Glagoljica u Boljunu u Istri

Darko Žubrinić, 2017.

U monografiji [Fučić, Glagoljski natpisi, str. 99], nalazi se opis ove glagoljicom klesane ploče iz Boljuna, u župnoj crkvi sv. Jurja:


1590. ijuna dan 18.
v to vreme žjupan Juri Matijašić
kanonik pre Martin Matijašć pop Vicenc
Frlanić plovan boljunski.

U spomenutom Fučićevu djelu opisano je ukupno osam glagoljičkih nadpisa iz Boljuna, od kojih je jedan izgubljen.

Posebnu važnost za kulturnu i ekonomsku povijest Istre i Hrvatske imaju mnogobrojne sačuvani matični zapisi iz Boljuna:

Anđelko Badurina: Boljunski glagoljski rukopisi

Sljedeće tri fotografije dobio sam dobrotom g. Davida Medena iz Kanfanara, koje su mu stigle od njegova rođaka g. Antona Selara iz Kanade veljače 2017. Štivo je preslovio (transliterirao) s glagoljice na latinicu g. Anton Meden.


1640.
Ja Bernardin Velijan
plovan boljunski, sav-
kupih v Sveti Mat-
rimonij Antona Bana
od Vrani, i Lovreto
hćer pok. Gašpera
Poloica. Svedoki
Lovre Sandrović, i
Ivan Šerić, oba sta-
nuća v Boljune &
ošće
luja na 14. (tj. 14. srpnja)Na dan pervi juleja
ja Bernardin Velijani
plovan boljunski sav-
kupih v Sveti Matri-
monij Petra Bratičić
od Gole Gorici i Ivanu
hćer pok. Petra Žvanića
svedoki Jure Vazmina
i Zan Grngar oba sta-
(nuća) v Bolijune1658.
Na dan 13. oktobra, ja
pre Bernardin Velijani
plovan boljunski sav-
kupih va Sveti Ma-
trimoni Antona Pete-
ha od Žminna i Agnic
hčer Ivana Lanči
Svedoki Batišta Fidel
i Jure Žvanič uba sta-
nuča v Boljune


Riječ boljunski, koju vidimo u  trećem redku prethodnog dokumenta.
  • Anđelko Badurina: Boljunski glagoljski rukopisi, Historijski arhiv Pazin, 1992.
  • Mirjana Sladonja: Iz prošlosti istarskih bratvoština: Knjiga bratvštine sv. Roka (sv. Katarine i sv. Blaža) u Boljunu (1595.–1663.) [PDF] Croatica Cristiana periodica 52 (2003), str. 73–106.
  • Dražen Vlahov: Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672); Državni arhiv Pazin, 2008.
  • Dražen Vlahov: Matična knjiga iz Boljuna: glagoljski zapisi od 1576. do 1640.; Državni arhiv Pazin, 2011.
  • Anđelko Badurina
Croatian Glagolitic Culture in Istria

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice