Letter by Petar Zrinski to his wife Katarina

Written in Croatian language in 1671
Dutch translation (Myn Liefste Hert), Amsterdam 1671

 


 

Letter of Petar Zrinski to KatarinaMyn Liefste Hert, ghy en hoeft u van weghen dit mijn Schrijven niet te bedroeven of te altereren; Volghens de Goodelijcke Ordinantie sullense my morgen ten 10. uuren neffens u Broeder't Hooft afslaen; Heden hebben wy malkander van herten voor 't laetst Adieu gheseydt; En daerom is 't dat ick ock van u op dese werelt een eeuwigh Vale neeme u biddende, dat ghy my al 't gene waer mede ick u beledight hebbe (gelijck ick wel weet dat geschiedt is) vergeeft: Gelooft zy Godt, ick ben tot de Doodt wel ghedisponeert en verschricke niet. Ick hoope dat Godt Almachtigh die my in de werelt ghebracht heeft hem over my ontfermen sal; Ick sal hem oock (overmits ick morgen tot hem hope te komen) bidden, dat wy malkander in d'eeuwighe Glorie voor sijnen Heylighen Throon ontmoeten moghen. In 't overighe weet ick noch van mijn Soon noch van d'andere dispositien van onse arremoede niet te schrijven. Ick hebbet al te gaer Godts wille bevoolen, wilt u toch niet over my bedroeven, want het heeft soo moeten zijn. Nieustadt voor den laetsten dagh van mijn Leven, den 29. April. 's avondtsten 7. uuren, Anno 1671. Gode Ghelieve u en mijn Dochter Aurora Veronica, te behoeden en te zegenen Amen.

Pieter Graef Van Zrin


Translations into other languages


Original Croatian letter by Petar Zrinski written in 1671 to his wife Katarina.
Kept in the treasury of the Zagreb Cathedral.Petar Zrinski, unknown painter, arround 1664-1670.
Croatian History Museum.


 


Zrinski

Zrin-Frankapan heritage in Croatia: 126 fortresses, castles and bourgs