio St. no. 1

Del Zuan Roman sorgo St. no. 5

Del Matte Velan  sorgo St. no. 5

Item di spelta  St. no. 4

Iten de avena  St. no. 2

Da Cate Velagnida di mestura St. no.  3 1/2

Da Mauar Velan  for.to St. no 1 1/2

Item di segala St. no. 1/2

Item di avena St. no. 3

Item di sorgo St. no. 3

Del Curel Minasich sorgo St. no. 13

Del Zuppan Vizenzo Velan sorgo St. no. 9

Del Simon Matiassich sorgo St.  no. 1 1/2

Del Zuan Debanich for.to St. no. 1.

Del Zuan Rogouich sorgo St. no. 3

Del Vid Perich for.to  St. no. 1

Del Lucha Fabich for.to St. no. 3

Del Miassich for.to St. no. 3

Del Michel Sechuglich di avena St. no. 5

 

 

f 47r

 

1 6 1 7. Na dan Mesopusta kade učini račun od svoga

starešinstva i beše prietka libr. 140 so. 15

a špendii libr. 43 so. 1, vanca libr. 58 so. 14.

 

Na dan ozgora rečeni beše fkup komun mesta Boljuna

i postaviše svoga starešinu na leto greduće suca Šimuna

Matijašića koga imenova plovan Križanić plovan

i daše mu v ruki  račun ove braći od governa kako naibole zna

i ove svari zdola pisane.

Pšenici strć. 9 i pol

Šegali strć. 13

Ečmika strć.

'Rži 40 strć.

Hi... ......strć.  (100)

Sirka strć.

Vina spudi 25

Ulija libric 32

 

 

 

 

f 47v

          A di. 28 Genaro 1617.

Andrea Sandrovich  ha datto et imprestato al

Comon per ordine del procuratore  lire cento et

uenti tre so. 5 val  L. 123 : 5

Item detto Andrea ha datto, et imprestato al Comon

     lire setatnta val   L. 70

Item Zupan Matt.o Rogouich ha donato della

     casa, et imprestato al Comon lire quaranta  40

 

 

                     A di detto.

Michel Forlanich resta dar della sua administ.ione

     lire cento et noue so. 8 val  L. 109 : 8

 

1620 Vicenzo Velian resta  il resto, comprato

     li oliuari oltra seria ala schola L. 17

 

                 Adi detto

 

Pre Zuano Crismanich  resta dar della 

     sua  adminis.ione lire doi cento et quatro.

     sol. 16, val   L. 204 : 16

 

An. 1621. la .. ma di vino dela vigna .... ....

 

               Adi 8 febraio

Sudaz Juri Cnez resta dar della sua administracione

     L.  48 : 14

 

               Adi 12 Feb.io  1619.

Martin Manich resta dar della sua administratione 

     lire uinti sette, sol. undici, val.  L. 27 : 11

     determinato in sino che uene  S. P. Gro:

         

 

 

//Ovdje nedostaje šest listova (V. Štefanić kaže 4)tako da slijedeći lisovi imaju dvostruku numeracija. Prvi koji slijedi nosi stari broj 54. i novi 48., a posljednji list 74 i 80. Ovdje slijedimo novu numeraciju.//

 

f 48r

 

               Adi detto

Si nenano boni al contra scritto Michel Furlanich

     lire noue sol: 8 per certo vino A li fecce acceto  9 : 8

 

     Pago e saldo con un oliuari.

 

 

 

                A di 13 Maggio 1621.

L'oltra scrito conto a buon conto del suo debito ducati diece

val. 60, qual denaro v. da speso la Pala di S. Antonio.

 

Li 3 Luggio .. conto al conto del suo debito, quello che gli

preueniua delle opeuario del 1619.  cioe    13 : 6

 

Li primo Agosto del 1622.  Al conto oltra scritto diede uinti

spodi della chalzina per la fabricha, che val.    20

 

Li 10 Aprile 1626 Al conto oltra scritto diede per  la Chiesa Parochiale in cereet in incensso che ualeva in denaro cinquanta

cinque u sol. dizdoto,  L. 55 : 18

 

 

f 48v

             Adi 28. Febr.o 1619. 

Simaz Matiyassich nella sua administratione resta alla schola ,

lire cento e quaranta due sol. noue.

dico  L.  142 : 9

 

               Li 3 Marzo 1619.

Vicenzo Petchouich, nella sua administratione resta alla schola

lire quaranta una, dico   L.  41

 

Item dal Michel Miassich  Frm.to. St. 1

 

Li Eredi di q. BAstian Benueder rastanoalle schole di Bogliun

come appare in una sententia giudicata di Miss. cap. Ill.mo

et R.mo Uberto Testa Vescovo di Pola, et questo guardo fu in visita, cioe  L. 91 : 13.

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

f 49r

               Li 10 febr.o 1619.

L'oltra scritto ha datto al Zuane Braissa per la cera L. 70

 

               Li 7 ottobre 1620.

 

L' oltra scritto diede a bon conto al Gastaldo Vechio  L. 26

 

 

 

 

 

 

 

f 49v

 

 

1 6 1 8.  Meseca Febrara na dan 28. Kade na ...

skupa komun boljunski po nih  užance stari i to .....

starešina od dot crekvenih učini prav i čist račun

starešinstva i beše prietka v negovu držanju libr. 123 so. 5

špendie libr. 41 so. 14, osta dužan libr. 140 so. 9.

 

Na dan kako zgora ki rečeni .... idoše po balote i postaviše

na leto greduće svoega starešinu suca Martina Žv(anića)

i zručiše mu naiprvo vina spudi 19

pšenici strć. 3 i pol

mastri strć. 64

ulija libric 65.

 

1 6 1 9. Meseca febrara na dan 3. Kade vzdade na ta dan budući skupa komun boljunski po nih užance, i tu Martin Žvanić starešina od dot crekvenih učini prav i čist račun od svoga

starešinstva i bi priedka pinez libr. 177 so. 11

     špendie pinez libr.               60 so.  

     vanca libr.                      117 so. 11

     osta poli nega pinez libr.        27 so. 11

 

Na dan kako zgora postaviše svoga starešinu Vicenca

Pockovića na leto greduće i zručiše mu naiprvo

vina spudi 2

pšenici st. 3

masturi bele st. 2

masturi černe st. 49

ulija libric 78

     starega

bačvi 2

skrini 3

 

f 50r

 

Li 14 9bre 1619

Ill.mo Mess. Si.gr Uberto Tessa Vesc.o di Polla fece

la visita in Bogliun in sino l'giorno d'hoggi de han

no visto li conti delle scholle &.

 

 

 

f 50v

/Prazan/

 

 

f 51r

 

 

1 6 2 0.  Meseca marča na dan 3. Kade na ta dan budući skupa vas poštovani komun boljunski po svojem starem običae postaviše svoga starešinu od dot župana Mateta Rogovića

koga imenova župan Benko Čohil župan od leta.

Kade Vicenco Pecković starešina od leta minućega

zdaše svoi račun od svoga držanna na preženciju plovana prokuratori i sudac, i beše prietka libr. 124 so.

                     špendie libr.          83 so.

                     vancamenta libr.       41 so

 

Nota ča prie župan Mate Rogović starešina od leta,

     a to od starešini Vicenca Peckovića

     vso žito prie na meru pazinsku i rašanu.

 

pčenici starić 10 i pol

ečmika starić 10 i pol

masturi starić 30

vina spudi 3

ulla libric 22

bačvi 2

skrini 3

oblaki uleni 2

 

1 6 2 1.  Meseca febrara na dan 23. Kade na ta dan budući skupa vas komun boljunski, po svoem običaju, kade i pred kimi župan Mate Rogović izda račun od svoga starešinstva

ča e od dot Vela Braća: koga nasopet

za leto greduće postaviše za svoga starešinu

i osta pri nem niže imenovana nota.

Ča prie za vinograd libr.   m : 60          

vina spudi 7  munita libr. le : 56

masturi bele st.           ži : 17

masturi černe st           re : 106

sočiva starić rašan

bačvi 2

skrini 3

oblaki uleni 2.

 

 

f 51v

 

1 6 2 3.  Febrara na dan zadni kade na ta dan budući skupa

komun boljunski, po običaju nihovom, kade župan Mate

Rogović starešina od dot, a to od dveh let pasaneh

izda račun od svoga držana i beše prietka pinez

libr.                   378 so. -

špendie pinez libr.     178 so. -

vancamenta pinez libr.  200 so. -

 

Na dan kako zgora, više rečeni komun mesta Boljuna postaviše

svoga starešinu za na leto greduće a to Antona

Ilijašića, komu izručiše niže imenovanu notu.

Nai prvo prie pinez libr. dvesto munedi devet

toleri defjore ne.a, i munedi libr. dvajset, ča e kako

zgora libr.       200

vina spudi          6

pčenici st.         6 lb. 2

masturi bele st.   19 i pol.

masturi černe st.  68

osta poli Luketa Ilijašića sirka st. 7

     It. vele pirevici  st.           4

     It. Mavar Velana pčenici st.     pol

     It. Križman Velan vina žban      1

     It. Br..a Kirac vina žbn.        3

     It. Jakov Čohil vina žban        6

     skrin  2

     bačvi 2

     oblaki uleni 2

 

//Ono It. koje sliči na glagolski h k preuzeto je iz

latinske oznake za nabrajanje: Item = Isto tako//.

 

 

 

 

f 52r

 

1 6 2 4. Febrara na dan 20., kade ta dan budući skupa komun boljunski po običaju nihovem, pred kimi, i na ki dan Anton Ilijašić starešina od dot, od leta pasanoga izda

račun od svoga držanna.

 

Na dan kako zgora više rečeni komun mesta Boljuna postaviše svoga starešini sudca Vicka Vojaka a to za na leto greduće,

komu izručiše niže imenovanu noto, koi nai prvo

prie vina spudi             5  : 5

It. pšenici starić          6  : 6

It. masturi bele starić    22  : 22

It. masturi černe strć.   114  : 114

It. skrini dve

It. bačvi dve

It. oblak uleni 1.

 

 

1 6 2 5. Febrara na dan 22 kade ta dan buduć skupa komun boljunski po običju nihovem, pred kimi, i na ki dan više rečeni, Vicko Vojak starešina od leta pasanoga izda

račun od svoga deržanna i beše prietka pinez libr.

ča e libr. -

špendie pinez libr.

vancamenta pinez libr.

 

Na dan kako zgora, više imenovani komun boljunski, postaviše

svoga starešini Martina Ilijašića, a to za na leto greduće,

komu izručiše niže imenovanu notu,

naipervo prie vina spudi dvaiset i pol, ča e sp. 20 i pol,

It. edno ovca ća e - 1

 

 

f 52v

 

It. skrini - dve

It. bačvi - 4

It. oblak uleni 1.

 

1 6 2 6. Febrara na dan 24, kade na ta dan buduć skupa Komun

boljunski, po običaju nihovem, kade Martin Ilijašić starešina

od dot od leta pasanoga izdaše svoi račun od svoga deržanna,

i beše vancamenta kako bude niže imenovano:

 

Na dan kako zgora, nasopet postaviše svoga starešini više rečenoga Martina Ilijašića, a to za na leto greduće,

ki prie niže imenovano noto.

i prie naipervo pinez broja osamdeset i edan,

ošće libr. -     87 so. 4

It. vina spudi dvaiset i žb. trideseti i četiri

     ča e sp. - 20 žb. 34

It. pčenici starić sedamnaiste i pol ča e str. 17 i pol

It. masturi starić osamdeset i šest ča e

     starić -- 86  (St. 86)

It. šegali starić edanaiste, ča e st. 11

It. sira librice  - 4

It. ovac -          4

It. jedna druga jerušica prieta od Breta Rogovića, 1

          ča vseh čini 5.

It. bačvi  -        3

It. skrinni  -      2

It. oblak ulleni -  1

It. poli Antona Ilijašića sirka str. pol.

     It. vina žb.   3.

 

 

f 53r

 

1 6 2 7. Febrara na dan 16. Kade ta dan buduć skupa poštovani komun boljunski po običaju nihovem, i postaviše po nihovi balote za na leto greduće strešini od dot, a to Petrića

Brozovića, ki prie niže imenovano noto.

 

Na 17 febrara, Martin Ilijašić starešina od više imenovaneh dot, od leta pasanoga izda svoi račun, pred poštovanemi županom i sudci i veće dobreh muži od poštovanega mesta,

izruči više imenovanemu Petriću pinez libr. 3.

It. od Vicka Vojaka prie libr.             21 so. 15

It. pčenici starić                         11 i pol

It. sočiva st.                              1

It. masturi bele st.                       30

It. masturi černe st.                     108

 

Ostali vancament be notan v drugeh knigah ča osta duga poli rečenoga Martina za ki dug ima dat toliko blaga živoga:

It. vina spudi      9

It. prie ovac       5

It. kozlića         1

It. bačvi           2

It. skrini          2

It. oblak uleni     1

It. Od Martina Ilijašića starešini minućega prie pinez libr.

    šesdeset, ča e libr. 60. so. -

 

 

 

f 53v

 

1 6 2 8. Marča na dan 8., na ta dan buduć saldan račun Petrića Brozovića, starešini od dot, ki više rečeni Petrić buduć postavlen i za na leto greduće, i prie vancament niže imenovani, i prie pinez naiprie

libr. osamdeset i sedan, i soldini sedan.

ča e libr. - -       87 so. 7

It. pčenici st.      25

It. ečmika st. n. spud 182 (ovo je prektiženo, a zatim) st. 2

It. šegali st.        3

It. masturi černe i bele st. 181.

It. vina spudi        9 žban 1

It. ulla libric      33 i pol

It. ovce i koz        4

It. bačvi             3

It. obllak uleni      1

It. skrinni           2

 

 

 

f 54r

 

1 6 2 9. Marča na dan 10, kade buduć saldal Petrić Brozović

svoi račun od svoga leta deržanna, ča e od dot, i negov

napredak ili vancament izruči starešine novomu niže imenovanemu, i del daše tišlaru ki delaše va crekve Svetega

Jurja. Ko veće ča ostaše na dugu poli nega, kako se oće

zderžat va drugeh knigah od dugi crekveneh &.

 

(Mi)lezima kako zgora, i po običaju, komun boljunski

postaviše za svoga starešinu od dot za na leto greduće,

a to Stepana Komara, ki prie naipervo pinez libr. 21 so. 3

It. vina spudi  3 žn. 20  (Vino sp. 3 sb. 20)

It. pčenici st. 7 žn. 2   (Fermento st. 7, sb.2)

It. žita masturi bele i černe st. 35 (Mistura st. 35)

It. ulla libric  8  (Oglio L. 8)

It. vuni libric  4 i pol  (Lana 4 1/2)

It. ovce  3  (peccore 3)

It. kozi  2  (capri 2)

It. janac 1  (Agnel 1)

It. janica 1 (Agnela 1)

It. bačvi 3

It. oblak uleni 1

It. skrini dve.

 

1 6 3 0. Febrara na dan 15. Na ki dan buduć storil prav i

čist račun od svoga leta a to Stepana Komar, ki rečeni Stepan

beše nasopet postavlen za starešinu  za na leto greduće

i prie svoi napredak vse kako se napervo vderži

 

 

 

f 54v

i to naipervo pčenici starić 7

It. masturi starić  32

It. ječmika starića  2 i pol

It. ulla libric  7 i pol

bačvi tri, skrini dve, oblak uleni,

ovce dve, kozi dve, jeruh jedan.

It. jedno korito za ule delat.

 

1 6 3 1. Marča na dan 5. Na ki dan buduć Stepan Komar

starešina od dot storil svoi pravi i čisti račun od

svoga deržanna, i to pred poštovanem županom i sudci od

rečenoga mesta. I buduć rečeni Stepan nasopet postavlen

po balote od poštovanega Komuna, za nihova starešina

za na leto greduće, i ovde kako niže se uderži vas

negov prietak, i prie naipervo:

pčenici st. 24  (Fer.to st. 24)

žita masturi černe i bele vsake sorti st. 102 (Mistura 102)

vina spudi 12 žbn. 19 (Vino sp. 12, sb. 19)

ovca 1 (i prie za oreh od Vojaka libr. 5)

kozi 3

jeruh 1

bačvi tri, skrine dve, oblak uleni jedan,

i jedno korito v koi se ule dela.

 

Na dan kako zgora više rečeni komun balotaše, da ki ne da do dan pusta svoga dohodka da zgubiva z deli crekvenih ke derži.

 

/sa strane/: .tome Kuman  (m)anka desetinu žita.

 

 

f 55 r

 

1 6 3 2. Na 25 febrara, na ki dan buduć Stepan Komar storil svoi račun od svoga deržanna, i to preda vsemi poštovanemi županom i suci od ovega mesta, i vas negov napredak, ili vancament prie, starešina novi, od leta gredućega, i to vse kako bude niže imenovano.

 

Na dan kako zgora, i milezima, poštovani komun boljunski, po nihovem običaju postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Anbroža Kirca, i ki prie vse kako bude ovdeka niže imenovano, i to naipervo prie,

pčenici starić               8

It. žita masturi bele st.   31

It. žita masturi černe st. 108

It. Vina spudi              13

It. ovac  3.

 

1 6 3 3. Na 9 febrara na ki dan buduć Anbrož Kirac storil svoi račun od svoga starešinstva, od leta pasanoga, i pred poštovanemi županom, i sudci ovega mesta, i vas negov napredak ili vancament, be izručen starešine novemu za na leto greduće, kako od pčenici, kako od žita, vina, i ostala, i to vse kako bude niže imenovano, i pročaja.

 

 

 

f 55v

Milezima kako zgora, i pročaja, počtovani komun boljunski, postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Batišti Belvedera, ki prie vas napredak od starešini pasanoga, i to prie naiprvo pinez broja libar 64 so. 2 (Lb. 64 ss. 2).

It. pčenici starić st.  44 i pol  (frt.to St. 44 1/2)

It. masturi bele st.    61       (mistura biancha St. 61)

It. žita masturi černe st. 284   (mistura negra St. ...

It. vina spudi          20 i pol (vino Sb. 20 1/2)

It. ovce 3

It. kozi  2

It. bačav za vino

It. bačav za žito.

 

1 6 3 4. Zadni dan febrara, na ki dan Batišta Belveder starešina od leta pasanega, i buduć mu storen račun od negova deržanna, i ki račun beše učinen od prokuratori od leta ča e

sudac Petar Kovač i sudac Mihel Ferlanić, i od ostaleh poštovaneh sudac ovoga mesta, ki vas negov napredak se uderži va prietku starešini novega i va kvadernice od reštanti ili dugi. etc.(!)

 

Na dan kako zgora, poštovani komun boljunski, postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Mihela Velana, ki prie vse kako niže imenovano, i prie pinez naipervo libar -

 

 

f 56r

It. pčenici starić        26 i pol  (Fer.to St. 28 1/2)

It. šegali st.             6 i pol  (Segalla St. 6)

It. ječmika st.            5        (Orzo St. 5)

It. sočiva st.             2        (Legumi St. 2)

It. masturi bele st.      28        (Mistura biancha St. 28)

It. masturi černe st.    281        (Mistura negra St. 281)

It. vina spudi             6        (Vino sp. 6)

It. octa spudi             5        (Aceto sp. 5)

It. ovac 4

It. koza 1

It. sterpla 1

It. jeruh 1

bačvi 3, skrine 2, oblak uleni 1, i korito 1 v koj se dela

     /sa strane/: le staro.

 

 

1 6 3 5. Febrara na dan 21, na ki dan Mihel Velan starešina od leta pasanega, izda svoi račun od svoga deržanna, i to pred prokuratori crekvenemi od leta pervi sudac Šimun Matijašić, i sudac Mihel Ilijanić, i pred ostalemi poštovaneh županom i ostaleh sudac ovoga mesta, ki vas negov napredak se uderži, va prietku starešini novega kako niže, i ostanak va kvaderne od reštanti ili dugi. &

 

Na dan kako zgora ovi poštovani komun postaviše za svoga starešini sudca Mihela Ilijanića, a to za na leto greduće,

kako imenova župan Petar Kovač ki prie vse kako ovdeka niže imenovano e,

 

 

 

f 56v

 

i prie naipervo pinez ....

It. pčenici starić          61   (Fer.to St. 61)

It. žita masturi bele st.   51   (Mistura biancha St. 51)

It. žita masturi černe st.  76   (Mistura negra St. 76)

It. šegali st.               8 i pol (Segalla St. 8 1/2)

It. ječmika st.             14   (Orzo St. 14)

It. ulla librice             4   (Oglio lib. 4)

It. vina spudi              19   (Vino sp. 19)

bačvi 4, ovci 3, koza 1, skrine 2, oblak uleni 1, i korito 1.

 

 

 

 

1 6 3 6. Na 4 febrara, na ki dan sudac Mihel Ilijanić starešina od leta pasanoga izda račun od svoga deržana, i to pred prokuratori od leta ča e sudci Anton Ilijašić i Mate Sergović, i pred ostalemi poštovanemi sudci ovoga mesta, ki vas negov napredak se uderži va prietku starešini novoga kako niže, a ostanak va kvaderne od reštanti ili dugi. &.

 

Na dan kako zgora ovi poštovani komun postaviše za svoga starešini župana Petra Kovača, ki prie vse kako ovde niže bude imenovano vse, i to prie naipervo pinez libr.

 

 

f 57r

 

It. pčenici starić           73 i pol  (Fer.to St. 73 1/2)

It. žita masturi bele st.    60        (Mistura biancha 60)

It. ječmika st.              26        (Orzo St. 26)

It. šegali st.               10        (Segalla St. 10)

It. žita masturi černe st.  530        (Mistura negra St. 530)

It. vina spudi    15 žb. 26            (Vino sp. 15 sb. 26)

It. sočiva st.                1 i pol  (Legumi St. 1 1/2)

It. ovce 4, maštel 1, skrini 2 korito 1, bačvi 4.

 

 

1 6 3 7. Na 5 febrara, na ki dan župan Petar Kovač starešina od leta pasanega, izda svoi račun od svoga deržana, i to prd prokuratori od leta sudci Križman Velan i Stepan Komar, i pred ostalemi poštovanemi sudci ovoga mesta, ki vas negov napredak se nahodi, va prietku starešini novega, kako niže, a ostanak  va kvaderne od reštanti ili dugi. &.

 

Na dan kako zgora, ovi poštovani komun postaviše za svoga starešini Ivana Kružili, koga imenova sudac Stepan Komar, ki prie vse kako bude niže imenovano, i prie naipervo pinez

libar 11 so. 4.

It. pčenici starić       19   (Fermento St. 19)

It. masturi bele st.     19   (Mistura biancha St. 19)

It. ječmika st.           3   (Orzi St. 2)

 

 

 

 

 

f 57v

 

It. šegali st.            2   (Segalla St. 2)

It. masturi černe st.   194   (Mistura negra St. 194)

It. ulla libric          20   (Oglio lib. 20)

It. vina spudi           19   (Vino Sp. 19)

It. ovce 4, jeruhi 2, maštel 1, skrini 3,  a bačvi 4.

 

 

1 6 3 8. Febrara na dani zadneh, na ki dan Ivan Kružila, starešina od leta pasanoga, izda začun od svoga deržana, i to pred prokuratori poštovanem županom i sudci ovoga mesta, ki vas negov napredak se nahodi, va prietku starešini novega, i va kvaderni od dugi. &.

 

 

 

Na dan kako zgora ovi poštovani komun, postaviše za svoga starešini Ivana Ilijašića ki prie vse kako bude niže imenovano, i prie  naipervo pčenici sr. 35. (Fermanto St. 35)

 

f 58r

It. žita masturi bele st. 40 i pol

    (Mistura biancha St. 40 1/2)

It. žita masturi černe st. 206

    (Mistura negra St. 206)

It. ječmika st. (Orzo St.) 9

It. vina spudi 14 žb. 12

    (Vino sp. 14 sbani 12)

ovce tri, janci tri.

bačvi 4, maštel 1, skrini 2, korito 1.

 

1 6 3 9. Na 10 marča, na ki dan Ivan Ilijašić, starešina od leta pasanega, izda račun od svoga deržana,  a to pred prokuratori, i ostalu sudci poštovanemi ovoga mesta, ki vas negov napredak prie novi  starešina i to  vse kako bude niže imenovano. &.

 

Na dan kako zagora, ovi poštovani komun postaviše za svoga starešini, a to crekvi Svetoga Kuzmi, i Svetega Jurja, a to Ivana Peckovića, ki

 

f 58v

beše imenovan od Jačeta Ilijašića i ki prie naipervo pinez lir. 81 /ili: li 181/, so. 10.

It. pčenici st.         65 i pol  (Fermento St. 65)

It. masturi bele st.    66        (Mistura biancha St. 66)

It. masturi černe st.  368        (Mistura negra St. 368)

It. ječmika i prosa st. 16 i pol  (Orzo et miglio St. 16 1/2)

It. vina spudi 20 žb. 14          (Vino sp. 20 sb. 14)

ovac pet, jeruh 1, janca 2, vol poli Ivana Ilijašića nekordan

za fit, maštel 1, bačvi 3, korito 1, bačvi 4.

 

 

1 6 4 0. Febrara na dan 21, na ki dan Ivan Pecković, od svoga starešinstva izda svoi račun, a to pred poštovanimi županom i sudci ovoga mesta, i negov napredak se nahodi, koga prie novi starešina, kako bude niže imenovano, a ostanak va kvaderne od

dugi. &

 

 

f 59r

 

Na dan kako  zgora, postaviše svoga starešini, za na leto greduće, a to župana Martina Kancijanića, ča e crekav Svetoga Kuzmi, i Svetoga Jurja, ki prie naipervo pinez.

It. pčenici st.         94      (Fermento St. 4)

It. žita masturi st.   492      (Mistura negra St. 492)

It. ječmika st.          5      (Orzo St. 5)

It. šegali skupa ječmika i prosa st. 24 (Miglio et orzo St. 4)

It. pirevici vele st.  136      (Spelta g.a St. 136)

It. vina spudi          39      (Vino Sp. 30 sb. -)

It. prie

ovac 14

(Botte 3, chavechio 1, chorito 1)

 

1 6 4 1. Febrara na dan 13, na ki dan župan MArtin Kancijanić, izda račun od svoga starešinstva, a to pred poštovanemi županom i sudci ovoga mesta, i negov napredak se nahodi va kvaderne od dugi i kako bude niže zapisano. &.

 

 

f 59v

Na dan kako zgora, postaviše svoga starešini, a to za na leto greduće, a to Geržeta Anbroževića, koga imenova starešina pasani, &, ki prie naipervo libre 2    (In p. L. 2)

It. pčenici st.      65       (Fermento St. 65)

It. ječmika st.       7       (Orzo St. 7)

It. prosa st.         5       (Miglio St. 5)

It. masturi bele st. 69       (Mastura biancha St. 69)

It. šegali st.        2 i pol (Segala St. 2 1/2)

It. masturi černe s.587       (Mistura negra St. 587)

It. vina spudi 24 žb. 12      (Vino sp. 24 sb. 12)

It. sira libric       5       (Formagio lib. 5)

It. ovac 5, jeruhi 4

It. Jedna svinica na spolovine poli Kateli Fištrovice, bačvi za vino 2, bačvi za žito 2, korito 1, maštel 1, kasuna 2,

skrin 2, lopata 1.

 

                          1 6 4 2.

Marča na dan 6. N aki dan Gerže Anbrožević izda račun od svoga deržana, a to pred poštovanem županom i sudci rečenega mesta,

i negov napredak vas se nahodi va prietku novega starešini, i va kvaderni od dugi. &.

 

f 60r

Na dan kako zgora postaviše svoga starešini za na leto greduće  a to Mateta Rogovića, koga imenova starešina pasani, ki prie naipervo pčenici starić   62    (Fermento St. 62)

It. šegali st.                 5    (Segala St. 5)

It. ječmika i prosa st.       18    (Orzo et miglio St. 18)

It. masturi bele st.          70    (Mistura biancha St. 70)

It. masturi černe st.        260    (Mistura negra St. 260)

It. vina spudi 26 i žban  24        (Vino Sp. 26 sb. 24)

It. mesa i špeha prašćega libric 35 (Dela Carne porcina l.35)

It. sira librice               4    (del Formagio lib. 4)

Ovac 4, skopci 3, bačvi za vino 2, bačvi za žito 2, korito 1,

skrini 3, lopata 1.

 

                          1 6 4 3.

Febrara na dan 24, Mate Rogović, izda račun od svoga deržana, ki račun storiše poštovani župan i z ostalemi sudci, negov napredak se nahodi va kvaderne od dugi, a ostanak kako bude naipervo imenovano.

 

 

f 60v

Na dan kako zgora postaviše svoga starešini za na leto greduće, a to Franeta Rogovića, ki prie naipervo

Pčenici st.         22     (Fermento St. 22)

It. ječmika st.     12     (It. orzo st. 12)

It. šegali st.       3     (It. segala St. 3)

It. masturi st.     84     (It. mistura St. 84)

It. vina spudi       6     (It. vino Sp. 6)

Sira librice tri, ovca jedna, škopac 1, bačvi za vino dve, bačvi za žito dve, korito jedno, maštel jedan, kasuna dva, skrini 3, lopata 1.

It. Kako beše vijeno i odlučeno za oreh poli svetih

koga beše posekal, libr. 4  so. 10. L. 4:10.

 

 

               Č . H . K . G :  1 6 4 4.

Na 10 febrara. Frane Rogović izda račun od svoga strešinstva, ki račun beše storen od poštovaneh župana i sudac ovega mesta,

negov napredak se nahodi, koga prie starešina novi zdola pisani, a ostanak va kvaderne od dugi.

 

 

Na dan kako zgora postaviše svoga starešini za na leto greduće, a to Marka Mateičića,

 

 

f 61r

ili Rogovića ki prie naipervo

Pčenici starić         17        (Fermento St. 17)

It. masturi černe st. 181        (It. mistura negra St. 181)

It. masturi bele st.   23        (It. mistura biancha St. 23)

It. ječmika i prosa    11        (It. orzo et miglio St. 11)

It. vina spudi         21        (It. vino spodi 21)

It. ula libric          5 i pol  (It. oglio lib. 5 1/2)

Ovca 1, skopac 1, jeruh 1, bačvi za vino 2, bačvi za žito 2,

korito 1, maštel 1, kasuna 2, skrini tri, lopata 1.

 

 

                     Č . H . K . D :   1 6 4 5.

 

Na 21 Marča. Marko Rogović ili  Mateičić, izda račun od svoga starešinstva, ki račun beše storen od poštovaneh sudac prokuratori od leta, negov napredak se nahodi va kvaderne crekvene od dugi, a ostanak kako se niže udrži. &.

Na dan kako zgora postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Mateta Rumana ki prie naipervo pinez libar -.

 

 

 

 

 

f 61v

 

It. prie pčenici starić      6     (In prima..........)

It. masturi černe  st.     122     (It. fermento St. ....)

It. masturi bele st.        27     (It. mistura biancha ...)

It. ječmika i prosa st.     12     (It. orzo et miglio ....)

It. vina spudi              26     (It. vino sp. 26)

It. ovca 1, jerušica 1, koza 1,

skopac 1, bačvi za vino 2, bačvi za žito 2, m....

kasuna 2, korito 1, skrini 3, lopata 1.

 

 

 

 

                     Č H K E  -  1 6 4 6.

 

Na 15 febrara, Mate Ruman izda račun od svoga starešinstva, ki račun beše storen od poštovaneh župana i sudac ovega mesta, negov napredak prie starešina zdola imenovani, a ostanak se nahodi va kvaderne od dugi svih brać crekvenih. &.

 

Na dan 13 febrara, postaviše za svoga starešini, za na leto greduće, a to Jakova Rogovića, ki prie naipervo

pinez libr. - so. 15          ( S. 15)

It. pčenici starić         9 i pol  (Fermento St. 9 1/2)

It. žita masturi černe st.43 i pol  (Mistura St. 43 1/2)

It. ječmika starić         2        (Orzo St. 2)

It. vina spudi            22        (Vino spodi 22)

Ovce 2, koza 1, jeruh 1, kasuni 2, skrine 2, maštel 1,

lopata 1, bačav 2, korito 1, i veće masarie v hiše &.

 

 

f 62r

               Č H K Ž  -  1 6 4 7.

 

Na 5 marča. Jakov Rogović izda račun od svoga starešinstva,

ki račun beše storen od poštovaneh župana i sudac ovega

mesta, nagov napredak se nahodi  dug pisan va kvaderne od

dugi, a ostanak prie starešina novi, kako se niže uderži &.

Na dan kako zgora, buduć postavlen starešina za na leto

greduće, a to sudac Mate Sergović, ki prie naipervo pinez

libr.               11 so. 6      (L. 11:6)

It. pčenici st.            2      (It. fermento St. 2)

It. šegali st.             2      (It. segala St. 2)

It. ječmika st.            1      (It. orzo St. 1)

It. masturi st.            6      (It. mistura St. 6)

It. sira libric            1 i pol(It. formagio lib,+. 1 1/2)

It. vina spud              1      (It. vino spodi 1)

It. ula libric             2 i pol(It. oglio lib. 2 1/2)

It. ovca 1, i janac 1             (It. peccora 1, et Agnel 1)

It. kasuna vela dva, skrini  dve, maštel 1, lopata 1,

bačvi za vino 2, korito 1, i veće masarie hišne. &.

 

Č H K \  -  1 6 4 8.

Na 25 febrara sudac Mate Sergović izda račun od svoga starešinstva, ki račun beše storen od poštovanega župana i sudac ovoga mesta, negov napredak se nahodi dug pisan va kvaderne od dugi, a ostanak prie starešina novi, kako bude niže imenovano. &.

Na dan kako zgora postaviše za novega starešini za na leta greduće, a to Mihela Tonšića, ki prie naipervo

pčenici starići dva               (Fermento St. 2)

It. beše postavleno va sakreštiu

za druge potrebe i fabrike crekvene starić 21.

 

f 62v

It. prie sočiva st. 2 i pol   (It. ha riceuto leg....)

It. prie žita masturi bele st. 31 (It. ha riceuto mast...)

It. prie ječmika st.       9      (It. ha receuto orzo...)

It. prie šegali st.        5      (It. ha receuto segala...)

It. prie masturi černe st. 6      (It. ha riceuto dela mist..

It. prie jednu ovcu i jednega         negra Staroli ...)  

    jeruha

Vina va konobe Svete Marie se nahode bačvi dve ...

     va keh je vina spudi dvaiset i pet i žban

     sedamnaiste.

Va hiše S. Marie se nahodi dva kasuna i jedna

     skrina velika, va sakreštie se nahodi jedna

     skrina masturi. &.

 

Č H K Z - 1 6 4 9. Na 17 febrara, na ki dan Mihel Tonšić izda račun svoga starešinstva, i negov napredak se nahodi va kvaderne od dugi crekvenih.

Na dan 16 febrara postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Martina Križmanića,

ki prie šegali st.          1    (Segali St. 1)

It. prosa starić            2    (Miglio St. 2)

It. masturi bele st.        6    (It. mistura biancha St. 6)

It. masturi černe st.      12    (It. mistura negra St. 12)

It. ječmika st.             1    (It. orzo St. 1)

Ovca 1, masarija kako i pasani starešina.

 

 

f 63r

          1 6 5 0. -  Č . H . L .

Na pervi dan marča, na ki dan Martin Križmanić izda račun  od svoga starešinstva, negov napredak prie starešina novi kako bude niže imenovano: a ostanak duga se nahodi va Kvaderne od dugi vsih brać ovega mesta. &.

 

Na dan kako zgora postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to sudca Martina Ilijašića, ki prie naipervo žita

masturi černe starić dvaiset i četiri (Mistura St. 24)

It. ovca 1 bačvi dve i drugu masariu.

 

          1 6 5 2.  -  Č . H . L . B .

Na 22 febrara, na ki dan Anton Ilijašić izda račun od svoga starešinstva, negov napredak priehu sudci ordinarii ili prokuratori crekveni od leta, a ostanak se nahodi va kvaderne crekveni od dugi. &.

 

Na dan kako zgora postaviše za svoga starešini Antona Perića, ki prie naipervo libru            1

It. pčenici starići               4     (4)

It. šegali starići                5     (5)

It. žita masturi bele starić     30     (30)

It. žita masturi černe starić   158     (158)

It. vina spudi 11 žb. 18                (Vino sp. 11 sbani 18)

Ovce 2, jeruh  1, bačvi 2.

 

f 63v

1 6 5 3. - Č H L V.  Na 27 febrara na ki dan Anton Perić

izda račun od svoga starešinstva i negov napredak priehu sudci od leta ili prokuratori crekveni i starešina novi kako se zdola uderži, a ostanak se nahodi va kvaderne od dugi crekveneh. &.

 

Na dan kako zgora, postaviše za svoga starešini za na leto greduće Ivana Ferlanića ki prie naipervo pinez -.

It. pčenici st. 4

It. žita masturi bele st. 6

It. žita masturi černe st. pet 5

It. ječmika st. 10

It. vina spud 2

It. šegali st. 1 i pol

Ovce 2, skopac 1, jeruh 1.

 

 

f 64r

 

1 6 5 4. - Č H L G.  Febrara na dan 16, na ki dan Ivan Ferlanić izda račun od svoga deržana, i negov napredak se nahodi va kvaderne od dugi crekvenih, a ostanak prie starešina novi zdola imenovani.

 

Na dan kako zgora, i pervo beše postavlen zastarešini za na leto greduće, a to Geržica Čohil, ki prie naipervo

pčenici st.              4     (Inpr. fermento St. 4)

It. šegali st.           2     (It. segala St. 1)

It. ečmika st.           2     (It. orzo St. 2)

It. masturi st.          8     (It. mistura St. 8)

It. skopca               2     (It. castradi 2)

Bačvi 2.

 

1 6 5 5. - Č H L D.  Febrara na dan 9. Na ki dan Geržica Čohil

izda račun od svoga starešinstva, i negov napredak se nahodi va kvaderne od dugi, a ostanak prie starešina novi zdola imenovani, &.

 

Na dan kako zgora, i pervo beše postavlen za starešini za na leto greduće, a to Jure Trošt, ki

prie naipervo pčenici st. 2       (R.ue fermento Staroli 2)

It. šegali st.            1       (It. segala st. 1)

It. ječmika st.           2       (It. orzo st. 2)

It. masturi st .          9       (It. mistura st. 9)

It. skopca                1       (It. un castrado 1)       

Bačvi i ostalo &.

It. prie žita masturi st. 6    (It. ha riceuto mistura St. 6).

 

 

f 64v

 

1 6 5 6. - Č . H . L . E . - Marča na dan 14. Na ki  dan

Jure Trošt, izda račun od svoga deržana, a negov napredak prie starešina zdola pisan, a ostanak se nahodi va kvaderne od dugi.

 

Na dan kako zgora, postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Antona Velana sina pok. Mavra ki prie naipervo v

svoju hišu pčenici st. 2        (In prima ha riceuto in sua

                                 Casa for.to St. 2)

It. šegali st.         2        (It. segala St. 2)

It. ečmika st.         2        (It. orzo St. 2)

It. žita masturi st.   8        (It. mistura negra St. 8)

It. ošće prie va kaške          (It. ha riceuto nel Chassilio

   šigali starič       3            inprima segala St. 3)

It. ečmika starić      9        (It. orzo St. 9)

It. žita masturi černe          (It. sela mistura negra

   starić            160            Staroli 160)

Un Castrado dal Giorgio Trost. Botte, et altra messaria nel

sopradetto chassilio.

 

1 6 5 7. - Č H L Ž. Febrara na dan 14. Na ki dan Anton Velan

izda račun od svoga starešinstva i negov napredak ili dugi se nahodi va kvaderne od dugi crekveneh, a ostanak

 

f 65r

prie starešina zdola imenovani.

 

Na dan kako zgora postaviše za svoga starešini za na leto greduće, a to Tometa Tonšića, ki prie naipervo šegali

starića 2                    (In prima ha riceuto dela segala

                              staroli 2)

It. prie ečmika st.       5  (It. del orzo St. 5)

It. prie žita masturi        (It. dela mistura negra St. 117)

    starić              117

Botte, Casse et altra massaria, tutto in cantina del Chassilio.

 

 

 

 

 

 

f 65v

Adi 11 feb.o 1660 in Bogliuno conto della administratione di ...   Molinare che e stato Gastaldo delle dotte di San Zorzi, San Cosma. L'anno 1659. Segue liuelli delli Pradi et altro in danaro.

                       Segue liuelli suma...

Matio Vellany          L. 2 so. 10

Gregorio Anbroseuygh   L. 1 so. 10

Fradeli Tonsigi    L. 1 so. 10

Matio Ruman             L. 1 so. 8

Anton Ruman Gerba      L. 1 so. 8

Frane Rogouigh          L. 1 so. 8

Mauar Velan Perch      L. 1 so. 8

Matio Chinel Mandigh   L. 1 so. 12

Bastian Crudilla       L. 1 so. 10

Giudice Jaure Iliasigh L. 1 so. 10

Giuan Rogouigh         L. 1 so. 10

Eredi q. Juri Trost    L. 1 so. 10

Mattia liasigh Luxigh  L. 1 so. 8

Q. Matio Patai         L. 1 so. 10

Tome Tonsigh            L. 1 so. 10

Gregorio Zohil          L. 1 so. 10

Bastian Suanigh    L. 1 so. 10

Anton Hiraz Pozagro    L. 1 so. 8

Q. Pasqual Hiraz       L. 1 so. 10

Q. Benco Velan          L. 1 so. 10

Anton Velan             L. 1 so. 6

Luca Rogouigh           L. 1 so. 6

Marzo Rogouigh alias Mazo         L. 1 so. 6 

Iuan Furlanigh          L. 1 so. 6

Anton Velan q. Mauar Mulc  L. 4 so. 10

Martin et Jure Sergouigh  L. 2 so. 6

Iue Iuanouigh           L. 2 : 6

Martin Iliasigh d.to Conbouigh L. 2 : 2

Q. Michel Ilianigh      L. 2 : 4

Eredi q. Perigh Brosouigh L. 2 : 4

Iue Coriligh d.to Lutero  L. 2 : 4

Mati Bunigh et Benco Sitigh L. 1 so. 14

... Sergouigh d.to Iuanigh  L. 1 so. 14

 

//Na desnoj strani iste stranice//

Gerse Velan   (iznos nije vidljiv) 

Mico Chinel q. Matio

Anton Hirac Veh.o  et Michel Stanigh                   

  Anbros Hiraz

Matio Srgouigh

Sup.o Lorenzo Veglian

Sup.o Pietro Couasigh

Piace Vorah

Iue Suonarigh dal Capusgnah

Q. Michel Samach

Paue Vorah dal orti            so. 14

Paue Rogouigh

Iue Iuanouigh per un orto      so. 14

Eredi q. Pietro Broseuigh per tri orti  so. 18          

Eredi q. Iuanzigh                   so. 6

Iue Iuanouigh per l'orto            so. 14

Iue Iuanouigh per l'orto nele Braidice so. 18

Marco Matieuigh della Drasiza       so. 12

Bastian Crusilla per l'orto         L. 2 : 4

Sup.o Michel Iliassich del orto     so. 14

Eredi q. Frane Rogouigh per gli Veneari L. 1 so. 4

Mattio Ruman  et la.po Marina       L. 1

Iue Fabich                     L. 2

Matio Matiassich d.to Corbach       so. 6

                ----------------------------------

                     Suma           L. 31 so. 15

La suma contrascrito                L. 55 so. 12

Item sb. 12 vino vechio             L.  3 so. 12

                               ------------------

                     Suma           L. 9o so. 12

Spessa del su.to danaro

Per far zapar li oliuari per li lavor.  L. 6

Per far colezar le oliue por lau.        L. 2 : 10

Per far conbater le Botte           L. 1 : 4

Vini auini per spessi in paur il ...

     di quasina                     so. 13

Per capuzi sb. 1                         L. 1

Per spessi in par alli missuradori

     et Gastaldo alla consegna        so. 16

                                         ----------

                                         L. 13 : 7

 

f 66r

 

Segue L'entrata 1659. di Gerse Velan Gastaldo dele dotte

L'entrando del fromento come seguera:

Gastaldo  per formento riceuto della sacrestia

.......                        sli. 2

........                       sli. 2

... Iue Miculigh opar          sli. - 1/2

... Maur Velan                 sli. 2 : 1/2

... Petar Broseuigh            sli. 3

... Frane Rogouigh             sli. 2

Guidice Iue Rogouigh      sli. 3                       

Vicenzo Zochyl Anton Ruman    sli. 1

Paue Vorah                                         sli. 3

Eredi q. Michel Sandach        sli. 2

Giudice Matio Serzouigh                   sli. 1

Paue Rogouigh                                               sli. 2

Martin Iliassigh d.to Combruch sli. 3

Marzo Matteicigh                               sli. 2 1/2

Gerse Iliassigh                                    sli. - 1/2

Dal sito del molin dal Petrigh sli. 2

Eredi q. Matio Rogouigh                    sli. 3

Martin Sergouigh                                sli. 1

Paue Fabigh Anton Velan                  sli. 3

Eredi q. Pasqual Hiraz                        sli. - 1/2

Martin Luxigh                                     sli. - 1/2

                                                            -----------------

                                                                        sli. 41

 

//Na desnoj polovini stranice//

 

Il Gastaldo deue auere per form.to speso

a far zapar li Vinari                sli. 2

Quando a fatto colezar le Vine sli. 1/2

Di piu quando si fece conto

            per dar il disinar frm.to sli. 3

 

Li 17. fb. 1660. deue auer per spudi

            doi for.to chi li ds per la opeuaria

            al capelano, Val                      sli. 12

Item spodi tri frm.to sentegnazal

            Gastaldo Marco in Sentenza

            a far coltrapar             sli. 23

 

Adi 17. feb.ro 1660.

Gastaldo Rotta frm.to             sli. 1/2

Vien al ser                                           sli. 3

Il formento e dato debito ossia partido

il Tome Peruz   30 1/2

 

 

/na dnu stranice//

 

Adi 30 Marzo 1660. Bugliuno, Il Gastaldo oltra detto

Gerse Velan porto  in Cassa al conto che deue di 290 zig

et le oltra spessi tanta in danari exfetiui trenta noue

solo i quadruzi come in lib.to casa ..... partide sotto

datum su.to appare val           239 : 14

 

 

f 66v

 

Segue L'entrada  1659. di Gerse Vellan Gastaldo.

 

Seyalla

Paue Vorah                                       sli. 1

Anton Velan et Paue Fabigh              sli. 3

Paue q. Matio Rogouigh                                 sli. 1

Da Paue Rogouigh                                          sli. 1

Di piu deui dar per Manoli Vino,

            Seyala, aura per lauorar      sli. 1

 

Segue orzo

Milica q. Mauar Velan                                   sli. 1

Matte Vas Pechauica alias Penigh   sli. 1

Ssime Sandagl                                                sli. 1

Anton Penigh                                                  sli. 1

Mate Mandigh delli beni aue d'Anton

            Hirac ....                                              sli. 1

Martin Sergouigh                                            sli. 1

V.a Rumagniza                                                           sli. 1

 

Segue Miglio

Marco Mateicygh                                           sli. 1

Q. Matio Rogouiygh                                       sli. 1

 

 

//na desnoj strani stranice//

 

Il Gastaldo deue auer per spesse

a far zapar Segla                                             sli. 1

Adi 14. feb.o 1660. Conpagno al Gastaldo

Nouo ..... Seyalla ...

            quatro                                                  sli. 4

 

Di piu deui auere per apeli per far ...

            per il Proma di quresima                    sli. 1

Gastaldo Rotta  pli. Menato in pasto ...

 

Li 17. feb.o 1660. deui auer per orzo

spesso il Primo Giorno di quaresima

per il disinar fa                                               sli. 1

 

Di piu deue auer per orzo Conteg.o

al Iuan Sandayl Gastaldo novo

staroli cinque                                                  sli. 5

It. Saldo Rptta                                     sli. 1

Menato in altro conto et datoli

debito oltra pastura.

 

Di piu a spesso per lauorar pg.o         sli. 1

Consegnato al Iuan Sandagl

Gastaldo Nouo, miglio                                   sli. 2

 

Saldato.            

           

 

f 67r

 

Segue lentrada 1659. Gerse Velan Gastaldo ...

                                   

Iue Iuanovigh adatto mistura             sli. 11

Eredi q. Iure Vicich larz.o                  sli. 2

Eredi q. Iuanaz Velan ...                     sli. 8

Eredi q. Perouica mistura                   sli. 9

Amton Peruz per li beni del contu  sli. 1

Eredi q. Frane Rogouigh                                sli. 12

....Jure Rogouigh                                            sli. 13

Iue Zochiyl per lui Paua Hiraz           sli. 6

Paue Vorah                                                     sli. 12

Q. Michel Sandagl                                          sli. 10

.... Matio Sergouigh                            sli. 4

Anton Peruz                                                    sli. 12

Giudice Martin Iliassigh ...                 sli. 2

Anton Velan                                                   sli. 3

Gerse Zohiyl                                                   sli. 2

Il Sig. Piovano                                                sli. 3

Marco Mateicigh                                            sli. 12

V.on q. Benco Velan                                      sli. 1

Mauar Velan                                                   sli. 5

Eredi q. Anton Luxigh                                    sli. 4

Gerse Poloiaz                                                  sli. 2

Pre Zuane Patai                                               sli. 2

Giudice Iacou Iliasigh                                    sli. 1

Mate Jure Mandić et queli de Hiraz   sli. 1

Iuan Hiraz et Anbros                          sli. 4

Iuan Lourecigh                                                           sli. 1

Martin Cuzmanigh Juri Todesco

            et eredi q. Gaspar Sandalj      sli. 3

Mate Vellan q. Cuzman                                 sli. 2

Matio Matiasigh per lui Gergo Trost sli. 1

Q. jure Trost eredi Campzi                 sli. 4

Naq. Matio Rogouigh                                     sli. 3

Martin Sergouigh et il fratello           sli. 3

Iiue Rogouigh                                                 sli. 11

Da q. Anton Ruman                                        sli. 2

Matio Ruman                                                  sli. 1

Q. Pasqual Hiraz                                             sli. 4

Iure Vellan                                                      sli. 1

Mico Chinel                                                    sli. 1

 

//na desnoj strani//

Segue il debito.

De fr. Antiza per staroli uno

            mistura                                                            sli. 2

Iue Suanich dal campo Zorzi             sli. 2

                                                                        ------------

                                                            Suma sli. 197

 

Il Gastaldo deue auer oer spessi

per far zapar li Vinari                         sli. 2

Di piu per far colezer le Vinee a

            soesso in tutto                         sli. 2

 

 

Adi 17. feb.o 1660.

Deui auer per li campomani Zagi      sli. 12

Di piu al Andreaz et alli misuradori sli 2.

Di piu deui auer per mistura spessa

            il Prima Quaresima                             sli. 2

 

Adi 27 feb.o 1660.

Gastaldo Giud. deui auer per mistura

            bianca  cauata di quarto et corse

            al Iue Sandagl Gastaldo nouo staroli

            di Sinoze                                                         sli. 19

Item di piu deui auer per Mistura

            negra consegnata al Gastaldo

            nouo Staroli cento cinq.ta cinque 155

                                                                                    ----------

                                                                                    sli. 194

 

Gastaldo Rotta   sli. 3

Cresce           sli. 5

Posto in Sold. et dato debito

a sua partida per li staroli oto

mistura.

 

 

f 67v

 

Segue deb. per Vino auto di Calchio delli Chuelli

Vino per far zapar li Vinari     sp. 1

 

Segue vino entrada 1659.

Iue Iuanouigh                                                  sp. 1

Anton Vellan q. Iuanaz                                  sp. 2

Eredi q. Petar Broseuigh                                sp. 2

Eredi q. Iuan Vicigh Vin                    sp. 16:4

Eredi q. Frane Ragouigh                                sp. 2

Giudice Iure Rogouigh                                   sp. 126.30

Iacou Hiraz                                                     sp. 26:24

Iue Vorah                                                                    sp. 3 26:12

Q. Sime Sandagl                                             sp. 1

Matio Serzouigh                                             sp. 1

Iue Rogouigh                                                  sp. 2

Dalli eredi q. Luca Iliasigh                 sp.   16:6

Da Anton Vellan                                             sp.   16:13

Marco Mateicigh                                            sp. 1 26:18

Da q. Benco Vellan                                              26:2

Mauar Vellan                                                              26:2

Gerse Iliasigh                                                              16:2

Iuan Chinel Mandigh                                                  26:8

Iuan Hiraz Vino                                                          16:12

Iue Lourecigh                                                             16:4

Paue Fabigh                                                                26:15

Q. Matio Rogouigh                                         sp. 2

Martin Serzouigh                                            sp.   16:18

Da q. Anton Ruman                                        sp.   16:22

Gio. Batt.a Belueder                           sp.   16:10

Martin Lusmanigh                                          sp.   16:3

Iue Trost                                                                     sp.   16:4

Tonsa Hiraz                                                    sp.   16:4

Anton Peruz et Gerse Serzouigh     sp. 2 16:12

Detto per spodi un Vino auto della

V.a q. Matio Rogouich a conto del

Iue Trost qualselli fara dono              sp. 1 16:2

                                                                        ------------------                       

                                                                                    Sp. 29 16:1

 

//na desnoj strani//

Il Gastaldo deue auer per Vino

spesso s far zapar li Vinari                 sb. 1

Dt.o di piu a spesso per colezar

            Oliua 1659                                          sb. 7

Per far il oglio                                     sb. 5

Di oiu a soesso per dar alli Camp.

            et Cap.lan                                            sb.

Deui auer per Vino spesso Il Primo

Giorno di quaresima per il desinar

alli Giudici et alti et per misurar le

Biada alla lansegra                                         sb. 34

                                                                        -------------

                                    Suma di spessa Sp. 2 sb. 14

Item di piu deui auer il Gastaldo Vechio

Gerse Villan Vino Consegnato al Iue

Sandagl Gastaldo nouo una bote

piena et in una altra per spodi sette

li saluola in spodi Vini doi                 sp. 22

Per Vino Venduto il Gastaldo sbari

dodise qualli lui dtt. va,                      sp.   16:2

 

Al Saldo Il Gastaldo dt.o

sb. Vino spodi quatro sbani

Vinti sette                                           sp. 4 sb. 27

Il Vino e pasato intro come et

posto a per 9 il spodo sodato et

merato in altra partida.

 

                        Adi 21 Genaro

Gerse Velan per suo saldo resta del danaro

lii trenta noue so. 3.                                        L. 39:3

Per Form.to staroli 3                                       L. 7:

Per  Segala st. 1                                                          L. 1:10

Per orzo st. 1                                                               L. 1:4

Per sp. 1 st. 2                                                   L. 8:-

Per spodi 4 sb. 21 Vino                                               L. 42:15

                                                                                    ---------------

                                                                                                L. 99:12

 

f 68r

Čisto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 68v

            Administracione di Iuan Sandagl Gastaldo delle dote

            di San Zorzi San Cosma del Anno 1660.

 

                        Riceuer di danaro.

Da Matio Velan q. Cruze per oglio di Pradi  L. 1 so. 10

Da Gerse Anbroseuigh per oglio de Prado                 L. 1 so. 10

Da fratelli Tonsigh                                                                 L. 1 so. 12

Da Matio Ruman per afito di Prado                           L. 1 so. 8

Dala V.a q. Anton Ruman                                                      L. 1 so. 8

Da Mico q. Frane Rogouigh                                       L. 1 so. 8

Da Mauar Velan                                                                                 L. 1 so. 8

Da Matio Chinel Mandigh                                                     L. 1 so. 12

Da Bastian Crusella                                                                L. 1 so. 10

Da Giudice Paue Iliasigh                                                        L. 1 so. 10

Da Iure Rogouigh                                                                   L. 1 so. 10

Dali eredi q. Iure Trost                                                           L. 1 so. 10

Da Martin Iliasigh d.to Luxigh                                   L. 1 so. 8

Da Pre Zuane Patai                                                                 L. 1 so. 10

Da Tome Tonsigh                                                                   L. 1 so. 10

Da Gregorio Zohigl                                                                L. 1 so. 10

Da Bastian Suanigh                                                                L. 1 so. 10

Da Anton Hiraz Giouani                                                        L. 1 so. 8

Da eredi q. Pasqual Hiraz                                           L. 1 so. 10

Da eredi q. Benco Velan                                                        L. 1 so. 10

Da Anton Velan                                                                                  L. 1 so. 6

Da Paue Rogouigh tole a Iuan Tomas                                    L. 1 so. 6

Da Marco Rogouigh                                                               L. 1 so. 6

Da Iuan Iurcouigh                                                                   L. 1 so. 6

Da Anton Velan d.to Maurouigh                                            L. 4 so. 10

Da Martin et Iure Sergouigh                                      L. 2

Da Iue Iuanouigh                                                                    L. 2 so. 10

                                                                                                ------------------

                                                                                    Suma               L. 43 so 12

 

f 69r

 

L'oltra scrita suma                                                                  L. 43 so. 12

Da Martin Iliasigh d.to Corilouigh                             L. 2 so. 2

Da Sup.o Michel Iliasigh                                                        L. 2 so. 4

Dagli eredi q. Petar Buretigh                                     L. 2 so. 4

Da Iue Coreligh                                                                      L. 2 so. 4

Da Matio Burigh                                                                     L. 1 so. 4

Da Gerse Sergouigh Iuanigh                                      L. 1 so. 4        

Il Prado al Galdo Iuan  Sandagl che va

            di Gastaldo a Gastaldo

Da Mico Chinel q. Mate                                                         L. 1 so. 12

Dala V.a q. Matio Rogouigh                                      L. 1 so. 12

Da Anton Hiraz et eredi q. Michel Sandagl   L. 1 so. 14

Da Anbros Hiraz                                                                     L. 2 so. 2

Da Matio Sergouigh                                                               L. 2 so. 10

Da Supp.o Lorenzo Veglian                                       L. 2 so. 10

Da Sup.o Pietro Couacigh                                                      L. 3 so. 4

Da Iue et Paue Vorah                                                 L. 2 so. 10

Da Iue Iuanouigh per il Capusgnih                                 so. 7

Da li eredi q. Michel Sandagl                                    L. 1

Da Paue Vorah per l'afito del orto                                  so. 14

Dali eredi q. Piero Broseuigh                                          so. 18

Da Iue Iuanouigh                                                                         so. 6

Dal d.to Iuanouigh                                so. 14

Dal d.to per l'orto nelle Braidize                                            so. 18

Da Mario Mateicigh per la Drasiza                                 so. 12

Da BAstiano Cruscilla per l'orto drio il Castelo L. 1 so. 10

Da Supp.o Michel Iliassigh per l'orto soto la porta so. 14

Dali eredi q. Frane Rogouigh                                     L. 1 so. 4

Da Matio Ruman                                                                                L. 1

Da Paue Fabigh                                                                                  L. 2

                                                                                                ----------------

                                                                                    Suma      L. 85 so. 5

 

f 69v

 

Si porta ladietra Suma di lire otanta et cinque soldi

            cinque, dico                                                                L. 85 so. 5

Da Matio  Matiasigh delo Conkugh                                 so. 16

                                                                                                            ---------------

                                                Riceue di danaro Suma    L. 86.-

 

                        Segue la spessa contro per mancar carta.

Iuan Sandagl Gastaldo dela Scola della Comune

deue auer per spessi per mezo manzo che compro dal

Benco Pilipligh                                                                       L. 30

Adi 21 Genaro 1661 contp al Furlanigh

            per dar per lire                                                            L. 7

Per incerto                                                                              L. 1 : 10

Per tanti pagati ad Supano Michel

            per lauori alle campane                                              L. 2 : 16

Per tanti pagati a Matio Sandagl per sue      

Zornade al domo come per suo bolino appare           L. 3

Per Vino che a uendoto dala comariza et

            Iadre Vicigh nela Caniuo della 

            mar.a spodi 2, val                                                       L. 12

Per spodi uno Vino chi e tolto dal Bere ..   L. 6

Per Vino spodi un dato in caneua della

            mar.a et auto dal Petro Velan                         L. 6

Per tanti pagati al Anton Hiraz per una

            Vaca al Anton Hiraz lire uentiquatro    L. 24

 

Adi 13 Agosto 1662. diede al piouano ...     L. 12

17 otobre per due candeloti comprati         L. 8

27 9bre 1662  al Mateus pago                             L. 5 : 18

al mistro Martin formento staroli 3 val                      L. 6

            Contra partida                                                             L. 189

                                                                                                ---------------

                                                    L. 313

1663 ali 7 marzo al duzenti conto                              L. 12

1664 9 marzo per l'opera for.to staroli 1    L. 2

1663 per Vin lauoro al Michel Mikulih

            Gastaldo della mar.a                                       L. 3

1664 li 18 marzo mistura spodi 5, val                        L. 17

1665 li 28 feb.ro  .... ...                                               L. 2

                                                                                                -----------

                                                                                                            L. 349

 

 

 

f 70r

                                    Spesa di danaro

Il Iuan Sandagl Gastaldo a spesso per far

            Segorud.ali Vinari                                                      L. 6

A pagato al Zuane Patai per sonar

            L'aue Maria per morti                                     L. 4

A dato a Martin Slauigh di Vragnia per

            lauori nella Capela                                                     L. 19

Di piu al d.to Zuane Patai                                           L. 4

Di piu mandati al Zuane Belosigh

            Cogitri per sui fatichi                                     L. 4

Di piu a dato a conto della maza della

            Chiesa in doi volte                                                      L. 24

Di piu a speso col prozupo per

            Bisogni dela Scola                                                      L.    so. 5

Deto a spesso  per il Cante dela Cresma                    L. 1 : 4

Deto a spesso per tela comprata

            per repezar moze 2                                                     L. 3 : 4

Per aze branetizade                                                                L.   : 8

Per far liciuar li drappi per una volta             L. 1 : 4

Per vni feri sa lonzi li a spesso

            per mani di Gaspero Patai                              L.   : 14

Per sborsati nella casa in sacrestia

            soto li 30 marzo 1660.                                                L. 60

Per candela biamca per bisogno di sacrestia L. 1

Di piu mercodi dele Rogacioni a queli

            di Pas per suplic.o                                           L.   : 8

Di piu pagati al Giudici Martin Iliassigh

            d. Conelonigh per ... due zornade

            sopra il teto dal domo                                     L. 4 : 5

Di piu a contato al Martin Slauigh

            a conto di sue zornade                                                L. 6

Di piu per far zapar li Uliuari spesso

            per zornade                                                                 L. 4 : 4

Di piu pagati al Paue Dealcigh fabro

            per sui louori                                                               L. 4

Di piu per una zornada per far conbater

            le botte                                                                                    L.   : 12

Di piu per speze per lauoranti a far

            colizer le Vine et spesa                                              L. 2 : 12

Di piu a spesso per uandeano condoto le

            tole per spesa                                                  L.   : 6

A spesso col pozupo per andar per alcuni

            lauori et scoder a spesso                                 L.   : 12

Fato Boni al Martin Iliassigh et a Sime

            per il Prado per loro zornade                          L. 2 : 2

A fato Boni al Martin Luxigh per sui lauori  L. 1 : 8

Di piu a spesso per li lauoranti neli

            Vinari et conbater fumaio                              L.   : 12

Per pagato al Gerse Poloiazper sui lauori

            et condoti di calzin sabia                                L. 10 : 18

Per pagati a Anton Velan  che a

            canzato sabia                                                              L. 3

Per tanti louori con li sui manzi

            al domo et lui adotando                                              L. 2 : 3

                                                                                                -----------------

                                                                                    Suma      L. 189

 

 

f 70v

 

                        Riceuer del formento

 

Da Iue Iuanouigh                                                        st. 2

Dal erdi q. Iure Vicigh opat                           st.   scat. 3

Da Anton q. Mauar Velan                                          st. 3 scat. 3

Dali eredi q. Piero Broseuigh                         st. 3

Da Anton Peruz                                                                      st. 3

Dali eredi q. Frane Rogouigh                         st. 2

Dal Iure Rogouigh                                                      st. 3

Dal Paue Vorah                                                                      st. 3 : 3

Dali eredi q. Michel Sandagl                         st. 2

Dal Giudice Matio Serzouigh                        st. 1

Dal Iue Rogouigh                                                       st. 2

Da Martin Iliasigh d.to Conbouigh                st. 3

Da Marco Mateicigh d.to Rogouigh        st. 2 scat. 3

Da Gerse Iliasigh                                                        st.   sc. 3

Da Petar Iliasigh per il fito del molin st. 1

Dali eredi q. Matio Ragouigh                         st. 3

Da Martin Sergouigh                                                  st. 1

Da iue Fabigh et Anton Velan                                    st. 3

Dali eredi q. Pasqual Hiraz                            st.   sc. 3

Da Martin Luxigh                                                       st.   sc. 3

Da Gastaldo Gerse Velan chi fu

            auanti di lui For.to                              st. 23

Formento auto in deta casa sela scola

            de San Zorzi per ...

            per Gerse Antoseuigh  ...                    st. 14

                                                                                    ---------------

                                                                        Suma      st. 76

 

 

f 71r

 

                        Spesa di formento

 

Il Gastaldo Iuan Sandagl a speso for.to per queli di Pas

            mercodi delle Rogacioni et Venerdi tuto la spessa

            di form.to sliquato                                                                              st. 4

Di piu a dato al Sig. Piouano per conto di spesa

            che lui a speso per li maestri per couerta

            del domo come per loro del Sig. ....                           st. 16

Di piu per far zapar li Vinari a speso for.to               st. 2

Al Iacomo Tcalcigh per sui louori di fero per for.to st. 2

Di piu  al Sig. Capelano per hostie et a conto di pluacio st. 4

A speso per far il oglio fr.to Della V.a Anton Ruman           st   sc. 2

D.to consegno al Gastaldo nouo Iue Vorah                           st. 5 : 4

Adi 21 Genaro 1662. a dato al Mauro Mateicigh          st. 4

                                                                                                                        ---------------

                                                                                    Deve auere Suma sp. 5 st. 2

                                                                                    Deue dare       sp. 13 st. 4

                                                                                    Resta           sp. 7  st. 2

 

 

 

 

 

f 71v

 

                                    Riceuer del Seggala

 

Da Iue Vorah per afito di Campi                                            st. 1

Da Anton Velan et Paue Fabigh                                                         st. 3

Dala V.a q. Matio Rogouich                                                  st. 1

Da Paue Rogouigh                                                                              st. 1

Dal Gastaldo vechio Gerse Velan riceue                               st. 4

 

 

                                    Riceuer di orzo et miglio

 

Da Anton q. Mauar Velan orzo                                                          st. 1

Dali eredi q. Pietro Broseuigh                                                st. 1

Dali erediq. Michel Sandagl                                                  st. 1

Da Anton Peruz                                                                                              st. 1

Da Matio Chinel d.to Mandigh                                                          st. 1

Da Martin Sergouigh                                                                          st. 1

Da Oaue Rogouigh                                                                             st. 1

Dala V.a Rumagniza                                                                          st. 1

Da Marco Mateicigh miglio                                                   st. 1

Da V.a q. Matio Rogouigh miglio                                          st. 1

Dal Gergor Velanigh Gastaldo vechio riceuto           st. 6

                                                                                                            ------------

                                                                                                Suma  sp. 3

 

                                    Riceuer di mistura bianca

 

Il Gastaldo a riceuto dal Gerse Velan Gastaldo vechio st. 19

 

 

 

f 72r

 

                                    Spesa di Segala

 

Staroli 4 segala data in elemosine                              st. 4

                                                                                                            -------------

                                                                         Deue auere         st. 4

                                                                        Deue dare    sp. 1  st. 4

                                                                        Resta        sp. 1

 

                                    Spesa di orzo et miglio

Il Gastaldo a speso orzo per far zapar li Vinari  st. 1

A speso per colizer li Vinari                                                              sca. 3

Il d.to consegno al Vorach Gastaldo nouo                 st. 2

                                                                                                            ------------------

                                                                                    Deue auer      st. 3

                                                                                    Deue dar sp. 3

                                                                                    Resta    sp. 2 st. 3

 

 

                                    Spesa di Mistura Bianca

Il Gastaldo a speso per zapar li Vinari                                   st. 6

Al Antonio pengar per sui fatichi                                           st. 1

A speso per far il oglio mistura                                              st. 1 : 3

Il d.to consegno al Bastian Cruxila per tante spese st. 4

Deto consegno al Vorah GAstaldo nouo                                st. 3

                                                                                                            ---------------

                                                                                     auere         st. 15

                                                                                     dare          st. 19

                                                                              resta               st. 4

 

 

 

f 72v

 

                        Riceuer di Mistura

 

Da Iue Iuanigh d.to Rogouigh mistura                                   st. 11

Dali eredi q. Iure Vicigh di Canpanaro                                  st. 2

Da Iure Suanigh per afito a spesso                             st. 2

Da Anton Velan q. Mauar                                                                  st. 8

Dali eredi q. Petar Broseuigh                                                 st. 19

Da Anton Peruz deli Beni che teneua                        st. 1

Dali eredi q. Frane Rogouigh                                                 st. 12

Da Iure Rogouigh                                                                               st. 13

Da Iue Zohigl  al Iuan Hiraz                                                  st. 6

Da Paue Vorah                                                                                                st. 13

Dali eredi q. Michel Sandagl                                                 st. 12

Da Matio Sergouich                                                                           st. 4

Da Anton Peruz                                                                                              st. 14

Da Martin Iliassigh d.to Coneglonigh                                    st. 2

Da Amton Velan                                                                                             st. 3

Da Marco Rogouigh                                                                           st. 12

Dala V.a q. Benco Velan                                                                    st. 1

Da Mauar Velan                                                                                             st. 5

Dali eredi q. Martin Luxigh                                                   st. 4

Da Gerse Poloiaz                                                                                st. 2

Da Pre Zuane Patai                                                                             st. 2

Da Iue Iliasigh                                                                                    st. 1

Da Iuan Hiraz                                                                                     st. 4

Da Iuan Lourecigh                                                                              st. 1

Da Martin Cusmanigh                                                                                    st. 3

Da Mate q. Crese Velan                                                                     st. 2

Da Gergo Trost                                                                                               st. 1

Da q. Iure Trost                                                                                  st. 4

Dala V.a q. Matio Rogouigh                                                  st. 13

Da Martin et Iure Sergouigh                                                  st. 8

Da Paue Rogouigh                                                                              st. 11

Dala V.a q. Anton Ruman                                                                  st. 2

Da Matio Ruman                                                                                            st. 1

Dali eredi q. Pasqual Hiraz                                                    st. 4

Da Iure Velan                                                                                     st. 1

Da Mico Chinel                                                                                              st. 1

Dal Gastaldo vechio Gerse Velan a riceuto               st. 155

                                                                                                            --------------

                                                                                                            Sp. 57 : 3

 

 

f 73r

                        Spesa di Mistura           

Speso il Gastaldo per cerchi mistura                          st. 2

...per far colezer le Vine                                                         st. 2

....dato al Matio Miclauich per oglio

            per Bisogno della ....                                                   st. 8

... a dato al Sig. Capelano per opeuaria                     st. 17

....a dato ali canpanari cheli va per lauor                   st. 12

... a consegnato al Gastaldo nouo Iue Vorah              st. 61

                                                                                                            --------------

                                                                                                Suma Spodi 17 : 2

                                                                                                Dar  sp.   57 : 3

                                                                                                Resta sp.  49

 

                        il contascrito da con Gerse Sergouich

 

 

 

f 73v

 

                                    Ricever di Vino

Da Iue Rogouigh d.to Iuanouich                                            sp. - sb. 24

Da Anton Velan q. Mauar                                                                  sp. 2

Dali eredi q. Petar Broseuigh                                                 sp. 2

Dali eredi Iue Vicigh Canpanar                                             sp. - sb. 4

Dali erediq. Frane Rogouich                                                  sp. 2

Da Iure Rogouigh                                                                               sp. - sb. 30

D'Anton Hiraz                                                                                    sp.-  sb. 24

Da Paue Vorah                                                                                                sp. 3 sb. 12

Dali eredi q. Lucha Iliasigh                                                    sp. - sb. 6

Da Anton Velan                                                                                              sp. - sb. 13

Da Marco Mateicigh d.to Rogouigh                                      sp. - sb. 18

Della V.a q. Benco Velan                                                                   sp. - sb. 2

Da Mauar Velan                                                                                             sp. - sb. 2

Da Gerse Iliasigh                                                                                sp. - sb. 2

Da Matio Chinel Mandigh                                                                 sp. - sb. 8

Da Iuan Hiraz                                                                                     sp. - sb. 12

Da Iue Lourigh                                                                                               sp. - sb. 4

Da Paue Fabich                                                                                               sp. - sb. 15

Da q. Matio Rogouigh                                                                        sp. 2 sb. -

Da Martin Sergouigh                                                                          sp. - sb. 18

Dala V.a q. Anton Ruman                                                                  sp. - sb. 24

Da Gio: Bat.a Belueder                                                                      sp. - sb. 10

Da Martin Crismanigh                                                                        sp. - sb. 3

Dali eredi q. Iure Trost                                                                       sp. - sb. 4

Da Tonsa Hiraz                                                                                               sp. - sb. 4

Da Anton Peruz et Gerse                                                                    sp. 2 sb. 12

Da Sig.r Gio:                                                                                       sp. - sb. 2

Vino vechio receuto dal Gerse Velan spodi               sp. 22

                                                                                                            ------------------

                                                                                                                        Sp. 49 : 5

 

 

f 74r

 

                                    Spesa di Vino

 

... per far colizer la Vina                                                        sp. - sb. 9

..... chiesa per Comonione                                                      sp. - sb. 1

... per far il oglio                                                                     sp. - sb. 6

Il Prima Quaresima et per dolli in piu volta      sp. 9 sb. 28

... dar alli Vrari che condusero toli

            in piu volte ...                                                              sp. - sb. 3

... Epifania al Capelano et a queli 

            che condusero acqua                                                              sp. - sb. 4

Vino Rinunciato al Vorah Gastaldo nouo                              sp. 12

per auer roto del fondi fu  auer Suma  --------

Per spesso di Vino Vechio come nal anti carte apare

et di stesso per la Suma di spodi tre staroli Vint due  Sp. 2 sb. 23

 

 

 

f 74v

 

                                    Riceuer di Vino Vechio dal Gataldo Gerse Velan

Cio in doi Botte spodi Vinti doi quali si aposti qui drio

et et Cusi sei dara la centra Partida di spessa ....

 Manje poznate riječi u "Kvaderni od dot"

 

Aer - zrak.

Almozina - milostinja.

Amit - amikt, naglavnik.

Ankonija - slika, oltarna pala.

Balote - glasovanje pomoću kuglica.

Bandižat - vezati.

Bandunal - zasun, brava                                         

Bar - bar, vrst žitarica, hrana za ptice.

Bati se - bojati se.

Beč - sitan novčić.

Broeni dinari - gotovina.

Butin - plijen.(tal. bottino).

Cizur - porez (census).  

Držane - vo|enje,  upravljanje.

Duplir - debela kratka svijeća.

Eildrih - Sv. Ulrih, crkva u Novakima Pazinskim.

Fit - najam.

Fegura - slika, na oltaru.

Franža - resa, čipka na rubu.

Griža - dizenterija.

Hiša - kuća.

Ioldrih - Sv. Ulrih, crkva u Novakima Pazinskim.

Jeruh - jednogodišnje janje.

Kandelot - oveća svijeća.

Kamik (uleni) - kamenica.

Kareštija - nestašica

Kaška - velika škrinja, (chassilio)

Kordati - dogovoriti.

Krizmu prinese - koji je iz Pazina donio Sveta ulja na Veliki Četvrtak, pošto je ta ulja iz Katedrale donio dekan za cijeli dekanat.

Križar, krišnar, krišnak, križak, križnik - koji nosi križ.     

Križni - dani u Velikom tjednu.

Krstivnik - krstionica

Kvaderna - knjiga, bilježnica.

Likuf, likof - mala svečanost na završetku radova.

Loitre -  ljestve.

Masarija - posu|e

Mastra, mastura - mješano žito (mixtura).

Mavrica - duga.

Morija - pomor, epidemija.

Milezim - nadnevak, dan, mjesec i godina.

Napredak - dohodak

Naspet - ponovno, opet.

Oblak - kabao, badanj.

Oblija - šropljenje

Opasilo - dugački stijenj namočen u vosak kojim se na "prekrst" opaše crkva izvana, a onda reže i dijeli ljudima.

Opevar, opevač - ministrant, koji poslužuje kod mise.

Oštijar - koji peče hostije na Veliki Četvrtak.

Ovas - vrst žitarice.

Pat - ugovor.

Pirevica - vrst žitarice.

Pošes - posjed, imanje bratovštine

Prekrst - godišnjica posvete crkve.

Prietak - primitak.

Reštanti - zaostaci

Sakižat - opljačkati (tal. saccheggiare)

Sakrsant - Presveto, Poputbina za bolesnike.

Sanam, saman - sajam.

Sopet - opet, ponovno.

Spolovina - najam na pola.

Stalnica - stalak za Uskrsnu svijeću.

Stebri - stabla.

Sten - stijenj za svijeću.

Strpla ovca - dvogodišnja ovca koja se još nije janjila.

Šećal, šegal - raž (Secale cereale).

Špelta - žitarica pir, krupnik, (Triticum spelta)

Špendah - potrošio sam.

Špendija - potrošak, izdatak

Šumi - ukupno, svega.

Tansa - taksa

Trenica - "ribež", za sir ili kupus.

Vanca - ostaje.

Vancamenat - ostatak.  

Vandane - izdatak.

Viilija - vigilija, dan uoči negog blagdana.

Vijač - puta, dva vijača - dvaput.

Vintarie - inventar, najam.

Vorih Sveti - Sv. Ulrih.

Žajfa - sapun

Žlebac - crijep, kupa

 

Ima još riječi kojima ni ja ne znam značenje.


 

MJERE KOJE SE SPOMINJU:

 

Bokal: 1,415 l

Star tršćanski i venecijanski 83 l

Starić pola stara oko 40 kg,  negdje 20 kg

Spud oko 50 l

Žban  oko 4 l

Unča velika 39,75 gr

     mala 25 gr

Kvarta oko 50 kg

Librica 477 grKRATICE MJERA U TALIJANSKOM TEKSTU

 

Canpanar = Zvonar, saktistan

It., Item - Isto tako

L., lb, lib, libr. = libra, lira, novac, ili mjera

Opeuaria = služenje kod mise, ministriranje

Pozupo, posupo = podžupan, zamjenik župana

Pre = prete, svećenik

Q., q. = quondam, = pokojnog

 

Scat = dio sbana, žbana

Sb. = Sbano, žban

Sli. = staroli, = star

So. = soldini, soldi, 20-ti dio lire

Sp. = spodi, spud

St. = starol, starić

Sup.o = Suppano, Župan

V.a = Vedova, udovica

 Zahvaljujem dipl.ing. Josipu Hercegu na tehničkoj pomoći. D.Ž.

Recenzija i prikaz Irene Miličić

Hrvatska glagoljica u BoljunuAnđelko Badurina: Datja i prijatja, primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu
Dodatni izvori:
 • Jakov Jelinčić: Uporaba hrvatskog (staroslavenskog) jezika i glagoljice u župama današnje Porečke i Pulske biskupije na temelju zapisnika biskupskih vizitacija Porečke biskupije (1600.-1800.) i savčuvanih liturgijskih knjiga [PDF], VIA (Vjesnik istarskog arhiva) svezak 17, 133-156.
 • Mirjana Sladonja: Iz prošlosti istarskih bratvoština: Knjiga bratvštine sv. Roka (sv. Katarine i sv. Blaža) u Boljunu (1595.–1663.) [PDF] CCP 52 (2003), str. 73–106
 • Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Vranje u Istri (1609-1633); Državni arhiv Pazin, 1996.
 • Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Huma (1608-1639); Državni arhiv Pazin, 1999.
 • Dražen Vlahov: Glagoljski zapisi u knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672); Državni arhiv Pazin, 2003.
 • Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611); Državni arhiv Pazin, 2006.
 • Dražen Vlahov: Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672); Državni arhiv Pazin, 2008.
 • Dražen Vlahov: Knjiga računa općine Roč (1566-1628); Državni arhiv Pazin, 2009.
 • Dražen Vlahov: Zbirka glagoljskih isprava iz Istre; Državni arhiv Pazin, 2010.
 • Dražen Vlahov: Matična knjiga iz Boljuna: glagoljski zapisi od 1576. do 1640.; Državni arhiv Pazin, 2011.
 • Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591-1667); Državni arhiv Pazin, 2012.
 • Dražen Vlahov: Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579. - 1650.; Državni arhiv Pazin, 2015.

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice


Croatia, its History, Culture and Science