Senjski kaptol

slikopis

Kućica pri kući svetoga Grgura ili pri kući v koi
sada stoji gdn Paval Bilačić to je afitana una
pridak kako znaju gospoda kapitul

slikopis

Kuća pri cimiteru polag kuće Martina Kotačića sada
plaća f(= 500)sta kapitulu na leto libr 24

slikopis

Misa Gašparinova to je plaćal Antačin Beluščić a (o)vi š-
tamenti popa Baraka kuća je kapitulu ostavlena. Tešta-
ment je v kancileriji senjskoj. I to plaća kuća ku drži sada
Anica Martina Posedarskoga. Meju kuću Jovana Mundarića i kuću
Tomice Stanišića pod turnom Lipicu.


 
Senjska tiskara

Brzopisna glagoljica

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - Overview of History, Culture, and Science