Šimun Greblo iz Roča, 15./16. st.

svjetlopis

Novakov misal 1368., pripis Šimuna Grebla
1512. marča na 12. pop Simun pisa. By morija.

B(la)ž(e)noga isp(o)v(i)d(ni)ka tvoego Grgura m(o)l(imo) Te G(ospod)i
hodataistvom nas zašćiti.. I dušu raba Tvoego.
Svetim Tvoim sakupi prižrybleniju. G(ospodino)m

Primi molimo Te Gospodi žrtvu ugoenu i hvale
eže v čast svetoga ispovidnika Tvoego
Grgura i meni Tvoemu posvećena je. Prinosim
i za pokoi raba Tvoego umileno požiraem tme. (?)

Da snidut k Teby Gospodi molitvi naše i dušy
raba Tvoego, hodotaistvom blaženago Gr-
gura, i molitvami. Radost primet večnuju.
Dagože stvori umršćvenija pričestnika
Tvoego naslydovanija poveliši ji prilo-
žiti družby tamžde Gospodom našim. (?)
svjetlopis1
svjetlopis2

ik fuit prezbit(e)r simon de roco č·f·e·ï· ijulyy ·b· (= 2. VII. 1516.)Kvarezimal Šimuna Grebla

svjetlopis

svjetlopis

Pridite blagoslovljeni ka otcu moemu ki vam oće dati na se-
m svete svoju milost. A na drugom svoju slavu ako v-
i učinite pravu pravdu za grjehi vaše. I to je koliko k.
Govoru v tretom dijelu da bud ? Drugomu djelu.
Uči imjel lekariju sveti Avgustin milosti
božestvene. Vas dobrovolan pride na školu pravdi
božestvene za naučiti se mudrosti za se i za nas.
I onde sliša kade bjehu istlmačene 3 sumnje.
Prva je ot ke bi se moglo pitati, a to je ovo. Hoće li I-
suhrst priti na sud kako Bog ili kako človek? Na to ti odgo-
vara božestvena mudrost i sveti Augustin i govori 
da ti imaš znati da Bog hoće priti suditi v-
a obraze človečeskom kako Bog i kako človjek. Rečen je ov da Bog
vzel naturu človečesku. Da se je on učinil kako Bog i človjek.
I zač ima biti vas človjek osujen? A to je z dušu i s t-
jelom navkup. I zato govori da Bog hoće priti sudi-
ti va obraze človečeskom. Govoru da drugi račun je z-
ač Sin Božji pride vpltiti se v djevu Mariju, i pri-
je našu naturu, činići se ot Boga človjek. Kako ti imaš pi-
sano po svetom Ivane. V jednom kapitole kade govori "Slovo tijelo
stvoreno bist". To oće reći da Sin Božji i Bog
prijal je plt. Govoru da njemu dana je mudrost. I z-
ato ako hoće dobro suditi potrebno mu je vele
mudru. I govoru da nigdo nemore biti mudreji od Sina
Božija. I zato on hoće dobro suditi s pravdu. Go-
voru i svršuju da on hoće priti suditi va o-
braze človječeskom. Druga sumnja je da ako na tom sude
oće biti vas plk ali samo hrstjane, k tomu ti o-

svjetlopis

dgovara pravda božestvena, i govori da ti imaš znati
da na sudnji dan ima biti savkuplen vas plk sega
svijeta. I kako je to isto ti imaš da sveto Jevanjelie to ti da-
je na znanie. Jere govori Isuhrst da vsi ljudi oti biti
savkupljeni na sudnji dan. I ondje ote biti sujeni z-
a grijeh nepravde. Ča esu oni ki budu činili ta grije-
h govori da zali i krivi krstjane ote stati v
paklu zdola najniže pode vsemi inemi narodi. I ot-
e imeti veću muku ot vseh ineh narodov. I jošće govo-
ru da  zali i krivi ote stati zdola naj-
niže na sudu ot vseh inih narodi. Govoru i svršuju da na to-
m sudu ote biti vsi ljudi sega svijeta. Treta
je sumna ot ke se more pitati i reći kako more oganj
mučiti dušu. Ka je jedna božestvena stvar ot Duha.
Na to ti odgovara božestvena [?] i odgovara da vele raču-
ni je kjeh ti imaš vjerovati. Da ov oganj je ka-
štiga Božja. Ki žge i zlo čini. Na ništar. pripravlja toliko koliko
je volja Božja i koliko ugodno Bogu. I kako
to je isto, ti imaš v knigah Danijela proroka. Zvrh o-
neh treh otrok keh učini Navhodonosor cesar. Vavre-
ći v peć ognem goruću. Zač se oni ne(ho)tješe poklon-
iti onomu tjelu zlatumu? Zato da bi mu se klanjali kako Bogu. A on o-
ganj im ne naškodi ništar. Zač Bog otje ukaza-
t da je on Gospodin njegov. Govoru da ov oganj toliko ž-
ge koliko Bog oće. I jošće govoru da je jedna zmija ka s-
e imenuje salamandra, ka živi va ognj kako riba

svjetlopis

va vode i ne škodi jei ništare.
...

Domaća zadaća: prepisati neku rečenicu Šimuna Grebla.Tlmačenie od Muki Gospoda našego Isuhrsta

svjetlopis

Svršeno by sie tlmačenie od muki G(ospod)a
našego Isuh(rst)a m(i)s(e)ca marča na dni 5
a od negova roistva tekućih lyt
1493 az Šimun žakan okožil
i ispisah sie tlmačenie v Roče i ja r-
odom iz Roča. B(og) s nami.

Isus Nazaranin c(esa)r judeiski {zrcalno simetrčno!}
Brzopisna glagoljica

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice

Croatia - Overview of History, Culture, and Science