Sutomišćica, otok Ugljan
izvadci iz matične knjige krštenih, 18. st.

 

Tomislav Mihatov, Poljana, 2005.

 

Sutomšćica

 

1739. na 6. maja ja do

n Tome Mičić kapelan Sv(et)e

Fume sela Sutumišćice

i Preka krstih divičicu

rojenu na 3. istoga od oca

Pave Matešina i matere

Mande družbenikov Sv(et)e

Fume koj nazvah ime

Luce kumi Šime i  Jela

Ivanova oba od ove paro

kije Sv(et)e Fume

 

 


 

Sutomšćica

 

1764. na 16. febrara

Ja d(on) Miho Brižić parok od

Sutumišćice i Preka krstih di

tešce roćeno na 2. istoga

od oca Ante Franina i matere

Matie pravi(h) družbenikov bi

ditiću stav(le)no ime Vicenco i

Mate kumi Jivica Hromin i

Jerka Mi(h)atova oba od ove pa

rokie S(ve)te Fume

 


 

Zahvaljujem g. Mihatovu na vrijednom prilogu (D.Ž.)

 

Brzopisna glagoljica