Anđelko Badurina:

Datja i prijatja, primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša u Martinšćici na otoku Cresu (Knjiga I., 1578 - 1618)

Dr. fra Anđelko Badurina (1935.-2013.), kojega sam često posjećivao u Institutu za povijest umjetnosti, jednom mi je prigodom darovao svoju staru disketu na kojoj se među inim nalazio i važan tekst pod naslovom "Datja i prijatja". Tom mi je prigodom dr. Badurina dao dopuštnje da ih objavim putem Interneta, na čemu mu i ovom prigodom najljepše zahvaljujem. Radi se o pripremnom materijalu za njegovu knjigu "Datja i prijatja Samostana franjevaca trećoredaca u Martinšćici" koja je objavljena godine 1992. u tadašnjem Historijskom arhivu (danas Državnom arhivu) u Pazinu. Niže slijedi uvodno štivo fra Badurine, a nakon toga i transliteracije (preslovljenja) Datja i prijatja s brzopisne glagoljice na latinicu. Izvorni digitalni dokument, koji je još početkom 1990tih tipkao fra Ađelko Badurina, pažljivo je pregledala i uz veliki trud osposobila Mirna Lipovac: Datja i prijatja [PDF], Rječnik [PDF].

 

Darko Žubrinić, 2017.

Sadržaj:

        

 
Datja i prijatja iz Martinšćice na otoku Cresu.
Zahvaljujemo fra Vici Blekiću na dopuštenju za objavljivanje ovih fotografija.Brzopisnom glagoljicom pisana datja (izdatci).
"DATJA I PRIJATJA" SAMOSTANA FRANJEVACA TREĆOREDACA U MARTINŠĆICI


          To je zapravo blagajnički dnevnik, knjiga primitaka i izdataka, (prijatja i datja) samostana franjevaca trećoredaca-glagoljaša Sv. Jeronima na Martinšćici na otoku Cresu.

Knjiga I.

          Čuva se u Provincijalnom arhivu Franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu, na Ksaveru, Jandrićeva 21.[1] U istom arhivu čuvaju se još tri ovakve knjige pisane glagoljicom i još nekoliko manjih bilježnica pisanih latinicom, a sadrže samostanske račune do 1920. godine. Do 1840. pisane su glagoljicom, a kasnije latinicom.

          S jedne strane knjige pišu se primici, "Prijatja", a s druge, tako da se knjiga preokrene, pišu se izdaci, "Datja".

          Ovakve knjige vodili su svi trećoredski samostani u Hrvatskoj (Istra, Kvarner i Sjeverna Dalmacija).

          Ovi blagajnički dnevnici dragocjeno su vrelo podataka ne samo za upoznavanje života u samostanu i mjestu gdje su vođeni, nego i za povijest gospodarstva cijele regije. U njima nalazimo podatke o kretanju cijena pojedinih roba i nadnica, ali i podatke o putovanjima i poslovima fratara. Isto tako oni će biti zanimljivi i za jezikoslovce.

          U ovoj knjizi "Prijatja" teku od godine 1578. do 1618. Od stranice 2. do 125. Prva stranica je izostavljena u paginaciji. Greška u paginaciji je u od stranice 23. do 28. Nedostaju stranice od zaključno 27 do uključno 102. "Prijatja" tako imaju sada ukupno 47 ispisanih stranica. "Datja" pak teku od 1584. Na početku "Datja" nedostaje 38 paginiranih stranica, tako da knjiga sada počinje sa stranicom koja nosi broj 39 i ide do 1618. godine, do stranice 305. Izvorna paginacija teče do stranice koja nosi broj 160. Pri paginaciji zbila se greška, tako da je pisar sa stranice 100, prešao na stranicu 111 (1011). Paginacija je izvršena arapskim brojkama, tintom u gornjem vanjskom kutu. Paginaciju "Datja" od stranice 160 do kraja izvršio je autor ovog prijepisa olovkom arapskim brojkama na istom mjestu kako je izvršena i u originalnom dijelu.

          Tako knjiga sada ima ukupno 152 sačuvana lista, s navedenim greškama u numeriranju stranica.

 

          Knjiga je formata 210 x 308 mm. Pisana je na papiru. Papir ima vodeni znak: zvijezda i sidro. Sveščići se sastoje od 6 do 9 araka. Sada ima ukupno 9 sveščića, s ukupno 152 listova. Na početku Datja nedostaje jedan sveščić, (38 stranica). Između Datja i Prijatja odrezano je 10 listova (u dva sveščića) koji su ostali prazni pa ih je netko kasnije iskoristio u druge svrhe.

          Knjiga je uvezana u kožu smeđe boje, koja na vanjskoj strani ima utisnute ukrase koji se sastoje od geometrijskih likova.

          Na početku dijela Prijatja nekoliko je listova na vanjskom rubu oštećeno, tako da se ne vidi iznos lira koliko stoji pojedina roba ili usluga.

          U dijelu Prijatja, nedostaju drugi i treći sveščić po redu, koji sadrži primitke od godine 1588. do 1613. (ukupno 75 stranica).

 

          Valuta u kojoj se troškovi bilježe je lira (Libra, librica) a bilježi se isprva lbr, s naznakom abrevijacije, nekad lib, zatim lr, ili naprosto l. Zato ćemo u transliteraciji ispuštati naznaku i pisati samo iznos brojkama, s točkom i cticom, (._) iza brojke za cijele lire, odnosno crticom i zarezom (-,) ispred broja ako se radi samo o soldinima. Jedna lira inače ima 20 soldina, kao sastavnih jedinica.

          Obračun troškova vršio se na kraju mjeseca i to pred cijelom samostanskom zajednicom, "prid fratri", "pred fratri", "s fratri", "prid fratri u rifetoriju", "prid fratri u rifetoriju pod zvonac", i sl.

 

          Godišnji obračuni se ne vrše, nego se svake treće godine, prigodom provincijalnog pohoda, ili na provincijalnom kapitulu, vrši obračun salda, tj. ne obračunavaju se apsolutne svote primitka i izdatka, nego se samo naznačuje saldo, koji je češće negativan, a on se naznačuje tako "i osta mostir dužan vardijanu", a to se onda u sljedećoj godini izravnava.

 

          Knjige vodi i piše gvardijan ili njegov vikar.        

          Način pisanja, pravopis, i nazivlje, jezik ovisi o tome odakle je rodom gvardijan, odnosno pisar ("škritur") koji vodi blagajnički dnevnik. Članovi trećoredske provincije u ovo doba bili su pretežno s Kvarnera i sjeverne Dalmacije.

          Mnogi su i nevješti u pisanju, osobito isprva, pa ima mnogo nezgrapnosti i pogrešaka, ali se već iza nekoliko mjeseci pisanja rukopis popravlja i ustaljuje.

 

          Prijepis je vršen metodom transliteracije, bez popravljanja očitih pogrešaka, ili čudne vokalizacije (prekomjerno ubacivanje vokala) nekih pisara. To će biti zanimljivo za jezikoslovce. Isto tako za jezikoslovce će biti zanimljivo i pisanje "jat"-a, koje razni pisari različito rabe. (Jedan pisar za sebe u prvom licu piše "Jaa" (="jat" + "a"). Dilemsko je čitanje već i samog naslova: "prijatja" (= doslovce) ili "prijaća" (= fonetski). Neki pisari pišu "prijah", drugi "prieh", a neki čak i "prih" ili "preh". Isto vrijedi i za pisanje sve tri varijante slova i "i", "iže", "đerv", koji se različito koriste. Prejotacija slova "a" i "e", kao i postjotacija nekih konsonanata, kao na pr. "n" (kon=konj") ili "l" (=lj), veoma varira. Neki pak "škrituri" imaju poteškoća s umetanjem ili ispuštanjem samoglasnika i vokala. Tako će neki umjesto "fra" pistar "fara" ili čak "far Anton" umjesta fra Anton. Isto tako riječ tratnja (trošak) veoma različito se piše: tratna, tratnja, taratnja, taratna itd. Zaštitnika samostana Sv. Jeronima, neki će pisati kao "S. Erolima", a drugi kao "S. Jerolima" (pisano sa "đerv").

 

          Za imena gvardijana i provincijala, odnosno za datume i mjesto njihova rođenja i smrti, potrebno je konzultirati nekrologij provincije: Imenik preminulih redovnika samostanskog III reda S.O.F. Redodržave S. Jerolima u Dalmaciji Kvarneru i Istri, popunio i ciklostilom natiskao f.S,M.I. (= Stjepan Ivančić), Zadar 1910. ili novije izdanje iz 1980. koje posjeduju svi trećoredski samostani. (Novo dopunjeno i promijenjeno izdanje 1985).                            

         

          Budući da sam ovo prepisivao u više mahova i navrata, možda sam ponegdje bio i nedoslijedan, ili sam ponegdje i ja pogriješio, ali za jezikoslovce će to biti zanemarivo. Neka konzultiraju izvornik.

 

 

"P R I J A T J A"   - P R I M I TC I

 

Str. 2

* Č * F * N * Đ * (1578.g)   M A J A    P R V I   D A N

Ja fra Juraj Brunčić[2] budući gvardijan S. Erolima u Martinšćici pišem sve ča primamo mostira i sve lemozine ke se pušćaju crikvi našoj prid fratri.

Najprija prijah za vunu mostirsku za libric 100                                                 lbr     50...

Pak prijah za pet kožic mostirskih                                                                       70.‑

Prijah za ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

          Učinismo račun miseca maja i bi prijaća                                                           50,..  

 

Ijun

Prijah za fit od ovac z Briškoga za sada                                                                      100,..

Prijah za jarinu od janac za libric 5                      ..

          Učinismo kvateran miseca ijuna i bi prijaća                                              180.‑

 

Ijula

Prijah za luticu za 5 viktrte                                                                                    ..

Prijah za 40 libric sira uvsem                                                                                          ..

Prijah za fit ot.........                                                                                                        ..

Prijah za pedeset i dvi librice sira                                                                                            16.‑

          Učinismo račun miseca ijuleja i bi prijaća                                                    32,4

 

Prih za deset libric sira                                                                                          2,10

Prih za pedeset libric sira u vsem                                                                        12,10

          Učinih račun miseca agusta i bi prijaća u vsem                                          15.‑

 

Prih za muku ozimčenu za kvarte 2                                                                       4.‑

Prih za fit od ovac z Briškoga od Filipca                                                                                 100.‑

          Učinismo račun miseca sektebra i bi prijaća                                                       104.‑

 

Str. 3

Prih od oca ministra za sir                                                                                               2.‑

Prih za muku ozimčenu                                                                                        3,7

Prih za kvartu pšenice                                                                                                     3.‑

          Učinismo račun miseca oktebra i bi prijaća                                                  8,7

 

Prih za muku ozimčenu                                                                                        3,15

Prih za ozimac                                                                                                     8.‑

Prih na Božić limozine u crikvi                                                                               1,5

Prih ča mi daše Uskoci za idro ko zgubiše                                                           10,10

          Učinismo račun za dva miseca novebar i dektebra                                   23,10

 

Prih za vino u vsem                                                                                              6,8

Prih za kruh veće krat                                                                                                      1.‑

Prih za ocat na dvi vote                                                                                                   ‑ ,10

Prih za nversarij[3] z Vrane za Sidrovića ženu Franicu                                           25.‑

          Učinismo račun za 3 miseci, envar, prvar, marača i bi p.                          33,4

 

Prih za ocat za 2 sića i edan vrč                                                                           2,7

Prih za obatinu za 3 librice                                                                                               1,4

Prih oferte na križu i na Vazam                                                                             2,12

Prih ča plav dobi na navi na dobar raćun                                                             41.‑

          Učinismo račun miseca aprila i bi prijaća                                                   47,3

 

Prih za dva anversara od Huhulke                                                                         5.‑

 

Str. 4

·       1579. maja na 9. dan ja fra Matii Dražoević[4] budući za vardijana u Martišćici    

     pri S. Erolimu pišem limozinu

          ča primam. Naiprije prieh

 

Prieh za niki bil star od fra Šimuna                                                                        3.‑

Prieh za muku od Filasa za muku                                                                         1,12

Prieh za 3 čtvtali[5] pšenice                                                                                               2,12

Prieh za ednoga janca od soldati                                                                             1.‑

          Učinismo račun miseca majaa i bi prieto                                                      8,4

 

Ijuna

Prieh za za vino                                                                                                      - ,5

Prieh za vunu mostirsku                                                                                               56,8

Prieh za 12 kožic janetih                                                                                         6,10

Prieh za ocat                                                                                                           ‑ ,18

          Učnismo račun miseca ijuna i bi prieto                                                                 64,13

 

Ijuleja

Prieh za fit od ovac od Filipa                                                                                13.10

Prieh za sir za 112 libric                                                                                                 28,20

Prieh za janci is Pad(o)ve[6]                                                                                      3,17

Prieh za kruh i sir                                                                                                           - ,9

Prieh za janci iz Grmova                                                                                         2,18  

Prieh lemozine od nikih vlastel                                                                                1.-

          Učinismo račun miseca ijuleja i bi prieto                                                            141,4                              

Agsta i sktebra

Prieh ča plav dobi                                                                                                           6.-

Prieh za 10 libric sira                                                                                                      2,10

Prieh za kruh i meso i ednu kožicu                                                                                  1,6

Prieh za 10 libric muke ozimčene                                                                             1,7

Prieh ča dobi poslak                                                                                             2.-

 

Str. 5

Prieh ča dobi torkul                                                                                                         1,6

Prieh ča dobi plav                                                                                                           1.-

Prieh limozine na nikom brodu                                                                              1,7

Prieh za jednu kožicu                                                                                                     - ,10

          Učinismo račun miseca agusta i sktebra i bi prieto                                    17.-   

 

Oktebra

Prieh za 19 kvarat ozimca                                                                                   34.-

Prieh za sir pozni                                                                                                            7.-

Prieh za ednu kvartu muke pšenične                                                                       3,10

Prieh ča plav dobi i niku žuntu                                                                                2,16

          Učinismo račun miseca oktebra i bi prieto                                                  47,6

 

Novebra

Prieh za vino na veče krat                                                                                   42,8

Prieh za vunu objajetinu                                                                                           8.-

Prieh za fit ovac iz Briškog                                                                                103.10

          Učinismo račun miseca novebra i bi prieto                                              153,18

 

Dektebar

Prieh za Božić oferte                                                                                               - .17

Prieh za po kvarte ozimca                                                                                          1.-

          Učnismo račun miseca dektebra i bi prieto                                                            1,17

 

Enra

Prieh ča plav dobi                                                                                                           3,8

Prieh limozine od nikih soldati                                                                                  2.-

          Učinismo račun miseca enara i bi prieto                                                      5,8

 

Str. 6

·       1580.

Prva

Prieh ča plav dobi                                                                                                           - ,9

Prieh za veslić                                                                                                       ?

Prieh na križ na Veli Petak i na Vazam                                                                     2,7

Prieh ča plav dobi                                                                                                           5,6

          Učinismo račun miseca prvara marča i aprila

           i bi prieto ti tri miseci                                                                                     9,5

 

·       1 5 8 0.  Maja na 24

DOTLEN SALDAN RAČ OD KVATERNA. I pročaja.

 

Maja

Prieh za muku                                                                                                                4,18

Prieh za kožice mostirske                                                                                        2,8

Prieh za jedan reversari(j) za pokoinoga Furića                                                     25.-

Prieh za jedno veslo                                                                                                1,16

Prieh ča plav dobi                                                                                                           1,

          Učinismo račun miseca maja i bi prieto                                                      35,5

 

Str. 7

Ijuna

Prieh za vunu mostirsku libric 140                                                                                                                            62.-

Prieh za fit ovac iz Briškoga                                                                              103,10

Prieh za niko trsje ko da Franić Ćirlečić

                 za dva anversarija                                                                                        47.-

          Učinismo račun miseca ijuna i bi prieto                                                                       214,10

 

Ijuleja

Prieh za janci prodani na Padovi                                                                              1,15

Prieh za jarinu mostirsku                                                                                         1,4

Prieh za sir za 20 libric                                                                                                   5.-

Prieh za fit od vertla zad Stoga Martina                                                                      - ,15

          Učinismo račun miseca ijuleja i bi prieto                                                      8,14

 

Agust

Prieh u ime fita ovac iz Briškoga za pagu ka ima priti                                                8,10

Prieh za sir u svem                                                                                                         12,5

Prieh za edan pogreb za jančića                                                                                     3.-

Prieh za edan obruč ki viščaše                                                                                 2,4

Prieh za vino na veće krat                                                                                              3,10

Prieh za travu od Kučića, vinograda                                                                                1,17

Prieh za smokve za 5 libric                                                                                         - ,10

          Učinismo račun miseca agusta i bi prieto                                                 31,16

 

Sektebr

Prih ča brod dobi od Martina                                                                                    1.-

Prih za nike kože ovče, šest kož                                                                             2,8

Prih za edan univeršarii od mis s Padove                                                             20,5

          Učinismo račun miseca oktebra i bi prieto                                                           36,10

DOTLEJ SALDAN KVATERAN. Jišći od traćenja.

 

Novembar

Prieh za vino na veće krat u semu                                                                                     7,16

Prih za sir od oca ministra                                                                                       1,4

Prieh za vino na veće krat                                                                                         7,1

Prieh limozine od niki gosti                                                                                       1.-

Prieh za sir od fra Matija                                                                                          - ,15

Prieh ča plav dobi                                                                                                           4.-

          Učinismo račun miseca novebra i bi traćeno (sic!)                                     22,16

 

Dektebra

Prieh za fit ovac iz Briškoga                                                                                 58,15

Prieh ča plav dobi                                                                                                            9.-

Prieh za Božć oferte                                                                                                1,4

Prieh za ribe                                                                                                            - ,12

 

Str. 8

Prieh ča brod dobe                                                                                                 1,7

          Učinismo račun miseca dektebra i bi prieto                                                          61,?

 

Jenvara

Prieh ča brod dobi                                                                                                          1.-

Prieh za ribe                                                                                                            - ,15

Prieh za pšenicu                                                                                                             2.-

          Učinismo račun miseca envara i bi prieto                                                               3,15

 

Prvara

Prieh ča brod dobi                                                                                                          6.-

 

Marča

Prieh na Veli Petak na križu oferte                                                                          1,13

Prieh za fit od ovac uz Briškoga od bravara                                                          11.-

Prieh na Vazam oferte                                                                                            1,14

          Učinismo račun miseca prvata i marča i bi prieto                                       20,7

 

Aprila

Prieh za dva airšarija od Rumina s Padove                                                              5.-

Paki za dva vršarija od Antona Fabianića                                                                5.-

Paki prieh od Franice Kunčića za niveršarii                                                           25.-

Paki prieh za jedan vršarii za mater pokojne Mišanke                                           25.-

Paki prieh za fit od ovac z Briškoga                                                                      30.-

Paki prieh za kuću ča mankaše nadoplatit                                                            13.-

·       1581. na 3 maja

Budući kapitul pri s. Marii na Glavi otoka Krčkoga, ja fra Matii Dražijević vardijan s. Jerolima od Martišćice pridajem moj pravi račun tako od prijatja tako od traćenja prid poštovanim ocem ministrom fra o. Feliciem Ruzarićem Zadraninom pred poštovanimi oci suci fra Anbrožom Milohnićem fra Jurjem Bročićem i pred ostalimi oci od kapitula i osta za u dva leta dužan mostir vardijanu u vsem libr. 5

                                         Ja fra Jurai Brščić, Vigližanin

                                         kacilir redovski pisah aprižete

 

Str. 9

·       1581. na 10 maja

Budući postavljen za vardijana poštovani otac fra Juraj  Bručić[7] ta isti dan pride poštovani otac komesarii otac fra Jurii Mršić zapovida da ima posuditi rečeni vardijan edan manipul i posuditi jedan manipul mostirski S. Marije s Prvića ondi aprežete i cetera.  *Ja* fra Juraj Brščić kancilir redovski pisah po zapovidi poštovanoga oca komesarija aprežete.

Ta isti manipul ja fra Juraj Brunčić dah u ruke fra Mikuli Šigoviću od Raba ki biše vardijan pri S. Mariji na Prviću.

 

A di 13 Mazzo 1588. In Convento di S. Gerolimo nela Vale di S. Martin Presente Il Mto. R.do padre fra Fran.co Blazzevich da Osero ora provinciale et li M.to R.di Definitori et molti altri R.di Padri nel tempo della chon.gresione avendossi per sua begnita datami et concessami un peso di Cantore apreso il mio chastelo di largeza nela Mezavia di Lapazo, et io per sua chortesia li dette al deto chonunto. Uno orto apreso la sua draga et quale fu altre uolte dela qu. Franiza Polgiancha et

chosi li facio donazione inter vino che sia sua libera mente et per fede mi Stefano Sforza o fato la presente nota di mano

propria.[8]

 

Str. 10

·       1581. miseca maja na 10. dan ja fra Juraj Brčić pišem lemozine ča prima mostirsku najprie

Prieh za vu(nu) mostirsku                                                                                    42.-

Prieh za osam kožic janećih                                                                                            2,12

          Maja bi prijato                                                                                          44.12

 

Ijuna

Prieh za 14 libric sira                                                                                              3,4

Prieh za janci iz Grmova                                                                                           4.-

Prieh za fit ovac iz Briškoga                                                                                         103,10

          Ijuna bi prijato                                                                                                   110,14

 

Ijuleja

Prieh za 130 libric sira                                                                                            31,5

          Ijuleja bi prijato                                                                                         31,5

 

Agušt niš

 

Sektebra za sir od oca ministra                                                                                4,6

 

Oktebra

Prieh za 5 kvarat pšenice                                                                                     12,10

Prieh za jedan veršari(j) za Mikulu iz Briga                                                               4,5

Prieh za 140 libric smokav                                                                                    14.-

Prieh ča plav dobi                                                                                                    5.-

Prieh na Sisveti oferte                                                                                              - ,10

          Bi miseca oktebra prieto                                                                                      57.-

              (Krivo zbrojeno, ispravno je 36,5)

 

Novebra i dektebra prieh za smokve                                                                      8.-

Prieh lemozine od gospodina kneza                                                                         6.-

Prieh oferte za Božić                                                                                               2.-

Prieh ča plav dobi                                                                                                    1,5

          Bi prieto novembra i dektebra                                                                              17,5

 

Str. 11

·       1582. (arapskim brojkama)

Jenvar

Prieh za fit ovac od bravara iz Briškoga                                                              103,10

Prieh za kruh i muku i vino kada ulje naidosmo                                                       12,4

Prieh za vunu obetinu za 3 librice                                                                                    1.-

          Bi prieto jenvara                                                                                      116.14

 

Prvara

Prieh ča plav dobi na kožah                                                                                    24.-

Prieh za niko tamno pivo (sic!)                                                                                   8,10

Prieh za muku ozimčenu                                                                                           13.-

Prieh za grah čičericu za po kvarte                                                                                      1,10

Prieh za vino mufu za dva sića                                                                                       1,10

          Bi prieto prvara i marča ta dva miseca                                                                 41,10

 

Aprila prieh oferte na Veli Petak i na Vazam                                                              2,10          

·       1582. Maja pišem ča primam mostirskoga ja vardijan fra Juraj Brunčić.[9]

Najpri za nike kožice ovčje mrline                                                                          2.-

Za kruh i vino                                                                                                                 1.-

Prieh za triruci                                                                                                                3,13

          Bi prieto maja                                                                                                       6,13

 

Ijuna

Prieh limozine u crikvi                                                                                                3.-

Prieh za vino i za kruh                                                                                          1,10

Prieh za libric 100 vune denat (sic!)                                                                    55,10

 

Str. 12

Prieh za 5 kožic janećih                                                                                        2.-

          Ijuna bi prieto                                                                                              62.-

Ijulja

Prieh ča plav dobi od ula                                                                                     93.-

Prieh za fit ovac iz Briškog                                                                                103,10

Prieh za 100 i 15 libric sira                                                                                   28,15

          Bi prieto ijuleja                                                                                                  225,5

 

Agušta 1582.

Prieh za 40 libric sira                                                                                                        10.-

Prieh ča plav dobi                                                                                               12.-

          Bi prieto miseca agušta                                                                                           22.-

  

Sektebra ne bi prieto ništar

 

Oktebra

Prieh za ednoga praza                                                                                         2,13

Prieh za travu u Kunčić                                                                                        3.-

Prieh ča plav dobi                                                                                                3,10

          Oktebra bi prijato                                                                                                    9,4

 

Str. 13

Novebra

Prieh u crikvi na Svisvete oferte                                                                            1.-

Prieh za kvartu pšenice                                                                                        3.-

Prieh za 6 kvarat masture                                                                                   10.-

          Novebra bi prieto                                                                                         14.-

 

Dektebra

Prijah na Božić oferte                                                                                           1,17

Prijah za ocat i luk                                                                                                1,12

Prieh od ovac iz Briškoga za fit                                                                          103.10

          Bi prieto miseca dektebra                                                                                   106,19

 

·       1583.

Envara

Prieh za 14 spudi vina i sići tri                                                                                 73,14

Prieh za dvajset libric smokav                                                                               2,8

Prieh za nike kože od starak                                                                                 2,14

          Bi prieto envara                                                                                            78,16

 

Prvara

Prieh za edan star muke pšenične                                                                       14.-

Prieh za tri kvarat muke ozimčene                                                                        6.-

Prieh za ocat sići 4                                                                                              4.-

Prieh ča brot (sic!) dobi                                                                                        1.-

          Bi prieto miseca prvara                                                                                            25.-

 

Miseca marča

Prieh ča dobi palav (sic!)                                                                                      2.-

Prieh za star muke ozimčene                                                                                          9.-

Prieh za dravu u kladu                                                                                          3.-

Prieh za ocat i vino                                                                                               1,9

          Bi prieto miseca marča                                                                                       15,9

 

Str. 14

Misc april

Prieh overte na Veli Petak i na Vazam                                                                  3,2

Prieh za aneversarie                                                                                           25,15

Prieh za grob jen                                                                                                  5,13

Prieh za muku ozimčenu stara 2                                                                          15,17

          Bi prieto miseca aprila                                                                                                   50,12                                                

Ijuna najprie i maja

Prieh na Duhove overte                                                                                        1,?

Prieh za nike kože umrline                                                                                    2,?

Prieh za 90 libric vune                                                                                         45,?

          Bi prieto maja i ijuna                                                                                  48,13

 

Ijuleja najprije

Prieh fita izi Briškoga od ovac                                                                            103,10

Prieh za kožic 5                                                                                                              2,8

Prieh za sir libric 8                                                                                                          2.-

          Bi prieto ijuleja                                                                                               107,18

 

Agusta na

Prieh za sir ki prodah libric 113                                                                            30,13

Prieh za žito 5 kvarat                                                                                          16.-

          Bi prieto agusta miseca                                                                                      46,13

 

Sektebra

Prieh ča palav dobi                                                                                               8,13

          Bi prieto ovoga miseca                                                                               8,13

 

Str. 15

Oktebra

Prieh za edanajst kvarat ozimca                                                                                    23.-

Prieh za sir za dvaiset libric sira                                                                             6,6

Prieh ča brod dobi                                                                                                2.-

          Bi prieto oktebra                                                                                                  31,5

 

Novebra najprija prijah ča torkul dobi                                                                    6.-

Pak prijah za vino na veće volat                                                                                      5.-

          Učinih račun s fratri miseca novebra i bi prijatja                                                   11.-

 

Dektebra

Napri prijah na Božić limozine u crikvi                                                                    2.-

Pak prijah za 1 sić vina                                                                                         1,2

Pak prijah ča dobi plav                                                                                          2,10

Pak prijah za nike kože 4                                                                                      2.-

Pak prijah za vino                                                                                                  - ,10

          Učinih račun s fratri miseca dektebra i bi prijato                                           8,2

 

·       Envar 1584.

Najpri prijah na Vodokršće limozine na križu                                                            - ,12

Pak prijah za 5 kvarat ozimca                                                                                         7,10

Pak prijah za vino na veće krat                                                                                       1,5

Pak prijah za broskvu                                                                                           4,10

          Učinih račun s fratri miseca enara i bi prijato                                                                 13,17

 

Prvara

Najpri prijah za vino ča prijah na veće krat                                                              8,10

Pak prijah ča dobi plav na veće krat                                                                       4.-

Pak prijah za fit od ovac iz Briškoga                                                                                     103,10

          Učinih račun s fratri miseca prvara i bi prijato                                                              116.-

 

Str. 16

Marča 1584.

Najpri prijah za 3 barili vina                                                                                   20.-

Pak prijah za nike trave ke su ukolo Drage u Kunčić (?)                                          5.-

Pak prijah za smokve i za vino                                                                                        1.-

Pak prijah za kruh                                                                                                2.-

Pak prijah za ednu kvarticu ozimca                                                                       1,10

Pak prijah za po kvarte boba                                                                                 1,4

Pak prijah za 4 librice muke pšenične                                                                    - ,8

Pak prijah u Veliki petak i na Vazam limozine na križu                                           3,3

          Učinih račun s fratri i bi prijato toga miseca                                                                    35.-

 

Aprila

Najpri prijah ča dobi plav                                                                                       4,5

Pak prijah za jedan reversarii od Jadrić s Padove                                                          25.-

Pak prijah za 9 kvarat ozimca                                                                              13,10

Pak prijah za 4 kožice mostirske                                                                           1.-

Pak prijah za 4 sića vina                                                                                       4,8

Pak prijah za 1 kvartu muke                                                                                  3,10

          Učinih račun s fratri miseca aprila i bi prijato                                                         52,13

 

Str. 17

·       1584. miseca maja na 28.

Činim pisati ča primam mostirskoga S. Jerolima

                     Ja fra Mike Šibenčani.

 

Maj ne bi prijato niš.

 

Ijun

Prieh za vunu od Lošinjan                                                                                   21,10

Prieh za fit ovac od Kučića                                                                                100.-

Prieh ča dobi plav drva vozeć                                                                               - ,8

Prieh za vunu od Fidasa                                                                                      16,10

          Miseca ijuna bi prijeto                                                                                                138,8

 Ijul

Prieh za 16 libric sira                                                                                            4.-

Prieh za dvi žurnade ča dobi Galina                                                                      - ,18

Prieh za 70 libric sira                                                                                                              17.-

Prieh ča dobi plav do Cresa                                                                                  2.-

          Miseca ijula bi prijeto                                                                                          23,18

 

Agusta nišće

 

Sektebra

Prieh za 70 libric sira                                                                                           18.-

Prieh ča plav dobi mast vozeć                                                                              2,12

          Miseca sektebra bi prijeto                                                                                    20,12

 

Oktebar

Prieh za muku                                                                                                      2,8

Prieh za jednu                                                                                                      5,10

 

Str. 18

Prieh ča dobi torkul u Stivanu                                                                               6,10

 

Miseca Oktebra bi prijeto                                                                                    14,6

 

Nov.

Prieh za vino                                                                                                        3.-

Prieh za jednu sturu                                                                                             2,8

Prieh za dvi kvartice ozimca                                                                                 3.-

          Miseca novembra bi prijeto                                                                         8,8

 

Dek.

Prieh za versarii od Vidovića za Matića                                                                 25.-

Prieh u crikvi o Božiću i o Mladom letu i o prekrsti

           limozine                                                                                                     4,7

Prieh za broskvu na veće krat                                                                               1,15

Prieh za ulje                                                                                                         1,5

Prieh za 5 kož jančih                                                                                            2.-

          Miseca dektebra bi prijeto                                                                                    34,7    

                                                                                                      

·       Envara 1585.

Prieh za brod ča dobi                                                                                            1,4

Prih za 70 libric smokav                                                                                                     6.-     

Prih ča dobi plav od Kočunšića na dvi krat                                                             6.-

Prih za obruč i lambiki                                                                                          2,10

Prih za vino ča prodajemo na vrči                                                                         3,4

          Miseca envara prijato                                                                                         18,18

 

Prvara ne bi prijato nišće.

 

Marač

Prih ča dobi plav u malin jedan put                                                                        2,10

          Toliko toga miseca                                                               

 

April

Prih na Vazme lemozine u crikvi                                                                           - ,14

 

Str. 19

Maja.

Prih na Duhove lemozine u crikvi                                                                          3,6

Prieh ča dobi plav i junak Mikula                                                                           9,4

Prieh za drva duga od Franića                                                                              6.-

Prieh za drva Marka Gaćine z Dubca                                                                   15.-

         

          Miseca ijuna i ijuleja prijeto                                                                      30.4

 

Prieh za 90 libric vune                                                                                        45.-

Prih za pet kožic janetih                                                                                        2.-

Prih za 80 libric sira                                                                                            16.-

Prih za 20 libric sira                                                                                              4.-

          Miseca agusta prijeh                                                                                         67.-

 

Sektebra prieh od Filipa za fit ovac                                                                   140.-

 

Oktebra biše prijato za smokve                                                                           20.-

 

Prieh za versari od Glavanića                                                                             25.-

Prieh za vino                                                                                                        8.-

Prieh za fit ovac lanski odo Filipca                                                                     105.-

 

   Bi saldan dolte ta kvateran.

 

Str. 20

Dek.

Prieh ča dobi plav na Riki                                                                                     2,4

Prieh ča dobi plav na Miholašćici i od kapelana                                                     3,4

Prieh za klobuk pokoinoga fra Krstofora                                                                4.-  

Prijeh za dolamu njegovu                                                                                      7.-     

Prijeh za škorne pokoinoga fra Karstofora                                                             3.-

Prieh limozine u crikvi o Božiću                                                                             - ,18

          Miseca dektebra bi prijeto                                                                                 19,16

 

Env.

Prieh za versari pokojnoga Pelinkovića Antona                                                     35.-

Prih ča dobi plav na veće krat                                                                               4,10

          Miseca jenara bi prijeto                                                                                       39,10

 

Marča niš.

 

April

Prieh lemozine na Veli Petak i na Vazam                                                              2,2

Prih za kože janeće i mrline                                                                                                    4,10

Prih za versarii oca i mater Štefanića za Prka i Katu                                                        5.-

Prih za travu od Kunčića Mišića                                                                            2.-

Prih za vunu lansku od Tomada                                                                            4,4

Prih za travu od Filipa Kučića                                                                                3.-

Prih za travu lansku                                                                                              2.-

Prih za fit ovac od Filipa Kučića                                                                           68.-

Prih za obietinu od Tomada                                                                                  6.-

Prih ča dobi plav od Bnetak                                                                                                    15.-

          Miseca aprila bi pri                                                                              156.16

 

·       1586. miseca maja na dan 6. Budući poštovani kapitul na Glavi otoka Krčoga pri S. M. i budući poštovani otac ministar Bartul Petrović i oci suci otac fra Anton Čaglina i otac fra Mikula Šigović. Ja fra Mikel Nižić[10] budući vardijan pri S. Erolimu pridaem moj pravi račun tako od prijatja tako od traženja. I u svih računi osta mostir dužan ocu vardijanu u svem Li. 9.

                                          Pisah ja fra Dunat Guščić                                                                                               pisar redovski aprižete.

 

Str. 21

·       1586.

miseca maja dan 12. pišem ča primem pinez mostirskih.

 

Prieh na Duhove lemozine                                                                                    4,2

Prieh ča plav dobi na veće krat                                                                             8.-

          Maja bi prieto u svem                                                                                         12,2

 

Juna

Prieh za edni postoli ot kalamište                                                                          2.-

Prieh za vunu mostirsku                                                                                      49,10

Prieh za fit ovac od Kučića                                                                                103,10

Prieh za sir mostirski                                                                                           20.-

          Juna juleja i agušta učinismo račun s fratri

          i bi prijato u ta tri miseca u svem učini račun                                            175.-

 

Sektebra

Prieh za ednu košulju                                                                                           2,10

Prieh ča dobi plav                                                                                                 3,12

          Učinismo račun miseca sektebra i bi prieto                                                 6,2

 

Str. 22

Oktebra prih za fit ovac od Briškoga                                                                    103.-

          To je saldana dotle na vižitu kvateran.

 

Oktebra.

Prih za tri stari pšenice                                                                                        42.-

Prih ča palv dobi                                                                                                   1.-

Prih za tri stari masture                                                                                      30.-

          Učinih račun prid fratri za 3 miseca i bi prito                                                        73.-

 

Prih na Božić i na Prekrsti limozine                                                                       2.-

Prih ča plav dobi veće volat                                                                                            7.-

Prih za smokve u sem                                                                                         23.-

Prih za edan sić vina                                                                                            1,2

Prih za niki vrči vina                                                                                              - ,15

Prih ča žakan dobi                                                                                               2,8

          Učinih račun za dva miseca envara i prvara bi prito                                             36,5

 

Prih za meso od Tomada                                                                                     1,1

Prih za 19 spudi vina u sem                                                                                84,8

Prih lemozine na Veli Petak i na Vazam                                                                2,10

Prih za travu za Dragu od Kunčić                                                                          5.-

Prih za edan invršari od Rušina s Padove                                                                                25.-

          Marča i aprila bi prieto                                                                                    118.-

 

Str. 23

·       1587. Maja dan prvi. Ja fra Dunat Guščić pišem ča primem

pinez mostirskih pri S. Erolimu u Martišnici.

 

Prieh na Duhove lemozine                                                                                    3,6

Prieh za pogreb pokoine Franice                                                                          5.-

Prieh za kože janče                                                                                            15.-

Prieh avaca prvoga leta                                                                                        - ,17

          Maja učinih račun i bi prieto u ta misec                                                                25,2

 

Prieh za 67 libric vune                                                                                        33,10

Prieh ot Kučića u ime fita                                                                                   103,10

          Ijuna bi prieto u svem tom misecu                                                          137.-

Ijuleja

Prieh za sir mostirski                                                                                                              22,5

Prieh od Kučić za fit ovac iz Briškoga                                                                 103,10

          Ijuleja agušta i sektebra u si ti tri miseca

           bi prieto u svem                                                                                     125,15

Prieh za sir mostirski                                                                                            4.-

Prieh za 2 sića mufe                                                                                                              1,12

 

Str. 26

Prijatja po vižitu

 

·       1588.

Prih za 32 librice sira poznoga                                                                              8.-

Prih na Vsi Sveti limozine                                                                                     -,12

Prih za niko meso od ovna                                                                                    2,4

Prih za ednu struru od maza                                                                                 2.-

Prih za 200 libric smokav                                                                                    20.-

          Miseca novebra bi prieto u sven                                                                         32,16

 

Prih za dvi kože                                                                                                    -,18

Prih za jarinu mostirsku                                                                                        2.-

Prih od nikih vlastel                                                                                              1,2

Prih za 25 sići vina                                                                                            30.-

Prih za darva od Dubca i Apončić Neve drage                                                       4.-

          Miseca dektebra bi prieto u svem                                                              39.-     

 

Prih za gavunu                                                                                                     1,7

Prih na Božić limozine                                                                                          1,7

Prih za kruh od Ričan                                                                                           -,8

 

Str. 27

Prih za gavuni na dvi volte                                                                                    2,2

Prih na Prekrsti limozine                                                                                       - ,18

Prih za dvi kvarte masture                                                                                    5.-

Prih za gavuni                                                                                                      - ,2

          Miseca ervara prieto bi prieto                                                                             11,4

Prih na Veli Petak i na Vazam                                                                               3,4

Prih za vino i kruh                                                                                                 - ,6

Prih od Kučića za fit ovac u Briškom                                                                  157.-

          Miseca prvara i marča bi prieto                                                                       160,10

         

Aprila

Prieh za 25 spudi vina                                                                                       124.-

Prieh za star muke ča je ušćeli                                                                           18,16

Prieh za 2 stara pšenice                                                                                     32.-

Prieh za 2 stara masture i edan pšenice                       

             ča e na Božiem Poli                                                                               33.-

Prieh od Gvanovih za 1 arevešari                                                                       25.-

i ošće sa ta roba u mostiru ča e vino i muka

i pšenica i se i po ča e u tom misecu.

 

Ovdje u originalu nedostaje nekoliko sveščića, od stranice 27 do 102, odnosno od godine 1589. do 1613. (dva sveščića i jedan list)

 

Str. 102

·       1613.

Ijuna

Prih za muku ozimčenu.                                                                                       3,15

Prieh za vunu mostirsku                                                                                    108,12

Prieh za minu prosa                                                                                             2.-

          Miseca ijuna učinih račun i bi prieto                                                                 114,7

 

Miseca ijuleja prieh za muku                                                                                3,4

Prieh ča plav dobi                                                                                                 2.-

Prieh za 8 kožic                                                                                                    4.-

Prieh za vunu                                                                                                       2,8

          Miseca ijuleja učinih račun i bi prieto                                                                   11,12                                                                                                         

Miseca agusta prieh za 20 libric i 1 sira                                                                7,7

Prieh za 30 i 4 librice sira                                                                                    14,4

Prieh za minu pšenice                                                                                          2.-

Prieh za bevandi sić                                                                                             1,4

          Miseca agusta učinih račun i bi prieto                                                        24,15

 

Miseca sektebra prieh za tri kvartice pšenice                                                        3.-

Prieh za 7 libric i pol sira                                                                                       3.-

Prieh za jarinu                                                                                                                3,12

          Miseca sektebra učinih račun i bi prieto                                                       9,12

 

Str. 103

Miseca oktebra

Prieh za dvi kvarte pšenice                                                                                   8.-

Prieh za 3 janci ke vzeše Zeneralu                                                                        3,14

Prieh za vino                                                                                                        1,2

Prieh za jednu četvrt praza                                                                                   1,10

Prieh za dve kožice                                                                                              1,4

Prieh za slamu rženu                                                                                            1.-

          Miseca oktebra učinih račun i bi prieto                                                       16,10

 

Novebra prieh na Vsi Sveti oferte                                                                         1,8

Prieh za kvartu i pol pšenice                                                                                 6.-

Prieh za star ozimca                                                                                             9.-

Prieh za vino                                                                                                                  5,13

Prieh za kvartu i pol ozimca                                                                                  3,7

          Miseca novebra učinih račun i bi prijeto                                                                         24,12

 

Dektebra prieh ča bi mostir vardijan dužan mostiru                                                                 35.-

Prieh na Božić oferte                                                                                            1,16

Prieh na Novo Leto                                                                                               - ,8

Prieh za star masture                                                                                           9.-

Prieh za minu pšenice                                                                                          2.-

Prieh za 2 kvarti ozimca                                                                                       4.-

          Miseca dektebra bi prieto                                                                                   52,18

 

Str. 104

·       1614.

Envara

Prieh na Vodokršću oferte                                                                                    1,2

Prieh za star masture                                                                                           8.-

Prieh za kvartu prosa                                                                                           2,5

Prieh za star pšenice                                                                                           16.-

Prieh za fit od Ogradice u Kunčić                                                                                            15.-

Prieh za dvi kvarte pšenice                                                                                   8.-

Prieh za kože 3                                                                                                    3,2

Prieh za ojetbinu                                                                                                 10.-

Prieh za 2 varča vina                                                                                            - ,15

Prieh za pakal                                                                                                      1,12

          Miseca envara bi prieto                                                                                     65,15

 

Pervara

Prieh za star pšenice                                                                                           15.-

Prieh ča plav dobi                                                                                                 3.-

Prieh za star rže                                                                                                                     12.-

Prieh za mufu                                                                                                       3.-

Prieh za 2 kvarte i pol pšenice                                                                             10.-

Prieh za kvartu masture                                                                                        2.-

          Miseca pervara bi prijato                                                                                    45.-

 

Marča

Prieh na Veli Petak i na Vazam oferte                                                                   3,7

Prieh za star pšenice                                                                                           16.-

Prieh od od Stipana Gulića za neki reversarije                                                      25.-

          Miseca marča bi prieto                                                                                       44,7

 

Str. 105

Aprila

Prieh za kvartu i pol pšenice                                                                                 6.-

Prieh za kvartarol sočiva                                                                                        -,10

Prieh za dva stara masture                                                                                   16.-

Prieh za star masture                                                                                            8.-

Prieh za 2 kvarte ozimca                                                                                      4.-

Prieh za ule                                                                                                                    4.-

Prieh za edan star masture                                                                                             8.-

          Miseca aprila bi prieto                                                                                                  46,16

Miseca maja prieh za edan reversarije od Dumića

      Franića Dumičevića sina                                                                               25.-

Prieh za vunu od mrlin                                                                                          4.-

Prieh za duge od maštela                                                                                               3,10

Prieh na Duhove oferte                                                                                          - ,8

Prieh za dračje                                                                                                     - ,8

Prieh za 3 kvarti pšenice                                                                                     12.-

Prieh za kvartarol sočiva                                                                                       - ,16

Prieh za 2 kvarti masture                                                                                      4.-

Prieh za 1 star pšenice                                                                                        16.-

Prieh za vunu od Stivana za 44 librice                                                                          26,8

Prieh za vunu s Breskoga                                                                                            35,10

          Miseca maja bi prieto                                                                                               128,10

 

Ijuna

Prieh za vunu s Padove                                                                                      17,10

Prieh za jedan kus marline                                                                                    - ,7

Prieh za 50 libric vune                                                                                         30.-

Prieh za 4 kožice                                                                                                  2.-

 

Str. 106

          Miseca ijuna bi prieto                                                                                                 49,17

 

Str. 107

·       1614. ijuna 16.

Ja fra Jadrij Šantić[11] vardijan Stoga Jerolima u Mrtinšćici pišem ča primam, najpri

Prieh miseca ijuleja za 40 libric sira                                                                             17,2

 

Agusta

Prieh za kožice                                                                                                     2.-

Prieh ča plav dobi                                                                                                 1.-

Prieh za 1 bigu obruči                                                                                           1,18

          Miseca agusta bi prijeto                                                                              4,18

 

Sektebra prieh nišće

 

Oktebra

Prieh za jarinu                                                                                                      1,7

Prieh ča plav dobi                                                                                                 2,8

Prieh za 8 vrči vina                                                                                               1,11

          Miseca oktebra bi prieto                                                                             5,6

 

Str. 108

·       1614. Od vižita novembra.

Prieh oferte na Si Sveti                                                                                         1,10

Prieh ča plav dobi                                         ¸                                                       2.-

Prieh za 1 janca                                                                                                   2,6

Prieh za vino na vrči                                                                                             6,10

          Novebra bi prieto                                                                                                          12,6

 

Dektebra

Prieh na Božić oferte[12]                                                                                         2,18

 

Str. 109

·       1615. Miseca marča na dni 4.

Ja fra Krstofor Brižić budući postavljen za prešedenta[13]

u mostiru Stoga Jerolima u Martinšćici pišem ča primam

od lemozine ili intrade mostira.

                                             

Najpri prieh za niko meso                                                                                               1,4

Prieh za 38 vrči vina                                                                                             9,10

Prieh za 14 kvartuči ulja                                                                                        8,8

Prieh za 3 kvartice pšenice i po                                                                           14.-

Prieh za ednu minu ozimca                                                                                   1,5

Prieh za 5 libric obetine                                                                                        2,10

Prieh za 1 barilo vina                                                                                           10.-

Prieh za 2 vrča vina                                                                                              - ,10

Prieh za 1 kožu                                                                                                    1.-

Prieh za 8 libric objetine                                                                                        4.-

Prieh za 3 kože                                                                                                     2.-

Prieh za gavuni                                                                                                    1,4

          Marča bi prieto                                                                                                             55,11

 

Aprila

Prijah za 2 mine ozimca                                                                                                  2,10

Prijah limozine od nikih Šibenčanov                                                                       6.-

Prijah ča plav dobi                                                                                                3,15

Prijah za 2 averšarija                                                                                           53.-

Prijah za hale pokoinoga fra Jadrijaa Šantića                                                      46.-

Prijah za 3 vrči vina                                                                                              - ,15

Str. 110

Prijah za 1 minu pšenice                                                                                                 2.-

Prijah limozine na Cvitnicu Veli Petak i na Vazam                                                  7,15

          Aprila prijato                                                                                                   122,18

 

·       1615.

Maja na dni 5 pri S. Jerolimu u Martinšćicu

budući doba viditi račun mostirski i aventarii

pokoinoga fra Jadrijaa Šantića i osta dužan otac

fra Krštofor Bržića (=Brižić) mostiru više rečenomu                                                       43,14

                                                    Ja ministar fratar Žukić

                                                    Ja fra Jurai Stipić

                                                   škritor provincie

 

·       1615. Maja na dni 11 pri S. Erolimu u Martišći budući postavljen za gvardijana poštovani otac fra Ambroz Milohnić poča pisati tratnu i prijatie mostirsko.

Najprija

Prijah za fit ograda pod Kunčići

Prijah od oca fra Krštofora Brižića ča vancivaše mostiru                                        43,14

 

Str. 111

Prih na Duhove oferte                                                                                           1,13

Prijah ča plav dobi                                                                                                1,12

          Miseca maja učinih račun i bi prijato u sem                                                         47.-

 

Ijun

Prijah za 50 libric sira                                                                                         18.-

Prijah za jedan veršarii                                                                                       15.-

Prijah za 7 kožic janetih                                                                                        3,10

Prijah ča brod dobi                                                                                               5.-

          Juna bi prijato                                           (51,10, a točno je)                     41,10

 

Luja biše prijato nišće.

 

Agušt

Prijah za 170 libric vune i 7 libric i po jarine                                                        100,7

          Toliko prijato toga miseca.

 

Str. 112

·       1615.

Sektembra

Prijah za 16 libric sira                                                                                           5,6

Prijah ča brod dobi                                                                                               4,16

          Sektembra bi prijato                                                                                           10,2

 

Oktobar

Prijah ča brod dobi                                                                                               1.-

Prih za meso                                                                                                        2,12

Prih za vino na vrči                                                                                               4,2

Prih za jednu starku                                                                                              3,10

          Oktobra bi prieto                                                                                                          11,4

 

Novembra

Prieh za ednoga brava                                                                                                    5,17

Prih oferte na Sih Svetih                                                                                       1,4

Prih ča brod dobi                                                                                                  1,16

          Novembra bi prieto                                                                                     9,7

Decembar

Prieh za vino na vrči                                                                                             3,10

Prieh za vrinobe                                                                                                   3.-

 

Str.113

Prieh oferte na Božić i na Tri Kralji                                                                                  3.-

Prieh za meso                                                                                                      1,4

          Decembra bi prieto                                                                                             11.-

 

Envar

Prieh za fit od Ogradice                                                                                       15.-

Prieh za 12 kvarat masture                                                                                                     10.-

Prieh za 3 mine pšenice i pol                                                                                          8,15

Prieh za 2 hale pokoinoga Lipoke (?)                                                                   12.-

Prieh za abit pokoinoga fra Antona Hadumovića abit                                             8.-

Prieh za sukno pokojnoga fra Antona                                                                            17.-

Prieh za dvu košule suknene                                                                                          3.-

          Envara bi prijato                                                                                                           73,15

 

Pervara ne bi prieto niš

 

Str. 114

Mrč

Prieh za aguni                                                                                                      3.-

Prieh za vunu obetinu                                                                                          25.-

Prieh za skrinu pokoinoga Raduma                                                                       8.-

Prieh za brod ča dobi                                                                                            7.-

Prieh oferte na Veliki Petak i na Vazam                                                                 2,16

          Marča bi prieto                                                                                                             45,16

 

April

Prieh za dva la(n)cuna                                                                                          4.-

Prieh zaminu pšenice                                                                                           8,13

Prieh za vino barilo 4 ko e u konobi                                                                                40.-

Prieh za 5 kvartic pšenice ka je u mostiru                                                            20.-

          Miseca aprila bi prijato                  (.m.b.)                                                            62,13

Str. 115

·       1616. aprila na dni 16. pišem ča primlem mostirskoga.

Prijeh za dubčnice pokoinoga Jurja                                                                       9.-

Prih na Duhove oferte                                                                                                     2,10

Maja bi prieto u vse                                                                                             11,10

 

Ijun

Prieh ča plav dobi                                                                                                 6.-

 

Julei 

Prijah za kožice - toliko toga miseca -                                                                   2.-

 

Agušt

Prieh za vunu od molstir libric 115 po soldini 10                                                    47,10

 

Setebr

Prieh ča plav dobi                                                                                                 3,6

Prieh za 1 kožicu                                                                                                  -,16

Prijah za 3 kvartaroli pšenice                                                                                          2,10

Prieh za meso od Tona Vidovića                                                                           6.-

 

Str. 116

Prijah za meso od ovna                                                                                                  5.-

Prijah za ednu kvartu pšenice                                                                                         5.-

          Sektebra bi prijato                                                                                                        22,4

 

Meseca oktebra po vižitu

Prijah za meso od ovna                                                                                                  2,18

Prijah za 2 vina                                                                                                   18.-

Prijah na Sesvete oferte                                                                                                 1.-

Prijah ča plav dobi                                                                                                2,8

          Oktubra bi prijato usve                                                                                       24,5

 

Novebar

Prijah ča plav dobi                                                                                                4.-

Prijah za meso                                                                                                     -,10

Prijah lomozine                                                                                                     -,6

Prijah za 2 barila vina                                                                                           8.-

Prijah za vino na vrči                                                                                            2,4

          Novebra bi prijato                                                                                                         16,4

 

Dektebra

Prijah za vino na veče krat                                                                                  10,6

          Dektebra bi prijato                                                                                                        10,6

 

Str. 117

Prijah za fit od Ogradice od Kunčić                                                                      10.-

          (Ostatak stranice je prazan).

 

Str. 118

·       1617.

Prevara

Prijah za meso                                                                                                     2,10

Prijah za fit od Ogradice od Kunčić                                                                       6.-

Prijah za vunu                                                                                                      9,16

Prijah za vino na vrči                                                                                           16.-

Prijah za ule                                                                                                                           12,5

          Prevara bi prijato u sem                                                                                     30,7

 

Marča

Prijah za 6 libric ula i pol                                                                                       3,5

Prijah za edan grob                                                                                              6.-

Prijah oferte na Veliki Petak i na Vazam                                                                6,14

Prijah oferte od Maničanov                                                                                             3,2

          Marča bi prijato u svem                                                                                      19,1

                

Aprila

Prijah za ule za 3 kvartic                                                                                       1,10

Prijah ča brod dobi                                                                                               -,16

 

Str. 119

Prijah za ocat                                                                                                        -,12

Prijah za ribe                                                                                                        -,6

Prijah za 1 kožicu                                                                                                 -,8

Prijah za prisad u Matija Kunčića                                                                          -,16

          Aprila bi prijato u sem                                                                                 4,10

 

Maja 1617. Ja fra Petar Viarković prieh za robu

   pokoinoga fra Dome u sve                                                                                14.-

          Maja bi prijato                                                                                                              14.-

 

1617. počeh pisati ja fra Mikola Baničić ča priimlem

mulskoga, najprija

Prieh maja vanca                                                                                                 2.-

Prieh 2 kozice                                                                                                      1,2

 

Ijun nišće

 

Miseca juleja

 

Str. 120

Prieh za 4 kožice                                                                                                   2.-

Prieh za 6 kvartoroli škalonje                                                                                          2,8

          Ijuleja bi prijato u svem                                                                               4,8

 

Agusta nišće

 

Setebra

Prieh za deset libric sira                                                                                        4.-

Prieh za po kvarte šenice                                                                                               2.-

Prieh 60 obuki                                                                                                      -,16

          Miseca setebra bi prijato u svem                                                                 6,16

 

Otebara

Prieh na Ćarakovu lemozine                                                                                 1,6

Prieh apedanite libric sira                                                                                      7.-

Prieh za po kvate šenice                                                                                                 2.-

 

Str. 121

Prieh za vino                                                                                                        1.-

          Miseca otebara bi prijato u svem                                                                                  11,6

 

Novebara

Prieh najprija S. Jerolima                                                                                       -,13

Prieh 19 libbric sira                                                                                               7,10

Prieh za vunu libric 23                                                                                         12,10

Prieh za vino                                                                                                        5.-

Prieh 1 kožu                                                                                                         1.-

Prieh za boski                                                                                                      -,12

          Miseca novera učinih račun i bi prijato                                                                25,5

 

Decebar

Preh za 76 i pol libric sira                                                                                    30,18

Preh za vino                                                                                                         1,14

 

Str. 122

Preh za broskvu                                                                                                   1.-

Preh za vino od Arbanas                                                                                      2,14

Preh na Božić novete                                                                                                     3.-

          Miseca decebra učinih račun i bi prejato u svem                                      38,14

 

·       1618.

Đenara

Preh za fit Oradice o Dumića okoi                                                                        14.-

Preh za 2 sira                                                                                                       2,10

Preh za osam libric obetine                                                                                   8,2

Preh na Vodokršće                                                                                                         1,13

Preh za vunu za libric 130                                                                                                       71,10

Preh za vunu                                                                                                      35,5

          Meseca đenara bi prejato u svem                                                                 134.-

 

Str. 123

Parvara

Preh za pka del i paki (?)                                                                                                1,10

Preh za 1 sturu                                                                                                    4.-

Preh za 3 kavarte šenice                                                                                                        11.-

Preh za meso                                                                                                       1,16

Preh za vino                                                                                                       20,8

          Miseca parvara učinih račun i bi prijato u svem                                        39,14

 

Marača

Prieh za broskvu                                                                                                  -,7

Prieh za osam libric jarine                                                                                     3,4

Prieh za obatinu                                                                                                   -,14

Prieh za vino na varči                                                                                           5,16

Prieh za kavatuč ulja                                                                                             -,14

Prieh za meso ka prodaše parmu                                                                          5,6

Prieh na Gospoju overte                                                                                                 1,14

Prieh za p(r)oso za po kava(rte)                                                                            1,5

 

Str. 124

Prieh za kruh                                                                                                        -,4

          Miseca ma(r)ča učinih račun i bi prieto u svem                                                   19,5

 

Apli

Prieh za garob                                                                                                      6.-

Prieh za versari                                                                                                   25.-

Prieh za tri stari šenice i pol                                                                                 56.-

Prieh za versari                                                                                                   25.-

Prieh 13 stari šenice ka e u mostiru                                                                   175.-

Prieh za vino                                                                                                        5.-

Prieh na Veli Petak i na Vazam lemozine                                                                        4,9

Prieh za jaja                                                                                                         -,10

Prieh 1 kožu                                                                                                         1.-

Prieh za ribe                                                                                                         1,13

Prieh za kavrtu ozi(m)ca                                                                                                 2,10

Prieh za poroso pol kvarte                                                                                              1,5

 

Str. 125

Prijeh za dava stara porosa a to e u muru                                                            20.-

          Misaca apla učinih račun i bi prijato                                                         343,7

 


Ovdje završava upis primitaka ovog sveska blagajničog dnevnika sa završetkom mjeseca travnja 1618.

S druge strane sveska, bolje rečeno knjige slijedi upis izdataka, koji počinje s mjesecom rujnom 1584. a završava s mjesecom travnjem 1618.  Između njih je nekoliko zapisnika ovjere iz g. 1606., 1611., 1612. i 1616. te desetak odrezanih listova koji su vjerojatno bili prazni.

Slijede izdaci od polovice listopada (oktebra) 1583. pa do 1616."D A T J A"  - I Z D A C I  

(Listopad 1584., nastavak).

 

(Prvih 38 stranica nedostaje, a paginacija počinje s brojem 39)

 

Str. 39.

Dah za meso na veće krat                                                                                    2,5

Dah za paka(l) ....                                                                                                 6.-

Dah za paka(l) tvrdi                                                                                              7.-

Dah za 7 čaval velih                                                                                             -,11

Dah za spizu meštrom ki plav načiniše                                                                  3,14

Dah za žurnad eg(?) meštrom iz..uhat paka i brušku                                             -,16

Dah za meso na veće krat                                                                                    1,15

Dah za sić ulja stratismo miseci pasani                                                                 7,10

          Miseca oktebra bi tratnje                                                                                    93,3

 

·       1584.

miseca novebra saldah račun od kvaterna mostira Svetoga

Erolima u Martišćici i bi traćeno li. 206.- so. 4, a prijato

li. 197.- so. 4. Pisah ja fra Bartu Petrović od Zadra Ministar

Tretoga reda Svetoga Frančiska Provencije Dalmacije Istrije i

bi dužan mostir ocu vardijanu fra Mikelu li. 40 manje jedna.

 

Novm.

Dah za meso i utrobicu                                                                                                   -,18

Dah za meso st(a)rke                                                                                                     -,10

Dah za jednoga barava k Martinji                                                                          4,12

Dah za kvartuč ula                                                                                               -,10

Dah za gruga i gavuni kad otac ministar dojdoše                                                   -,17

Dah za naranče i tri ligne                                                                                                -,12

Dah za jednu kokoš i za 6 bubic                                                                            1,14

Dah za meso u Ivana Kunčića                                                                              1,12

 

Str. 40

Dah za ribe Peroviću                                                                                                      -,8

Dah za postoli ocu ministru i za spizu                                                                    3.-

Dah za ribe                                                                                                          -,12

Dah za jednu lignu i za načinit sigli                                                                        -,18

          Miseca novmbra bi tratne                                                                                    16,3

 

Dekt.

Dah za meso k Božiću                                                                                                    3,10

Dah za meso u Polanšćaka                                                                                  1.-

Dah za naranže                                                                                                     -,8

Dah za tratnu kad prosiše ule otac fra Gargur i fr(at)ri                                            3.-

Dah za meso                                                                                                        1,15

Dah za meso prašče                                                                                                      -,8

Dah za jednu mezarolu u Šibeniku                                                                        1,10

          Miseca dektebra prajeto (sic!)                                                                             12,10

 

Env.

Dah za mito junaku ča mu manka i za hal(je)                                                               30,10

Dah za meso na veće krat                                                                                    1,10

Dah za postoli junaku                                                                                                     2,16

Dah za potplati junaku                                                                                                    1,4

Dah za vino u Vidović ocu ministru                                                                        1,5

Dah za meso u Vidović                                                                                                   2.-

Dah za mali palanga fornit                                                                                                      11,16

Dah za dva sića vina i za kruh                                                                              3,10

Dah za meso                                                                                                        -,13

 

Str. 41

Dah za 6 ličin za frunžatu                                                                                               1,16

Dah za meso                                                                                                        1,4

          Miseca jenvara bi tratne                                                                                     66,4

 

Prv

Dah za dvi sape                                                                                                   -,10

Dah za meso                                                                                                        -,10

Dah za meso na veće krat                                                                                    2,14

Dah za 5 tavaloli                                                                                                   3.-

Dah za jedan kandilot                                                                                                     -,10

Dah za jednoga brava k Mesopustu                                                                                4,16

Dah za jednu četvrt mesa                                                                                     -,10

          Miseca prvara bi tratne                                                                                       12,10

 

Mar

Dah za sipe kad kopasmo u Drazi                                                                         -,18

Dah za girice                                                                                                        -,7

Dah za ribe kad kopasmo Dočić                                                                            -,17

Dah za po kvarte soli i za 3 pli                                                                                        -,16

Dah za ribe težakom na već volat                                                                         2,10

Dah za fažo i za vrč vina u Osoru                                                                         -,17

Dah za kvartu boba maloga                                                                                  2,10

Dah za načiniti jednu sikiru                                                                                             -,7

Dah za po kvarte boba veloga                                                                               1,4

Dah za žrnate težakom u Drazi 67 ki kopaše i rizaše           

       trsje u svem munta                                                                                      40,4

Dah za rizati i kopati u Kunčić žurnat 17                                                               10,4

          Miseca mrča bi tratne                                                                                         60,12

 

Str. 42

April

Dah za postoli ocu fra Grguru i ocu fra Šimunu

    i Galijanu sim trim                                                                                           12.-

Da za kandalot na Velu Subotu i tamnan                                                                         -,14

Dah za 8 žmuli i za 5 vrči za mostir                                                                       1,16

Dah za(je)dnoga jančića i za 1 kozlića na Vazam                                                   2.-

Dah za po kvarte soli za meso veće krat                                                                         2,8

Dah za(j)edni postoli i za dvoi potplati junaku                                                         2,6

Dah za meso na veće krat                                                                                    1,8

Dah za 5 vesal na Rici za plavi                                                                             1,18

          Aprila učinih račun i bi traćeno lira                                                              34,12

 

Maj

Dah za jednoga jančića i jednoga kozlića na Filipjakova                                         2,6

Dah za 6 dasak na Rici za uli                                                                                1,16

Dah za meso na veće krat za fratri                                                                        2.-

Dah za 2 kandalota na Duhove za crikvu                                                                         -,16

Dah za meso lita dan Stjepanu z Grmova                                                              3,14

Dah za jedan duplir za crikvu                                                                                1,10

Dah za meso i za črešnje                                                                                     -,16

Dah za jedne postoli i za jedni potplati fra Jurju                                                      2,4   Maja tratne                                                                                                15,12

 

Ijun

Dah za četire sohe za plavi i za (ne piše što)                                                         1,8

Dah Mariću i Lovri Kunčiću za 5 žurnat                                                                 3,-

Dah za tri žurna Antonu Pelinkoviću čini drva                                                                  1,16

Dah za košulju Mikuli i za ušiti ju                                                                           3,8

Dah Mikuli za njega potribu i za klobuk slamni                                                                 1,6

Dah za četrtice tri mesa                                                                                                  -,15

Dah u Osoru za vino i za meso s fratri                                                                  -,18

Dah za 8 kvartuči i pol ulja                                                                                              4,5

Dah za spizu kad hodismo k ocu ministru veće     

   vardijanov i nikimi listi ke nošahu iz Rima                                                           4.-

 

Str. 43

Pokle prismo dah meso i za 1 sić vina                                                                   2,10

Dah za meso na veće krat                                                                                    1,6

Dah za manule u Osoru i za 4 golubići                                                                  -,14

Dah za ednoga janca odrta Glavaniću                                                                             1.-

Dah za ednu sturu za mostir                                                                                 2,10

Dah za ednoga janca Filipu Kučiću                                                                        1,4

          Miseca ijuna učinismo račun i bi tratn                                                                  30.-

 

Ijul

Dah za meso na Pohoenie Gospe                                                                                   1.-

Dah za tri manestre većih                                                                                               -,6

Dah ocu fra Garguru ča strati na Školi                                                                   4.-

Dah ocu fra Šimunu ča strati za mostir                                                                  1,9

Dah za 20 bubic                                                                                                   2.-

Dah za 20 rešti kapule                                                                                                    2.10

Dah ča stratismo na Kapitul i grede                                                                       5,12

Dah za gavune na veće krat                                                                                 -,16

Dah za jedan bari vina iz Bnetak                                                                           6.-

Dah za kvartu vina ča na Školi ponešoše                                                                        4,16

Dah za 3 pari golubića i za ribe                                                                             -,16

Dah za meso na već  krat                                                                                     1,10

Dah za dvoje potplati junaku                                                                                 1,6

Dah za jednoga janca odarta                                                                                1,4

Dah za kvartuč vina ocu ministru                                                                          6.-

          Miseca ijuleja bi tratne                                                                                        39,3

 

Str. 44

Agut

Dah za kvartu vina na Krnici                                                                                 5.-

Dah za meso na već krat                                                                                      1,16

Dah za četiri pari golubić ke dasmo Andrinu                                                                    -,12

Dah za kvartu soli i za 10 bubic                                                                             2.-

Dah za tri sići vina iz Cresa                                                                                             4,10

Dah za meso na već krat                                                                                      1,10

Dah za obruči za bačve i za ini sudi                                                                      3,16

Dah za vezi i meštru ki nam sudi načina                                                                3,12

Dah za bari vina                                                                                                   9.-

Dah za kruh i za meso                                                                                                    1,16

Dah za tri sići vina u Plominu                                                                                          4,10

Dah za 2 kvarte pšenice samlit i stroi                                                                    1,2

          Miseca agusta bi tra.                                                                                          40,12

 

Sekter

Dah za meso na već krat                                                                                      1,6

Dah ženam ke nam trgaše žurnat 16                                                                               5.-

Dah četirim ljudem ki nam onda pomogoše                                                           2,10

Dah za meso lite dni                                                                                             1,18

Dah za dva vrča i za baškot iz Marke                                                                    1,14

Dah za paka tanki i debeli                                                                                                         10.-

Dah za tri kantinari čaval i po i za stupu                                                                4,6

Dah za žurnade meštrom                                                                                     5.-

Dah za spizu meštrom i nam                                                                                3,5

Str. 45

Dah za kruh kad z Raba poidosmo                                                                        1,10

Dah fratrom ča stratiše u Istri na prošnji                                                               24,9

Dah za dvi žurnate Franiću Sučiću                                                                        1.-

          Miseca sektbra bi tratne                                                                                     61,18

 

Okte

Dah kad hodiše mlit u Plomin                                                                                1,4

Dah za jedan kantinar čaval i za meso                                                                  1,10

Dah za soli kvarticu                                                                                              -,16

Dah za postoli ocu fra Gargu i fra Šimunu                                                                       8.-

Dah za meso kad orasmo                                                                                     1,16

Dah za žurnate dvim ratarom                                                                                2,10

Dah za kvartuč ula i pol                                                                                                  -,15

Dah za meso                                                                                                        -,9

          Niseca oktebra bi tratne                                                                                     18.-

 

Novem

Dah za ulje sići 4 kvartuci 4                                                                                           32,10 

Dah za mizu ča stratismo kad hodismo po ule                                                       4.-

 

·       1585.

miseca novebra na 14 učinih račun ot kvaterna mostira

S. Jerolima u Martišćici i bi avaca od laskoga vižita 

do sele li. 124. Pisah ja fra Bene vikario poštovanoga oca

ministra fra Bartula Petrovića od Zadra Provecie Dalmacie

i Jistrie apržeto prit fratri toga istoga mostira više

imenovanoga.

 

Str. 46

Nv. Po vižiti

Dah za jednoga janca z Garmova Stipanu                                                             1,16

Dah za janca u Kozarića                                                                                                 1,8

Dah za ribe kad bihu fratri na vižit                                                                         -,18

Dah za postoli i za spizu ocu ministru                                                                    3.-

Dah ča strati otac fra Šimun za mostir                                                                   1,10

Dah za kvartuč ula                                                                                               -,13

Dah za tri ligne Matiću                                                                                          -,6

Dah za postoli junaku                                                                                           2,10

Dah za meso Mikuli i za specije fratri                                                                    1,14

Dah za ligne i ribe na već krat                                                                                         1,10

          Miseca novembra bi tra                                                                                      15,4

 

Dekbr

Dah za kvartu soli i junaku za potplat                                                                    1,14

Dah za četiri žmuli                                                                                                -,8

Dah za pol libana                                                                                                  2.-

Dah za ligne i girice                                                                                              -,5

Dah za tri resti luka                                                                                              1,8

Dah za ligne i gire                                                                                                 -,6

Dah za veslo jedno                                                                                               2,6

Dah za kantinar čavlov                                                                                                   -,12

Dah za tratnju ocu fra Garguru fra Juru                                                                 4.-

Dah za tratnju na Rici kad mliše                                                                            1.-

Dah ča stratiše u Cresu o Božiću                                                                          -,10

 

Str. 47

Dah za načinit zub                                                                                               -,16

Dah za ribe Pelinku ča u Cres poslah Andrijanu                                                     1,4

Dah za ribe Jivanu Proviću                                                                                             -,8

Dah za dva duplira za crikvu i tmjan o Božiću                                                                  -,15

Dah za meso                                                                                                        -,15

          Miseca dektebra bi tra.                                                                                      18,7

 

Jen.

Dah za meso na već krat                                                                                                1,15

Dah za načinit motiku i hrasnicu                                                                            1,8

Dah za meso o Vodokaršćah                                                                                1,14

Dah za potplati junaku                                                                                          2.-

Dah za kvartu boba velikoga                                                                                 1,18

Dah za jednu žurnatu Gasparetiću                                                                        -,12

Dah za jedan rešt luka                                                                                          -,8

Dah za po starke i drob                                                                                                  1,6

Dah za kruh u Osoru                                                                                                      1,10

Dah za meso Filipu Kunčiću na već krat                                                                1,10

          Miseca jenvara bi tratne                                                                                     18,6

 

Prv.

Dah za ribe                                                                                                          -,8

Stratih na Mikulu junaka                                                                                                 1,15

Dah ča stratiše na frare na meso                                                                          3,4

Dah za veslu                                                                                                        2,4

Dah za po libana za malu plav                                                                              2.-

Dah za meso o Mesopustu                                                                                   3,10

          Miseca prvara bi tratne                                                                                      13.-

 

Str. 48

Marč

Dah za ribe težakom Pelinkoviću na dvakrat                                                          2,10

Dah za kruh bubice                                                                                              2,4

Dah za ribe ke poslasmo u Cres                                                                           1.-

Dah četarnadesete težakom                                                                                 8,8

Dah za ribe i sipe žakom                                                                                      1,6

Dah za jedan kandilot zelen                                                                                  -,10

Dah li 14 težakom ki kopaše                                                                                 8,8

Dah za siga za vodu i za udice 100                                                                       3.-

Dah za kandilir za mostir od latuna                                                                        2,10

Dah za rub za stol                                                                                                4.-

Dah za 6 tavalov na oka                                                                                       5,18

          Miseca marča bi tra.                                                                                37,14

 

Apri.

Dah za sukno i skuli junaku lakat 7 i pol                                                              11,10

Dah za ribe težakom                                                                                            1.-

Dah težakom 16 ki rizaše i kopaše u Kunčić                                                          7,11

Dah za meso                                                                                                        2.-

Dah za četire žurnate u Drazi                                                                                2,8

Dah ča stratiše kruh proseć u Cresu                                                                     -,10

Dah za paka tanki i tvardi                                                                                                       13,10

Dah za tri kantinari čava                                                                                                 3,12

Dah za paradanu za upasi i za karinu gvozdenu                                                    2,10

Dah četirim meštrom za žurnate                                                                           6.-

Dah za meso                                                                                                        2.-

Dah za ribe i sparogu te dni                                                                                            1,14

Dah za če 14 glav kruha i za sir mladi                                                                   1,16

Dah za stupu 6 libric i po                                                                                                1,12

 

Str. 49

Dah za postoli ocu vardijanu                                                                                 4.-

Dah za postoli fra Juru                                                                                                    1,16

Dah za postoli fra Luki                                                                                          4.-

Dah Filipu Kučiću žurnate ča ora i riza trsje                                                           8,16

Dah za ribe                                                                                                          -,12

Dah za ča strati fra Gargur i Mikula                                                                       -,18

Dah za dvi žrnate Gašparetiću                                                                              1.-

Dah za jaja za kapitu                                                                                            -,12

Dah za dva janca                                                                                                 2.-

          Miseca aprila bi tra.                                                                                                      83,4

 

April. Dah ocu fra Garguru halju pokojnoga fra Krstofora

     za medežine za ku prije otac vardijan                                                               7.-

 

 

Str. 50

·       1586.

miseca maja dan 12.  Budući postavlen za vardijana

Ja fra Dunat Guščić u Martišćici pri S. Erolimu pišem ča

tratim na mostir u fratri.

Najprije dah za muku pšeničnu                                                                            22,8

Paki. Dah za muku mastrnu                                                                                18,10

Dah za torkul 3 barila i kvartu                                                                                                  18.-

Dah za ule                                                                                                                             12,10

Dah Bosni ča strati                                                                                               1,8

Dah ča stratih is kapitula hodeć                                                                            1.-

Dah za ribe na veće krat                                                                                                 -,12

Dah za postoli i košulju junaku                                                                              4,6

Dah ča stratih po vino hodeći                                                                                2,10

Dah za zdele 4 za mostir                                                                                                -,12

Dah za 2 živa janca Čoporu                                                                                  2,10

          Maja učinih račun s fratri i bi traćeno u svem                                                       82,15

 

Ijuna

Dah za 1 mih                                                                                                        1.-

Dah za 1 janca na Duhove                                                                                    1.-

Dah Strtiću za sipe                                                                                               -,6

Dah za pol janca                                                                                                  -,10

Dah za 2 barila za mostir                                                                                                6.-

 

Str. 51

Dah za kosor i motiku načiniti                                                                               2.-

Dah za 2 gaštare                                                                                                  -,6

Dah za pol librice lana za mriže                                                                             -,14

Dah za platno za bisage i vriće                                                                            11,5

Dah za vino Navičer Petrove                                                                                 -,10

Dah težakom ki kopaše i masadiše                                                                       10.-

Dah za ednu gaunaru za mostir                                                                           52.-

          Ijuna učinih račun s fratri i bi traćeno u svem                                                       85,11

 

Ijuleja

Dah 1 minu ozimca samliti                                                                                    -,4

Dah ženam ke žeše sedmim                                                                                 2,16

Dah za potplat u Grmovu                                                                                      -,4

Dah za obruči za bačve                                                                                                  4.-

Dah za meso Kučiću                                                                                                      -,10

Dah za ednu sturu za mostir                                                                                 2,10

Dah za 3 kvarte boba ocu fra Mike                                                                        8,15

Dah za vino za fratri u svem                                                                                                   36.-

Dah za 2 sića octa u Lubenicah                                                                            2,4

Dah za meso na 2 volte                                                                                                  -,10

Dah za ribe kaga is Školev doidoše                                                                       -,4

          Ijuleja učinih račun s fratri i bi traženo u svem                                                     58,4

 

Str. 52

Agušta

Dah za ribe fratrom                                                                                              -,8

Dah z 1 par golubi i edan putastar ča dah Adrijanu na sanam                                -,14

Dah u suhom za arbadig ča nas tuka                                                                   -,10

Dah za vino kada bihu nike vlastele                                                                      1.-

Dah za meso na veće krat                                                                                    1.-

Dah za veke za bačve u Cresu                                                                             -,15

Dah za vrči i solenicu                                                                                           2.-

Dah za kapulu                                                                                                      -,16

Dah Rovenežem za ribe 2 volte                                                                            -,10

Dah za 2 sikire za mostir                                                                                                 2.-

Dah fratrom kada idoše na Istriju                                                                                   12.-

          Agušta učinih račun s fratri i bi traženo u tom misecu                                 21,11

 

Dah za jednoga janca                                                                                           2.10

Dah za ribe na dvi volte                                                                                        -,7     

Dah klučanicu načinit na dva krat                                                                          -,16

Dah za vino kada bihu nike vlastele kod nas                                                                    2,1

Dah za meso kad trgasmo                                                                                    2,2

Dah za vrč vina kada iz Krnice dodoše                                                                  -,6

Dah za neso praza kada trgasmo u Kunčić                                                                      -,16

Dah ženam i mužem ki pomogoše trgat u vse                                                       2,6

Dah meštru ki bačve načina                                                                                 2,8

Dah za vezi još Grmovu                                                                                                 -,7

 

Str. 53

Dah za 3 žmuli                                                                                                     -,19

Dah za ribe                                                                                                          -,2

DAh za kvartu soli                                                                                                2,1

Dah fratrom još ča stratiše na Istrii                                                                       2,12

Dah fra Mihalu ča strati na prošni                                                                         2,2

Dah 4 fratrom za postole                                                                                                2,16

Dah ocu fra Šimunu ča strati na mostir                                                                1,16

Dah za ule u Osoru i za edan mih                                                                         3.-

          Miseca sektebra učinismo račun i bi traženo                                              51,17

 

·       1586.na tri sektebra. Ja ministar fra Bartul Petrović

budući priša na vižit u Martin.ci učinih računi mostirski

i osta dužam mostir gavardienu fra Dunatu li. 4 u sem.

Pišem ča tratim po vižitu.

 

Dah za ribe o vižitu na dvi volte                                                                            2,8

Dah za jednoga skopca i dva janca                                                                       8,5

Dah za baril vina ocu ministru                                                                               7.-

Dah za postoli i za mizu ocu ministru                                                                    3.-

Dah ženam ke žito stroiše                                                                                    -,12

          Miseca oktebra učnih račun s fratri i bi trjenja                                             21,5

 

Dah za orce za plav                                                                                                        -,13

Dah za ule                                                                                                           1,19

Dah za tamijan                                                                                                     -,4

Dah za ligne Pelinku                                                                                             -,6

 

Str. 54

Dah popiz načinit pinjatu                                                                                                 1,8

Dah za ribe na dvi volte                                                                                                  -,13

Dah Tomadu za arbadig                                                                                       -,12

Dah za ribe kada biše soldati                                                                                -,6  

Dah za 5 kvartuč ula                                                                                                       3,1

Dah za ribe i ednoga zeca ča dah Andrijanu                                                                    1,1

Dah za Stanu za rubi prati na već volat                                                                 -,10

Dah za edno veslo                                                                                                          1,16

Dah za beleznice                                                                                                 -,3

          Miseca novmbra učinih račun s fratri i trajeno                                             12,12                                                

Dah fra Brni ča strati na prošni                                                                             2,4

Dah za 3 kusi duplirov i dva kandalota                                                                  1,2

Dah za žlice za zvono načinit i sikiru                                                                     1.-

Dah za ribe kada sijasmo                                                                                     -,9

Dah za 6 kvartuči ula                                                                                            3.-

Dah za meso prašće                                                                                                      1.-  

          Mise dektebra učnih račun s fratri i bi traćja                                               9,13                      

Str. 55                    

Dah za dva žmula                                                                                                -,6

Dah za pakal tanki                                                                                               7.-

Dah za meso Kučiću                                                                                                       -,8

Dah za naranče                                                                                                   -,12

Dah za ribe                                                                                                          -,6

Dah za edan libar                                                                                                 4.-

Dah za edan star boba                                                                                                  12.-

Dah ki Dragu riza i kopa                                                                              100 i 20.-

          Miseca envara učnih račun s fratri i bi traćenija

          u vsem                                                                                           l. 100 i 40 i 4 so. 12

 

Dah za minu soli                                                                                                  -,10

Dah za gruga kada plav načinasmo                                                                      -,8

Dah za plav načiniti u vsem                                                                                  5,1

Dah Dumićoviću ča nam sija                                                                                 1.-

Dah Pelinkoviću ča nam štima Dragu                                                                               -,12

Dah Referiti na dvi volte                                                                                                   -,8

          Miseca prvara učinih račun s fratri i bi traćenija                                           8.-

 

Str. 56

Dah za jedan ostil                                                                                                 1,2

Dah 11 ljudem ki u Kunčić poladiše                                                                       6.-

Dah za tri kozlići                                                                                                   3,12

Dah ča stratih grede na kapitul                                                                              3.-

          Marča i aprila bi tratne                                                                               13,12

 

·       1587.

miseca aprila na dni 20.

Budući poštovani kapitu na školi Galevci pod Zadar pri S. Pavlu i budući poštovani ministar otac fra Mike Nižić Šibenčanin i oci suci od kapitula otac fra Benedit Bušić

Zadranin i otac fra Ivan Dragozetić Cresanin i ostali fratri. Ja fra Dunat Guščić budući vrdijan mostira S. Jerolima iz Martišćice pridah prav račun tako traćena tako prijatja i osta dužan mostiru vrdijan otac fra Dunat Guščić u svih računi (Iznos 2,10 je prekrižen) bi satišvano mostiru u priatju naprid.

                                           Pisah ja fra Juraj Brčić

                                         kncilir redovski aprežete.

 

Str. 57

·