Petrisov zbornik 1468.

Božićna pjesma: U se vryme godišća (jat je ovdje zapisan s y)

svjetlopis

Pys(an) M(a)rije

Rič je draga stvorena ot Svete Dyvi M(a)rije.

U se vryme godišća
mir se svitu navišća
skroz rojenje dytića
ot S(ve)te D(y)vi M(a)rije.

Ot pryčiste Dyvice
t(e)r nebeske kraljice
vzide zvezda Dannica
ot S(ve)te Dy(vi) [Marije].

D(y)va sina porodi,
djalju silu podlomi,
a krstjane slobodi,
S(ve)ta D(y)va [Marija].

O polnoći se on rodi.
nebo i z(e)mlju prosvetli,
kako o poldne svetlo by.
S(ve)ta D(y)va M(a)r(ija).

svjetlopis

U jasli ga stavljaše,
mati mu se klanjaše,
t(e)r ga slatko ljubljaše
S(ve)ta D(y)vo Marija.

Anjeli mu služahu,
novu pys(an) pojahu,
m(i)l(o)st njega slavljahu.
S(ve)ta D(y)va M(a)r(ija).

[O], anj(e)li, tacite,
Sina Božija slavite,
t(e)r pastirom r(e)cite,
S(ve)ta D(y)vo Marije.

Anj(e)l pojde nebeski
tre pastirom navysti
prevelike radosti.
S(ve)tu D(y)vu Mariju.

O pastiri, tacite,
stada v(a)ša pustite,
Sina B(o)žja išćite,
i S(ve)tu D(y)vu Mariju.

Gda pastiri idoše,
S(i)na B(o)žija iščite,
t(e)r mu slavu vzdaše
sa S(ve)tu D(y)vu Mariju.

Kada k njemu pridoše,
tada se vele čudiše,
tre tako rekoše,
S(ve)ta D(y)vo Marije.

Za vježbu prepisati prvu kiticu rukom.Pasionska pjesma

svjetlopis

Jegda čusmo željne glasi:
"Kamo I(su)s ki nas sp(a)se?"
"Čusmo da ga je Osip shranil,
a Pilat mu ni vzbranil."
"Pomolimo Osipa vlastelina
da nam povje G(ospo)d(i)na."
"Molimo te vele drago:
Gdy je I(su)s, na(a)še blago,
ki nas iskupi vele drago
krvju svojeju plemenitu?"
Osip tako govoraše:
"Snoćka ga z dryva snesmo.
Tu mu by majka jedva živa.
Pristavismo dlge škale,
ošće byhu totu male.
Silne čavle izdrysmo,
majki rane obnovismo.
Gospoje ju priddržahu,
gorkim glasom vse plakahu.
Pripeljaše ju bliže križu
veće mrtvu nere živu.
Na križ hotyši gory zlysti,
mrtva sina poljubiti.
Glasom zove, ruki dviže
da bi bila križu bliže.
- Symo sinak, semo k majcy,
semo, sinak na rastanci.
Dajte mi ga, skoro dajte mi ga!
Ne krsmajte mi ga skoro dati,
ja sam njega tužna mati!-
Mrtva sina prijemaše,
k srdačcu ga pritiskaše.
Vse mu rane cylivaše,
slzami je opiraše.
Po krili ga prostiraše,
vsa se nad njim rasčiniše,
sama tako govoraše:
- slatki sinu, govori mi,
svoju majku ruku primi.
Govori mi, slatki sinu,
zač ot majke tako minu?
Čim te, sinak, potvoriše,
da mi te tako umoriše?
Drage sestre i vlastele,
tuge su me gorke spele.
..."

Petrisov zbornik, 1468. (Ozaljski književni krug, prema akademiku Eduardu Hercigonji pisan vjerojatno u pavlinskom samostanu Svetice kod Ozlja):


Petrisov zbornik iz 1468., vrhunski je spomenik hrvatske pisane kulture. Naziv je dobio prema jednom od vlasnika iz 19. st., Petrisu s otoka Krka. Čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.


PETRISOV ZBORNIK iz 1486.
Ozaljski književni krugPreslovljenje desnog teksta s glagoljice na latinicu:

A sada draga moja bratje primite te knige
i držite je kako zrcalo pred očima vašima,
i va vsako vrime kako zrcalo gladajte va nje,
zač zapovidi Božje jesu kako zrcala v ka
zrcala vazda duše naše gledaju...
Slika 1, str. 9 (pri dnu)


Preslovljenje teksta s glagoljice na latinicu:
A sada draga moja bratje primite te knige
i držite je kako zrcalo pred očima vašima,
i va vsako vrime kako zrcalo gladajte va nje,
zač zapovidi Božje jesu kako zrcala v ka
zrcala vazda duše naše gledaju...
Prepisati to štivo.Petrisov zbornik, 1468., U se vrime godišća:


U se vrime godišća
Slika 465, str. 235b (pri dnu)

Rič je draga stvorena ot svete Dive Marije. U se vrim-
e godišća mir se svitu navišća skroz roenie di-
tića ot svete Divi Marije. Ot prečiste Divice
ter nebeske kralice, vzide zvezda Dannica ot svete Di[ve Marie].
Diva sina porodi djavlu silu podlomi, a krstjane
slobodi sveta Diva [Marija]. O pol noći se on rodi, nebo i zem-


U se vrime godišća (nastavak)
Slika 466, str. 236

-lju prosvitli, kako o poldne svetlo bi sveta Diva Marija.
U jasli ga stavlaše, mati mu se klanjaše, ter ga sl-
atko ljubljaše sveta Diva Marija. Anjeli mu služahu novu
pisan pojahu. Vlast nega slavlahu, sveta Diva Marija.
Anjeli tacite, Sina božja slavite, ter p-
astirom recite, sveta Divo Marie. Anjel poide nebeski, ter p-
astirom navisti prevelike radosti, sveta Diva Marija.
O pastiri tacite, stada vaša pustite,  Sina bož-
ija išćite, i svetu Divu Mariju. Gda pastiri  idoše, Sina
božija vidješe, ter mu slavu vzdaše sa svetu Divu Mariju.
Kada k nemu pridoše tada se vele čudaše, ter tako rikoše
sveta Divo Marie.


tacite - pohitajteLiteratura

[Kapetanović, Malić, Štrkalj Despot]

Eduard Hercigonja: Petrisov zbornik, doktorska disertacija

Tečaj brzopisne glagoljice

Brzopisna glagoljica

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - Overview of History, Culture, and Science