Glagoljske matične knjige zadarskoga područja (izbor)

Grozdana Franov - Živković, Zadar, 2003.

U jednu veliku skupinu isprava pisanih glagoljicom spadaju i matične knjige. U zadarskom arhivu se čuva velik dio matica rođenih, vjenčanih i umrlih te anagrafa i godara pisanih glagoljicom. Jedan dio matica se i dalje čuva po župnim uredima i u Nadbiskupskom arhivu u Zadru. Ostale matice su nažalost uništene.

Pisane su narativno, za razliku od tabelarnog sistema koji se upotrebljava tek od 1816. godine. Svećenici su se uglavnom držali vjerojatno propisanog teksta za svaku maticu.

Na početku matice se ponekad nalazi tekst koji se odnosi na datume početka pisanja matice, datume gradnje crkve ili čak na jednom mjestu pjesma, ali se ipak najčešće nastavlja prvim upisom na raniju maticu.

Evo jednog primjera pjesme na početku matice umrlih mjesta Sutomišćice:

Sutomišćica, 1765.

1765 na 25 luja u Sutumišćici

Ja don Jive Vlahić viceparok počeh pisati na ovi libar

Promislimo braćo štosmo

Razmislimo da prah i zemlja jesmo

Uzvišenost i dika od našeg tila

Nije drugo nego kako i gnjila

Dakle ako želim dušu spasti

Valjati daleko od riha stati

Jer kod griha blizu stojeći

Dušu šnime greš moreči

Smarti duši nije veće

Što kadse čovik u grih upreči

Jer grih dušu kruto umara

I Stvoriteljem nju rastavlja

A kadse duša pogrihu zBogon rastane

Tada u sve nevolje ona upane

I pokleje u nevolju upala

I zBogon se rastala

Dobilaje vične muke

Kojenisu učinjene od Božje ruke

Kojim nije svarhe nadospitka

Nego vičnju muka uvik vika

Jakih jesu plači i jauci

Kojinisu udrže udesnici Božjoj ruci

Kojaoje kruto rasrdjena

Od grišnika nasržbu probudjena.

U drugom primjeru imamo tekst s datumom početka pisanja matice umrlih, a koji se poklapa s datumom gradnje crkve u Kalima na otoku Ugljanu.

S lijeve strane je tekst na latinici, a s desne isti tekst pisan glagoljicom

Kali

Na prvi setebra ja Don Mate Longinov parohijan crikve s(vetog) Lovrinca uKali učinih ovi libar za jistu crikvu uKali u konse libru budu pisati bitja umrših. Ijisto to godišće fabrikase crikva uKali odsvega komuna i uzesmo ugospodina Matijaca dukat 100 din sto na live na sto šest plaćati doklese glave vrate. Ja jisti pop DonMate bih tote prvo toga parohijan godišć 9 imiseci 9


U maticama se osim podataka koji su karakteristični za matice, a koji daju informaciju o datumu rođenja, krštenja, imenu djeteta, imenu i prezimenu roditelja, ponekad i djedova te imenu i prezimenu i prebivalištu kumova nalazimo i neke druge podatke kao npr. zanimanje oca (npr. Kapitan Jive Vlahić), da li je u selu boravio neki važniji crkveni dostojanstvenik, zanimanje kumova ili prebivalište roditelja što vidimo iz slijedećih primjera:

Gaženice, 1770.

 

1770 na 17. agusta

bi donešena feda od karsta Marije hćere Ante Grdovića ka biše rodjena uGaženicah godišća 1765, na 18. marča a rodjena na 1 istoga karšćena od don Jakova Smoljanovića s dopušćenjem gos(podi)na don Mihe Brižića paroka od Bibin bihu kumi Jure Sikirić i Franica Sikirića nejgova žena a materi jime Mande kabi prava zaručnica Antina. Pisah ja don Jive Vlahić vice parok od Sutumišćice.

Sutomišćica, 1770.

 

1776 26. decembra

ja don Jure Jivić župnik carkve B. G. od Loreta u Varošu Jeričinu karstih divojčicu od zakonitih roditelja rodjena a to od Bariše Grdovića i njegove prave žene od parokije s(ve)te Fumije astojnici uGaženice kumovi bihu Jure Dunatov i iJivanica Dunatova divojčici jimestavih Ivanica. Pisah ja don Jive Vlahić v. parok.

Što se tiče načina pisanja glagoljskih slova očito je vidljiv utjecaj jednog svećenika na drugog osim nekoliko izuzetaka.

Na prvom primjeru se pojavljuje pisanje pojedinih slova kao u latinici, na jednom mjestu je vjerojatno zabunom stavljeno latiničko e, dok savećenik iznad glagoljskog slova i stavlja točku:

Na 9 zugnija 1799

Ja don Jive Dražić parok carkve s(vetoga) Lovrinca uselu Kali karstih jednoga ditića roćena na 1 ovoga od zakonitih zaručnikov Šime sina po(kojno)ga Mate Koronova i njegove prave zaručnice Mande hćere Mate Franova komu ditićiu stavih ime Šime i Mate bi kum Bože Šarin i kuma Jele Kunčuratova oba od ove parokije.

Slovo i s točkom te latiničko o upotrebljava i don Pave Grdović iz Sutomišćice.

Na 7 jenara 1759

Ja d(on) Pave Grdović kapelan crikve s(vete) Fume selovSutumišćice i Preka krstih divičicu rojenu na 24 decembra od Jive Pilata i njegove pravezaručnice Jerke od Tulčevih bi divičici jime Stoše kumisu bili Mate Perić i negova žena Ursa oba(od)ove (parokije )

I

 

Na 29 šetembra 1753

Ja don Mate Brižić parok crikve s(vete) Fumije sela Sutumićice i Preka krstih ditića rojena na 20 istoga sina Pave Grdovića i Matije Perića pravih družbenikov komu nazvah ime Šime kumi Jure Barić i Luce Prižića od ove parokije.

Imamo i upise koje je svećenik obrojčao što uvelike olakšava čitanje i traženje po knjizi, npr.


Upis pod brojem 292 u matici rođenih sela Sutomišćice.

1799 na 5 decembra

Ja don Jive Vlahić parok od Sutumišćice karstih ditića rodjena na 26 novembra odoca Šime Grdovića i matere Jerke od Franinih pravih družbenikov s(ve)toga matrimonija komu nazvah jime Nikola Bože i Gašpar kumi su bili Ante Perić i Mande Jadrijeva oba odove parokije s(vete) Fume.

Od gornjih upisa se po načinu pisanja glagoljskih slova razlikuju slijedeći primjeri :

Na 8 agusta 1761

Ja don Mate Blasulov par(o)kijan s(vetog) Lovrinca uKali karstih jednoga ditića sina Šime Školara i negove prave žene Kate komu nadih ime Jive bi kum Mate Frakin i kuma Mare Ruševa.

1758 na 17 febra

Ja d(on) Šime Šimić viceparok od sela Sutumišćice i Preka krstih divičicu rojenu na 12 febrara od oca Mikule Brižića i negove prave zaručnice Stoše Turnane kojoj nazvah ime Matia kum Ante Lovrićev i Mande Dunatova oba od iste parokije i sela


I na kraju primjer iz Kaljske matice vjenčanih

 

1632 na 7 novembra pokle biše učinene tri napovi(di) u tri blagdani zapovini u crikvi i nebudući se slišalo ni(j)edno zapričen(j)e ili zapor meju Mihovilom sinom Šimuna Šulića iMarom hćerju Šimuna Karinova ja dom Jivan Nižić parohijan od kali združih iskopih umatr(i)monij zgor rečenih Mihoviča iMaru u crikvi svetoga lovrinca u Kali a oba bihu izKali svi(do)ci nato Jurai Nižić i Lovre Šulić

1633 na 9 jenara pokle biše učinene tri napovidi u crikvi u tri blagdani zapovidni inebudućise slišalo niedno zapričene ili zapor meju Markom sinom Mihovila Krstića i Marom hćerju Jivana Raneva jedan izPreka drugi izKali ja dom Jiva(n) Nižić parokijan od Kali združih iskupih umatrimoniju zgor rečenih MarkaiMaru u crikvi svetoga Lovrinca uKali svidoci nato Jivan Karstića i Ane Mazića


Grozdana Franov-Živković: Oporuke iz kancelarije zadarskih knezova (odlomci)

Mala početnica kurzivne glagoljice